Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja
nerazvrstane ceste radi upisa u zemljišnim knjigama

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena pojedina nerazvrstana cesta, navedena u tablici u nastavku, o započinjanju postupka evidentiranja te ceste sukladno odredbama čl. 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Općina Pićan će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene, kako slijedi:

  Oznaka nerazvrstane ceste – dionica   Obilježavanje na terenu – dana   Uvid u geodetski elaborat – dana Izrađivač snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja
NC PI-260 okvirna trasa ceste: – poč.toč.: ŽC 5079 – zav.toč.: NC PI-391   (Debeli Bajci kbr. 11)   18.03.2021.g.od 10:00 – 10:30 sati    29.03.2021.g.od 12:00-13:00 sati    G1 d.o.o.Sv. Katarine 18, Labin  
NC PI-391 okvirna trasa ceste: – poč.toč.: ŽC 5079 – zav.toč.: NC PI-34   18.03.2021.g.od 10:00 – 10:30 sati    29.03.2021.g.od 12:00-13:00 sati    G1 d.o.o.Sv. Katarine 18, Labin  


Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena pojedina nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja navedenih nerazvrstanih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjena na dan kako je navedeno u tablici, u zgradi Općine Pićan, Pićan, Pićan 40.

Pročelnica JUO
Martina Bilić, v.r.