Na temelju članka 8., 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) (dalje u tekstu: Zakon), i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za 2017. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/17), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ  
za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan

na radno mjesto:
– viši stručni suradnik za ekologiju, kulturu i turizam, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.  

Kandidati moraju ispunjavati:

 • opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona:
  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, i
 • posebne uvjete:
  • magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke,
  • dobro poznavanje rada na računalu,
  • položen ispit za vozača B kategorije,
  • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci).  

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.  

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.  

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem, određene stručne spreme i struke bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.  

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava.  

Natječajni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.  

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave uredne, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.  

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.  

Kandidati su uz prijavu obvezni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, uvjerenja ili potvrde),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja u Narodnim novinama),
 • elektronički zapis HZMO, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO kao dokaz o nepostojanju radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • preslika vozačke dozvole,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava).  

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, s naznakom: „Javni natječaj za prijam vježbenika/ce u JUO Općine Pićan“. Prijave se mogu dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan ili preporučeno putem pošte.  

U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta, datum i mjesto rođenja, te broj telefona i e-mail adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.  

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.  

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.  

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati, te će se takvoj osobi dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj te nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.  

Na web stranici Općine Pićan (www.pican.hr) će biti naveden opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.  

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel za Općinu Pićan, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na web stranici Općine Pićan (www.pican.hr), i na oglasnoj ploči Općine Pićan objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 70/17 od 19. srpnja 2017.g.: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8222575.html

Natječaj – PDF Podaci o opisu poslova i plaći