Arhiva objava

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje javne površine

10. lipnja 2022. | Natječaji

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za korištenje javne površine

Članak 1.

Ovim javnim pozivom daje se na korištenje dio javne površine na k.č. 22739 i k.č. 25 k.o. Pićan, u svrhu ugostiteljske ponude na manifestaciji „Rokova“ koja će se održati dana 14. kolovoza 2022. godine, na sljedećim prodajnim mjestima:
• Prodajno mjesto A – na trgu u Pićnu, ispred zgrade dječjeg vrtića
• Prodajno mjesto B – ispred parka u Pićnu.

Članak 2.

Ugostiteljska ponuda treba se sastojati od ugostiteljske usluge prodaje hrane i pića.
Ugostiteljska ponuda će se realizirati u dogovoru s Općinom.
Ponuditelj treba imati na raspolaganju i sljedeće elemente ugostiteljske ponude:

  • razglas i rasvjetu,
  • pozornicu minimalne veličine 30 m2,
  • kemijski wc,
  • šator (za slučaj lošeg vremena),

iz razloga da, u slučaju potrebe, iste može ponuditi i osigurati za Općinu. Svi eventualni dodatni elementi ugostiteljske ponude bit će naknadno dogovoreni i podmireni od strane Općine.

Članak 3.

Početni iznos naknade za korištenje javne površine iznosi 10.000,00 kuna po prodajnom mjestu.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najveći iznos naknade za korištenje javnih površina, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete iz ovog javnog poziva.

Članak 4.

Ponuditelji mogu biti isključivo pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 5.

Ponuda mora sadržavati:

  • Naziv ponuditelja, adresa ili sjedište, OIB, kontakt telefon i e-mail odgovorne osobe ponuditelja
  • Opis asortimana koji će se prodavati na manifestaciji
  • Presliku rješenja o obrtu ako je ponuditelj obrtnik ili izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,
  • Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz članka 2. ovog Javnog poziva kao dokaz da je ponuditelj u mogućnosti osigurati traženu ugostiteljsku ponudu.

Ponude se mogu dostaviti na e-mail info@pican.hr ili osobno u Jedinstveni upravni odjel najkasnije do 17. lipnja 2022. godine do 12,00 sati do kada ponude moraju biti zaprimljene u Općini Pićan.

Članak 6.

Korisnik javne površine je dužan u roku od 8 sati od završetka manifestacije s javne površine ukloniti sve predmete koje je na istu postavio, te korištenu javnu površinu očistiti i vratiti u prvobitno stanje.

Članak 7.

Nepotpune, nepravovremene i nepravilne ponude neće se uzimati u obzir prilikom odabira ponuditelja, kao ni ponude onih ponuditelja koji nisu podmirili obvezu prema Općini Pićan po osnovi prijašnjih zakupa i korištenja javne površine.

Članak 8.

Na ovaj javni poziv primjenjuju se odredbe Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22).

Članak 9.

Ovaj javni poziv objavit će se na web stranici Općine Pićan www.pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Javni poziv za iskaz interesa