Arhiva objava

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Pićan: Fiat Stilo

22. listopada 2018. | Natječaji, Novosti

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim pravnim stvarima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 5. Odluke načelnika o prodaji službenog vozila – osobnog automobila (KLASA: 022-05/18-01/33, URBROJ: 2144/05-01-01-18-10 od 22.10.2018.g.), Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Pićan – FIAT STILO –

1) PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je prodaja službenog vozila u vlasništvu Općine Pićan, kako slijedi:

 • vrsta vozila: osobni automobil
 • marka vozila: Fiat
 • tip vozila: Stilo
 • model vozila: 1,9 JTD Dynamic
 • broj šasije: ZFA19200000220930
 • godina proizvodnje: 2003.
 • datum prve registracije: 03.02.2003.
 • oblik karoserije: zatvoreni
 • broj vrata: 5
 • broj sjedala: 5
 • vrsta motora: Diesel – Euro III
 • snaga motora u Kw: 85
 • radni obujam motora u cm3: 1910
 • prometna dozvola: neregistriran, odjavljen 19.02.2018.
 • boja: plava
 • kilometraža: 160.000 km

2) POČETNA CIJENA

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima: tritisućekuna)

3) NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od 300,00 kuna u korist računa Općine Pićan (IBAN: HR07 2407000 1833000003, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB, opis plaćanja: ime i prezime/naziv tvrtke – jamčevina).

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana proteka roka za dostavu ponuda. Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u cijenu.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje se naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 9.00 do 12.00 sati na adresi: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz obveznu prethodnu najavu na broj mobitela: 098/391-806 (Silvano Smoković). Moguće je dogovoriti i drugi primjeren termin u popodnevnim satima.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu istih. Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene, snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

3) SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, OIB, adresu, e-mail i kontakt broj
 • presliku osobne iskaznice ili presliku izvatka iz obrtnog registra, odnosno presliku izvatka iz sudskog registra
 • dokaz o uplati jamčevine u propisanom iznosu,
 • broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ukoliko ponuda ne bude odabrana
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu, najmanje u visini početne cijene vozila.

4) DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok za podnošenje ponuda je 30. listopada 2018. godine.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, s naznakom: „Natječaj za prodaju službenog vozila – NE OTVARAJ“.

Nepotpune ponude kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 31. listopada 2018. godine u prostorijama Općine Pićan s početkom u 9,00 sati.

5) ODABIR PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom 3. ovog natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena.

6) OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 5 dana pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji s Općinom Pićan te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, umanjen za iznos uplaćene jamčevine.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. Kupoprodaja vozila će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodavatelj zadržava pravo da bez obrazloženja poništi ovaj natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Takva odluka je konačna.

Sve informacije o predmetu natječaja mogu se dobiti radnim danom na mobitel: 098/391-806 (Silvano Smoković) ili telefon 052/887-048.

Ovaj natječaj objavit će se na web stranici (www.pican.hr) i na oglasnoj ploči Općine Pićan.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila
Predsjednica
Martina Bilić, v.r.

Javni natječaj – PDF