Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/16) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan (Klasa: 022-05/20-01/6, Urbroj: 2144/05-01-01-20-2), Općinski načelnik Općine Pićan objavljuje


J A V N I    N A T J E Č A J
za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Pićan u 2020. godini


I. 

Općina Pićan poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje (koji su definirani Uputama za prijavitelje) koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju, da se prijave na financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

II.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe i projekte za sljedeća prioritetna područja:
1. Sport
2. Kultura
3. Socijalna skrb
4. Poljoprivreda.
Prioritetne aktivnosti unutar prioritetnih područja definirane su u Uputama za prijavitelje, koje čine sastavni dio ovog Natječaja.

III.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 152.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi ovisi o prioritetnom području (za sport: 30.000,00 kuna; za kulturu: 20.000,00 kuna; za socijalnu skrb: 15.000,00 kuna; za poljoprivredu: 45.000,00 kuna).

IV. 

Prijave se mogu podnositi do 10. travnja 2020. godine do 12,00 sati.

V.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine: www.pican.hr.
Prijave se obvezno dostavljaju u papirnatom obliku (originali sa potpisima i pečatima), te ih nije potrebno dostavljati elektroničkim putem.

VI.

Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije popunjavaju se na računalu.
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno, putem dostavljača ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan.
Na omotnici prijave mora biti naznačeno: „Javni natječaj za udruge 2020. – ne otvaraj“.

VII.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Općinski načelnik, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti proračuna.

VIII.

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom natječaju.
Prijavitelji kojima nisu odobrena financijska sredstva može se omogućiti uvid u ocjenu isključivo njihova programa ili projekta u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja.

IX. 

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja i sastavljene su sukladno Uputama za prijavitelje.

X.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektronske pošte: martina.bilic@pican.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Pićan ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

XI.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, i sve druge informacije opisane su u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2020. godini.

XII.

Ovaj Javni natječaj će se objaviti na web stranici Općine Pićan: www.pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.

NAPOMENA: 

U svrhu predstavljanja organizacija civilnog društva koje se financiraju iz Proračuna Općine Pićan, u 2020. godini uvodi se novi, poseban uvjet prijave na natječaj, a sastoji se od obveze prijavitelja da predvidi sudjelovanje svoje organizacije na manifestaciji „PetiVina“ koja će se održati 06. lipnja 2020. godine u Pićnu. Više o posebnom uvjetu prijave na natječaj u točki 2.3. Uputa za prijavitelje.

Natječajna dokumentacija:

Odluka o raspisivanju natječaja Javni natječaj UPUTE ZA PRIJAVITELJE Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija Općine Pićan Uredba (NN 26/15)

 

Obrasci: Obrazac opisa projekta Obrazac proračuna projekta Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju Popis priloga

 

Obrasci za izvješćivanje:  Izvještaj – opisni Izvještaj – financijski

 

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Nacrt Ugovora o financiranju s Općim uvjetima: Ugovor

 

Pitanja i odgovori – objavljeno 18.03.2020.g. Q&A

 

Odluka o ukidanju posebnog uvjeta – objavljeno 07.05.2020.g. Odluka o ukidanju posebnog uvjeta PDF