Na temelju članka 7. stavka 3. Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22, 8/22), Povjerenstvo za raspolaganje javnim površinama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za korištenje javne površine

Članak 1.

Ovim javnim pozivom daje se na korištenje dio javne površine na k.č. 22739 i k.č. 25 k.o. Pićan, u svrhu ugostiteljske ponude na manifestaciji „Rokova“ koja će se održati dana 14. kolovoza 2023. godine, na sljedećim prodajnim mjestima:

  • Prodajno mjesto A – na trgu u Pićnu, ispred zgrade dječjeg vrtića
  • Prodajno mjesto B – ispred parka u Pićnu.

Članak 2.

Ugostiteljska ponuda treba se sastojati od prodaje hrane i pića.

Ugostiteljska ponuda će se realizirati u dogovoru s Povjerenstvom.

Ponuditelj je obvezan Općini Pićan osigurati korištenje jednokratnih bonova za konzumaciju hrane.

Jedan ponuditelj može ostvariti pravo na korištenje samo jednog prodajnog mjesta.

Članak 3.

Iznos naknade za korištenje javne površine iznosi 1.327,00 EUR po prodajnom mjestu.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najmanji iznos po jednokratnom bonu za konzumaciju hrane, uz uvjet da prihvaća iznos naknade za korištenje javne površine iz prethodnog stavka i ispunjava sve druge uvjete iz ovog javnog poziva.

Članak 4.

Ponuditelji mogu biti isključivo pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 5.

Ponuda mora sadržavati:

  • Naziv ponuditelja, adresa ili sjedište, OIB, kontakt telefon i e-mail odgovorne osobe ponuditelja,
  • Opis asortimana koji će se prodavati na manifestaciji,
  • Navod o ponuđenom iznosu za korištenje jednokratnog bona za konzumaciju hrane,
  • Presliku rješenja o obrtu ako je ponuditelj obrtnik ili izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,
  • Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz članka 2. i 3. ovog Javnog poziva.

Ponude se obavezno dostavljaju na e-mail info@pican.hr najkasnije do 21. travnja 2023. godine do 12,00 sati do kada ponude moraju biti zaprimljene u Općini Pićan.

Članak 6.

Korisnik javne površine je dužan u roku od 8 sati od završetka manifestacije s javne površine ukloniti sve predmete koje je na istu postavio, te korištenu javnu površinu očistiti i vratiti u prvobitno stanje.

Članak 7.

Nepotpune, nepravovremene i nepravilne ponude neće se uzimati u obzir prilikom odabira ponuditelja, kao ni ponude onih ponuditelja koji nisu podmirili obvezu prema Općini Pićan po osnovi prijašnjih zakupa i korištenja javne površine.  

Članak 8.

Na ovaj javni poziv primjenjuju se odredbe Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22, 8/22).

Povjerenstvo zadržava pravo poništiti objavljeni javni poziv. 

Članak 9.

Ovaj javni poziv objavit će se na web stranici Općine Pićan www.pican.hr.

Predsjednica Povjerenstva
Ivana Tončić, v.r.