Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22) objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja
nerazvrstanih cesta radi upisa u zemljišnim knjigama

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena pojedina nerazvrstana cesta, navedena u tablici u nastavku, o započinjanju postupka evidentiranja te ceste sukladno odredbama čl. 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22).

Općina Pićan će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena pojedina nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene, kako slijedi:

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena pojedina nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja navedenih nerazvrstanih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjena na dan kako je navedeno u tablici, u zgradi Općine Pićan, Pićan 40, Pićan.