Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) (dalje u tekstu: Zakon), i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za 2018. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/18, 12/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, na radno mjesto:

 • referent za komunalno gospodarstvo – komunalni redar, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati:

 • opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona:
  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, i
 • posebne uvjete:
  • srednja stručna sprema,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva,
  • položen državni stručni ispit,
  • položen ispit za vozača B kategorije,
  • poznavanje rada na računalu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Za radno mjesto se mogu natjecati i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja ispita u zakonskom roku od godine dana od prijma u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. spomenutog Zakona.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave uredne, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Kandidat, koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o rasporedu, obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuje uvjet zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je primljen. U protivnom, smatrat će se da kandidat nije udovoljio uvjetima natječaja, odnosno da je odustao od službe.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela i e-mail adresu isključivo za potrebe natječajnog postupka). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Kandidati su uz prijavu obvezni priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju),
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja u Narodnim novinama),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu / e- radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje/odnosno potvrda o podacima evidentiranim matičnoj evidenciji Zavoda koju na osobno traženje osiguranika izdaju područne službe/uredi Zavoda ),
 • preslika vozačke dozvole,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava – izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o davanju privole za javnu objavu podataka.

Tekst izjave o davanju privole za javnu objavu podataka može se preuzeti na web stranici Općine Pićan www.pican.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan, Pićan 40, Pićan.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu“. Prijave se mogu dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan ili preporučeno putem pošte.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati, te će se takvoj osobi dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj te nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Na web stranici Općine Pićan (www.pican.hr) će biti naveden opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel za Općinu Pićan, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na web stranici Općine Pićan (www.pican.hr), i na oglasnoj ploči Općine Pićan objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

Općina Pićan
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Martina Bilić, v.r.

Napomena: Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 112/2018 od 14.12.2018.g. Prihvaćaju se prijave pristigle do 24.12.2018.g.

Natječaj – PDF Podaci o opisu poslova i podaci o plaći Izjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka