Arhiva objava

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini

16. veljače 2023. | Natječaji

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ broj 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21, 114/22) i članka 1. stavka 4. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine Općine Pićan“ broj 4/22, 1/23) Općinski načelnik Općine Pićan objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini

 

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini.   Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Pićan, a koje se prenose zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.   Cilj dodjele sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i dr.) od interesa za Općinu Pićan, a koji:

 • ostvaruju pravo građana Općine Pićan na javno informiranje i obaviještenost svih građana Općine Pićan,
 • obrađuju teme o ostvarivanju ljudskih i političkih prava građana te unapređivanju pravne i socijalne države i civilnog društva,
 • obrađuju i promiču teme namijenjene djeci i mladima,
 • obrađuju teme o osobama s invaliditetom,
 • obrađuju teme o nacionalnim manjinama,
 • promiču ravnopravnost spolova,
 • potiču kulturno i umjetničko stvaralaštvo,
 • promiču teme u svezi s kulturom javnog dijaloga,
 • potiču razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta,
 • obrađuju teme u svezi sa zaštitom prirode, okoliša i ljudskog zdravlja,
 • promiču medijsku pismenost,
 • obrađuju teme o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • obrađuju teme o radu Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan,
 • obrađuju teme o priredbama i manifestacijama.

Ovim Javnim natječajem dodjeljuju se sredstva za 2023. godinu u iznosu do maksimalno 7.630,00 EUR.

Na temelju ovog Javnog natječaja odobrit će se sredstva za financiranje programskih sadržaja za tri (3) internetska portala i jednu (1) radio postaju, a sve u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Pićan.  

Potpore male vrijednosti iz ovog Natječaja dodjeljivat će se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.) te Uredbi Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7.7.2020.).

2. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVLJENIH PROGRAMA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su slijedeći:  

  Kriterij Broj bodova
1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju i količini objavljivanja programskog sadržaja od interesa za Općinu Pićan 0-15
2. Lokalni karakter programskog sadržaja. Pod time se podrazumijeva praćenje događaja na području Općine Pićan, usmjerenost na potrebe i interese građana Općine Pićan 0-15
3. Kvantiteta objava, praćenje sadržaja s područja Općine Pićan u radijskom programu, elektroničkim i tiskanim publikacijama pružatelja medijskih usluga prijavitelja na Natječaj 0-15
4. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, slušanost, čitanost, pregledi sadržaja na internetu na području Općine Pićan 0-15
5. Obuhvaćenost i kvaliteta obrade tema programskih sadržaja u svrhu koji se dodjeljuju financijska sredstva 0-15

 

3. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ

Prihvatljivi prijavitelji na Javni natječaj su internetski portali i radio postaje.   Na Javni natječaj mogu se javiti mediji koji:

 • su registrirani sukladno zakonskim propisima,
 • imaju uredništvo u Općini Pićan i/ili Istarskoj županiji te redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad uprave Općine Pićan,
 • redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad tijela Općine Pićan,
 • nemaju dugovanja prema Općini Pićan te trgovačkim društvima i ustanovama kojima je Općina (su)osnivač (TD 1. Maj d.o.o. Labin, TD Vodovod Labin d.o.o., Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan) u vrijeme podnošenja prijave,
 • redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život građana Općine Pićan,
 • su upisani u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije (za elektroničke publikacije – „portale“),
 • nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

Isti nakladnik može na Javni natječaj prijaviti više programskih sadržaja, u kojem slučaju se programski sadržaji prijavljuju zasebno.

4. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ

Prijava na Javni natječaj sadrži slijedeću dokumentaciju:

 1. Obrasce prijave koji moraju biti u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to:
  1. Obrazac br.1. – Podaci o podnositelju prijave na Javni natječaj
  2. Obrazac br.2. – Podaci o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni natječaj
 2. Isprava o upisu prijavitelja u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj
 3. dokaz o upisu u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije (za elektroničke publikacije – „portale“),
 4. dokaz o nepostojanju dugovanja prema trgovačkim društvima i ustanovama kojima je Općina Pićan (su)osnivač (TD 1. Maj d.o.o. Labin, TD Vodovod Labin d.o.o, Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan), ne starije od dana objave ovog natječaja (prihvaćeni dokaz je i izjava ovlaštene osobe trgovačkog društva o nepostojanju dugovanja),
 5. potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja.

Obavezni obrasci prijave dostupni su na mrežnoj stranici Općine Pićan: www.pican.hr.

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se šalju preporučenom poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Općine Pićan u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu:

OPĆINA PIĆAN, Pićan 40, 52332 Pićan,
s naznakom:
„PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE
PROGRAMSKIH SADRŽAJA MEDIJA U 2023. GODINI“.

Prijave se mogu dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu: martina.bilic@pican.hr.

Rok za prijavu na Javni natječaj je 03. ožujka 2023. godine.

Prijava je dostavljena u roku ako je u naznačenom roku zaprimljena u Općini Pićan neovisno na koji način se dostavlja (poštom, osobno ili elektroničkim putem).

U slučaju kada se prijavna dokumentacija podnosi elektroničkim putem (na e-adresu martina.bilic@pican.hr), prijavitelj je dužan Općini, na njen zahtjev, dostaviti na uvid svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.

Prijave koje ne budu predane s potpunim podacima (nepotpune prijave), koje se ne dostave u navedenom roku, nisu dostavljene na odgovarajućim obrascima te prijave koje ne zadovoljavaju uvjete Javnog natječaja, neće se razmatrati. 

Zaprimljene prijave otvara i ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava medijima (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava medijima donijet će Općinski načelnik Općine Pićan, a na prijedlog Povjerenstva.

6. REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA I POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Pićan (www.pican.hr) u roku od pet (5) dana od donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Zaprimljeni prijedlozi programskih sadržaja s pratećom dokumentacijom neće se vraćati.

Na temelju Odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava, Općinski načelnik zaključuje Ugovor o poslovnoj suradnji s podnositeljima prijave kojima su dodijeljena sredstva (korisnicima sredstava), sukladno uvjetima ovog Javnog natječaja i Pravilnika.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: martina.bilic@pican.hr.

 

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija Obrazac 1 Obrazac 2 Pravilnik o financiranju programskih sadržaja medija I. izmjene i dopune Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava medijima