Arhiva objava

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce JUO Općine Pićan

06. studenoga 2015. | Natječaji, Novosti

 

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine Općine Pićan br. 86/08, 61/11) (dalje u tekstu: Zakon), načelnik Općine Pićan raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J  

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan  

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati:

 • opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. st. 1. Zakona:
  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova tog radnog mjesta na koje se osoba prima, i
 • posebne uvjete:
  • magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
  • položen državni stručni ispit,
  • dobro poznavanje rada na računalu,
  • važeći certifikat u području javne nabave.

Ukoliko se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet obrazovanja, na radno mjesto pročelnika JUO može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3. mjeseca.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave uredne, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su, uz prijavu, obvezni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, uvjerenja ili potvrde),
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja u Narodnim novinama),
 • elektronički zapis HZMO, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO kao dokaz o postojanju radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona,
 • presliku certifikata za javnu nabavu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, s naznakom: „Za natječaj za imenovanje pročelnika/ce JUO Općine Pićan – NE OTVARATI“. Prijave se mogu dostaviti osobno u JUO Općine Pićan ili preporučeno putem pošte. U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta, te broj telefona i e-mail adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati, te će se takvoj osobi dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Na web stranici Općine Pićan (www.pican.hr) će biti naveden opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na web stranici Općine Pićan i na oglasnoj ploči Općine Pićan objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 121/15 od 04.11.2015. godine – http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx

Natječaj – PDF:

Natječaj

Podaci o opisu poslova i plaći:

Podaci o opisu poslova i plaći