Na temelju članka 7. stavka 3. Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22, 8/22), Povjerenstvo za raspolaganje javnim površinama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za korištenje javne površine

Članak 1.

Ovim javnim pozivom daje se na korištenje dio javne površine na k.č. 22739 i k.č. 25 k.o. Pićan – trg u Pićnu, u svrhu ugostiteljske ponude na manifestaciji „PetiVina“ koja će se održati dana 03. lipnja 2023. godine.

Članak 2.

Ugostiteljska ponuda treba se sastojati od prodaje hrane i pića.

Ugostiteljska ponuda će se realizirati u dogovoru s Povjerenstvom.

Članak 3.

Početni iznos naknade za korištenje javne površine iznosi 500,00 EUR.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najveći iznos naknade za korištenje javnih površina, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete iz ovog javnog poziva.

Članak 4.

Ponuditelji mogu biti isključivo pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 5.

Ponuda mora sadržavati:

  • Naziv ponuditelja, adresa ili sjedište, OIB, kontakt telefon i e-mail odgovorne osobe ponuditelja
  • Opis asortimana koji će se prodavati na manifestaciji
  • Presliku rješenja o obrtu ako je ponuditelj obrtnik ili izvadak iz sudskog registra za pravne osobe
  • Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz članka 2. ovog Javnog poziva kao dokaz da je ponuditelj u mogućnosti osigurati traženu ugostiteljsku ponudu.

Ponude se obavezno dostavljaju na e-mail info@pican.hr najkasnije do 14. travnja 2023. godine do 12,00 sati do kada ponude moraju biti zaprimljene u Općini Pićan.

Članak 6.

Korisnik javne površine je dužan u roku od 8 sati od završetka manifestacije s javne površine ukloniti sve predmete koje je na istu postavio, te korištenu javnu površinu očistiti i vratiti u prvobitno stanje.

Članak 7.

Nepotpune, nepravovremene i nepravilne ponude neće se uzimati u obzir prilikom odabira ponuditelja, kao ni ponude onih ponuditelja koji nisu podmirili obvezu prema Općini Pićan po osnovi prijašnjih zakupa i korištenja javne površine.

Članak 8.

Na ovaj javni poziv primjenjuju se odredbe Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22, 8/22).

Članak 9.

Ovaj javni poziv objavit će se na web stranici Općine Pićan www.pican.hr.

Predsjednica Povjerenstva
Ivana Tončić, v.r.