Arhiva objava

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2021. godini

23. veljače 2021. | Udruge

Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/16) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan (Klasa: 007-01/21-01/1, Urbroj: 2144/05-01-01-21-2), Općinski načelnik Općine Pićan objavljuje  

J A V N I    N A T J E Č A J
za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2021. godini

I.

Općina Pićan poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje (koji su definirani Uputama za prijavitelje) koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju, da se prijave na financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

II.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe i projekte za sljedeća prioritetna područja:

1. Sport
2. Socijalna skrb
3. Poljoprivreda.

Prioritetne aktivnosti unutar prioritetnih područja definirane su u Uputama za prijavitelje, koje čine sastavni dio ovog Natječaja.

III.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 69.500,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi ovisi o prioritetnom području (za sport: 7.000,00 kuna; za socijalnu skrb: 5.000,00 kuna; za poljoprivredu: 45.000,00 kuna).

IV.

Prijave se mogu podnositi do 25. ožujka 2021. godine do 12,00 sati.

V.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine: www.pican.hr. Prijave se obvezno dostavljaju u papirnatom obliku (originali sa potpisima i pečatima), te ih nije potrebno dostavljati elektroničkim putem.

VI.

Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije popunjavaju se na računalu. U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno, putem dostavljača ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan. Na omotnici prijave mora biti naznačeno: „Javni natječaj za udruge 2021. – ne otvaraj“.

VII.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Općinski načelnik, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti proračuna.

VIII.

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom natječaju. Prijavitelji kojima nisu odobrena financijska sredstva može se omogućiti uvid u ocjenu isključivo njihova programa ili projekta u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja.

IX.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja i sastavljene su sukladno Uputama za prijavitelje.

X.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektronske pošte: martina.bilic@pican.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Pićan ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

XI.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, i sve druge informacije opisane su u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2021. godini.

XII.

Ovaj Javni natječaj će se objaviti na web stranici Općine Pićan: www.pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.

Natječajna dokumentacija:

Odluka o raspisivanju natječaja Javni natječaj UPUTE ZA PRIJAVITELJE Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva Općine Pićan Uredba NN 26/15

 

Obrasci: Obrazac opisa projekta Obrazac proračuna projekta Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju Popis priloga

Obrasci za izvješćivanje: Izvještaj – opisni Izvještaj – financijski

 

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 

Nacrt Ugovora o financiranju s Općim uvjetima: Ugovor