Arhiva objava

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2022. godini

31. ožujka 2022. | Udruge

Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/16) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan (Klasa: 007-01/22-01/1, Urbroj: 2163-30-01-22-2), Općinski načelnik Općine Pićan objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Pićan u 2022. godini

Članak 1.

Općina Pićan poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje (koji su definirani Uputama za prijavitelje) koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju, da se prijave na financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

Članak 2.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe i projekte za sljedeća prioritetna područja:
1. Sport
2. Socijalna skrb
3. Poljoprivreda
4. Kultura.

Prioritetne aktivnosti unutar prioritetnih područja definirane su u Uputama za prijavitelje, koje čine sastavni dio ovog Natječaja.

Članak 3.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 154.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi ovisi o prioritetnom području (za sport: 10.000,00 kuna; za socijalnu skrb: 7.000,00 kuna; za poljoprivredu: 45.000,00 kuna, za kulturu: 15.000,00 kuna).

Članak 4.

Prijave se mogu podnositi od 31. ožujka do 02. svibnja 2022. godine.

Članak 5.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine:  www.pican.hr.

Prijave se dostavljaju putem elektroničke pošte (e-mail) ili u papirnatom obliku (originali ili skenirani originali sa potpisima i pečatima).

Članak 6.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na način da se prijava i svi prilozi skeniraju i dostavljaju putem elektroničke pošte na e-mail martina.bilic@pican.hr.

Ukoliko se prijava dostavlja u papirnatom obliku, sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno, putem dostavljača ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan.

Na omotnici prijave mora biti naznačeno: „Javni natječaj za udruge 2022. – ne otvaraj“.

Članak 7.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Općinski načelnik, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti proračuna. Općinski načelnik odlučuje o tome hoće li se pojedinoj udruzi odobriti sufinanciranje, te iznos sredstava koji će biti dodijeljen.

Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Općina će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja. Rezultati natječaja objavljuju se na web stranici Općine.

Članak 8.

Općina će, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte, obavijestiti udruge čiji programi/projekti nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja njihova projekta/programa, uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta/programa.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva može se, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. Zahtjev za naknadnim uvidom u ocjenu kvalitete prijavljenog projekta se ne smatra prigovorom.

Udruge koje su nezadovoljne odlukom od dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte, mogu podnijeti prigovor na odluku. Prigovor se može podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan u roku od osam radnih dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja. Prigovor ne odgađa izvršenje navedenih odluka i provedbu. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik u roku od osam dana od dana primitka prigovora. Odluka Načelnika kojom je odlučeno o prigovoru je konačna.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 0 bodova ako udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drukčije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Članak 9.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja i sastavljene su sukladno Uputama za prijavitelje.

Članak 10.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektronske pošte: martina.bilic@pican.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Pićan ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Članak 11.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, i sve druge informacije opisane su u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2022. godini.

Članak 12.

Ovaj Javni natječaj će se objaviti na web stranici Općine Pićan: www.pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Natječajna dokumentacija:

Odluka o raspisivanju natječaja Javni natječaj – PDF UPUTE ZA PRIJAVITELJE Odluka o izmjenama i dopunama Javnog natječaja i Uputa za prijavitelje 07.04.2022.g. Pravilnik o financiranju programa Uredba NN 26/15 Uredba NN 37/21

 

Obrasci:

Obrazac opisa projekta Obrazac proračuna projekta Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju Popis priloga

 

Obrasci za izvješćivanje: Izvještaj – opisni Izvještaj – financijski

 

Obrazac za procjenu kvalitete prijave Najčešća pitanja i odgovori

 

Nacrt Ugovora o financiranju s Općim uvjetima: Ugovor o financiranju – nacrt