Arhiva objava

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2023. godini

01. ožujka 2023. | Udruge

Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/16) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan (Klasa: 007-01/23-01/1, Urbroj: 2163-30-01-23-2), Općinski načelnik Općine Pićan objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Pićan u 2023. godini

Članak 1.

Općina Pićan poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje (koji su definirani Uputama za prijavitelje) koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju, da se prijave na financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

Članak 2.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe i projekte za sljedeća prioritetna područja:

1. Sport
2. Socijalna skrb
3. Poljoprivreda.

Prioritetne aktivnosti unutar prioritetnih područja definirane su u Uputama za prijavitelje, koje čine sastavni dio ovog Natječaja.

Članak 3.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 16.850,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 70,00 EUR, a najveći iznos po pojedinoj prijavi ovisi o prioritetnom području (za sport: 3.000,00 EUR; za socijalnu skrb: 950,00 EUR; za poljoprivredu: 4.000,00 EUR).

Članak 4.

Prijave se mogu podnositi od 01. do 31. ožujka 2023. godine.

Članak 5.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine: www.pican.hr.

Prijave se dostavljaju putem elektroničke pošte (e-mail) ili u papirnatom obliku (originali ili skenirani originali sa potpisima i pečatima).

Članak 6.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na način da se prijava i svi prilozi skeniraju i dostavljaju putem elektroničke pošte na e-mail martina.bilic@pican.hr.

Ukoliko se prijava dostavlja u papirnatom obliku, sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno, putem dostavljača ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan.

Na omotnici prijave mora biti naznačeno: „Javni natječaj za udruge 2023. – ne otvaraj“.

Članak 7.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Općinski načelnik, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti proračuna. Općinski načelnik odlučuje o tome hoće li se pojedinoj udruzi odobriti sufinanciranje, te iznos sredstava koji će biti dodijeljen.

Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Općina će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja. Rezultati natječaja objavljuju se na web stranici Općine.

Članak 8.

Općina će, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte, obavijestiti udruge čiji programi/projekti nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja njihova projekta/programa, uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta/programa.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva može se, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. Zahtjev za naknadnim uvidom u ocjenu kvalitete prijavljenog projekta se ne smatra prigovorom.

Udruge koje su nezadovoljne odlukom od dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte, mogu podnijeti prigovor na odluku. Prigovor se može podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan u roku od osam radnih dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja. Prigovor ne odgađa izvršenje navedenih odluka i provedbu. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik u roku od osam dana od dana primitka prigovora. Odluka Načelnika kojom je odlučeno o prigovoru je konačna.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 0 bodova ako udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drukčije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Članak 9.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja i sastavljene su sukladno Uputama za prijavitelje.

Članak 10.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektronske pošte: martina.bilic@pican.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Pićan ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Članak 11.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, i sve druge informacije opisane su u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2023. godini.

Članak 12.

Ovaj Javni natječaj će se objaviti na web stranici Općine Pićan: www.pican.hr.

Općinski načelnik
Dean Močinić, v.r.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

 1. Zakon o udrugama (“Narodne novine” br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
 2. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (37/21)
 3. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (SN 1/16)
 4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja
 5. Javni natječaj – PDF
 6. UPUTE ZA PRIJAVITELJE
 7. Obrazac opisa programa ili projekta
 8. Obrazac proračuna programa ili projekta
 9. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz izjavu
 10. Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta
 11. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 12. Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 13. Nacrt ugovora o financiranju programa ili projekta
 14. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
 15. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
 16. Najčešća pitanja i odgovori