Arhiva objava

Javni natječaj za imenovanje člana uprave – direktora trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin

03. studenoga 2023. | Novosti

Na temelju članka 30. Društvenog ugovora trgovačkog društva 1. MAJ d. o. o., Labin (potpun tekst) od 08.04.2013. godine i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana uprave – direktora od 03.11.2023. godine KLASA: 029-01/23-01/04 URBROJ: 2163-4-2-01-04-23-3, Skupština trgovačkog društva 1. MAJ d. o. o. Labin dana 03.11.2023. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje uprave trgovačkog društva 1. MAJ d. o. o. Labin

I. Kandidat za člana uprave trgovačkog društva 1. MAJ d. o. o. Labin osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinskog, tehničkog, tehnološkog, strojarskog, ekonomskog ili pravnog smjera. Ove uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku ili višu stručnu spremu na temelju ranijih propisa o obrazovanju,
2. najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
3. poznavanje osnovnih programa i rada na računalu
4. posjedovanje vozačke dozvole B – kategorije
5. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete trgovačkom društvu ili njegovim vjerovnicima,
6. da se izvan vršenja dužnosti člana uprave trgovačkog društva kao fizička osoba neće baviti poslovima iz predmeta poslovanja trgovačkog društva, odnosno da se tim poslovima neće baviti pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,
7. da ne postoje zapreke iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

II. Uprava Društva imenuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

III. Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja mora sadržavati osobne podatke i kontakte kandidata, kandidati su dužni dostaviti:

• životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
• potvrdu o položenom vozačkom ispitu ili presliku vozačke dozvole
• dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis ili Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja,
• dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina, koji sadrži trajanje radnog odnosa i vrstu poslova koju je kandidat obavljao (preslika ugovora o radu, rješenja ili potvrda poslodavca),
• uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave,
• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i u vezi s točkom I. podtočkama , 5. i 6. ovog natječaja, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave,
• prijedlog programa i plana razvoja društva te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

IV. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave na ovaj natječaj neće se razmatrati te se osobe koje su podnijele takvu prijavu neće smatrati kandidatima na ovom natječaju.

V. Prijave se podnose na adresu: 1. MAJ d. o. o. Labin, Vinež 81, 52220 Labin, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za člana uprave trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin – ne otvaraj“ od 03.11.2023. godine do
20.11.2023. godine. Bez obzira na način dostave, prijava mora na navedenoj adresi biti zaprimljena najkasnije 20.11.2023. godine do 15,00 sati.

VI. Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama trgovačkog društva 1. MAJ d. o. o. Labin, Grada Labina, Općine Raša, Općine Sveta Nedelja, Općine Kršan i Općine Pićan.

VII. Rezultat ovog natječaja bit će objavljen na mrežnim stranicama društva nakon donošenja odluke Skupštine društva 1. MAJ d. o. o. Labin o imenovanju člana uprave. Skupština trgovačkog društva 1. MAJ d. o. o. Labin ima pravo poništiti ovaj natječaj u bilo kojem trenutku i bez obveze navođenja razloga. Protiv odluke o imenovanju uprave koju donosi Skupština društva ne postoji mogućnost žalbe ili drugog pravnog lijeka.

VIII. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19., 24/21.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

IX. Prijavom na ovaj natječaj kandidati daju suglasnost društvu 1. MAJ d. o. o. Labin da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka imenovanja člana uprave društva.

X. Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Javni natječaj – PDF