Arhiva objava

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje javnih površina za LegendFest 2018.g.

10. srpnja 2018. | Kultura i turizam, Natječaji, Novosti

Temeljem članka 42. Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 6/18), Načelnik Općine Pićan dana 10. srpnja 2018. godine raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje javnih površina za LegendFest 2018.g.
(28. i 29. srpnja)

 1. Predmet ponude: Zakup javne površine radi postavljanja pokretnih ugostiteljskih radnji za prodaju hrane i pića, na sljedećim prodajnim mjestima:
  1. Prodajno mjesto na trgu u Pićnu, ispred zgrade dječjeg vrtića
  2. Prodajno mjesto u donjem dijelu parka u Pićnu.
 2. Za svako prodajno mjesto početna cijena zakupa iznosi 10.000,00 kuna (za oba dana).
 3. Podnositelji ponuda dužni su uplatiti jamčevinu u visini od 400,00 kuna. Natjecateljima koji ne uspiju u Natječaju jamčevina se vraća, dok se onome koji uspije ista uračunava u cijenu korištenja prodajnog mjesta. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Pićan, IBAN: HR07 2407000 1833000003, model plaćanja 68, poziv na broj 5738-OIB ponuđača, sa naznakom „jamčevina za zakup javne površine“.
 4. Zainteresirane osobe podnose pisane ponude s naznakom prodajnog mjesta za koje se natječu, visinu ponuđenog iznosa i kratkim opisom asortimana ponude. Uz ponudu, zainteresirane osobe dostavljaju presliku rješenja o obavljanju djelatnosti, odnosno presliku rješenja o upisu u sudski registar, kao i dokaz o uplati jamčevine.
 5. Ponuditelji se mogu istovremeno natjecati samo za jedno prodajno mjesto.
 6. Uvjeti koje ponuditelji moraju ispuniti su sljedeći:
  1. ugostitelji se trebaju obvezati da će svoje štandove, šankove i stolove urediti na način prigodan za događaj (šankovi obučeni u jutu, bez reklamnih suncobrana i ostalih reklamnih rekvizita, itd.)
  2. pristanak na raspored stolova određen od strane komunalnog redara Općine Pićan.
 7. Ponude za zakup javnih površina (postavu ugostiteljskih radnji) podnose se u zatvorenoj kuverti s naznakom „Natječaj za korištenje javnih površina – ne otvaraj“, zaključno do 18. srpnja 2018. godine do 15,00 sati, putem pošte ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. Ponude pristigle van tog roka neće se razmatrati.
 8. O rezultatima natječaja svi ponuđači će biti obaviješteni u roku od tri dana od dana odabira najpovoljnije ponude. Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan osobno, na broj telefona 052/887-048 ili putem maila: martina.bilic@pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.

Natječaj-PDF