Na temelju članka 7. stavka 2. Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/22), Komisija za kulturu, turizam i sport Općine Pićan (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za korištenje javne površine

Članak 1.

Ovim javnim pozivom daje se na korištenje dio javne površine na k.č. 22739 i k.č. 25 k.o. Pićan – trg u Pićnu, u svrhu ugostiteljske ponude na manifestaciji „PetiVina“ koja će se održati dana 04. lipnja 2022. godine.

Članak 2.

Ugostiteljska ponuda treba se sastojati od:

 • ugostiteljske usluge prodaje hrane i pića,
 • zabavnog dijela programa,
 • razglasa i rasvjete,
 • pozornice minimalne veličine 30 m2,
 • kemijskog wc,
 • promidžbe,
 • ugovaranje redara i hostesa,
 • u slučaju lošeg vremena osiguran šator.

Ugostiteljska ponuda će se realizirati u dogovoru s Komisijom.

Zabavni dio programa uključuje glazbeni sastav kao glavni dio zabavnog programa, te prikladnu glazbu tijekom večeri.

Članak 3.

Početni iznos naknade za korištenje javne površine iznosi 2.000,00 kuna.

Ponuditelj će podmiriti sve troškove ugostiteljske ponude iz članka 2., izuzev troškova za rad redara i hostesa koje će podmiriti Općina Pićan.

Općina Pićan će financirati cijenu glazbenog sastava u iznosu od 5.000,00 kuna uz uvjet da cijena glazbenog sastava iznosi minimalno 10.000,00 kuna, dok će preostali dio troška za glazbeni sastav snositi korisnik javne površine.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najveći iznos naknade za korištenje javnih površina, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete iz ovog javnog poziva.

Članak 4.

Ponuditelji mogu biti isključivo pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 5.

Ponuda mora sadržavati:

 • Naziv ponuditelja, adresa ili sjedište, OIB, kontakt telefon i e-mail odgovorne osobe ponuditelja,
 • Ponudu predloženog glazbenog sastava,
 • Opis asortimana koji će se prodavati na manifestaciji,
 • Presliku rješenja o obrtu ako je ponuditelj obrtnik ili izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,
 • Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz članka 2. ovog Javnog poziva kao dokaz da je ponuditelj u mogućnosti osigurati traženu ugostiteljsku ponudu.

Ponude se obavezno dostavljaju na e-mail fornazar0706@gmail.com i info@pican.hr najkasnije do 22. travnja 2022. godine do 12,00 sati do kada ponude moraju biti zaprimljene u Općini Pićan.

Članak 6.

Korisnik javne površine je dužan u roku od 8 sati od završetka manifestacije s javne površine ukloniti sve predmete koje je na istu postavio, te korištenu javnu površinu očistiti i vratiti u prvobitno stanje.

Članak 7.

Nepotpune, nepravovremene i nepravilne ponude neće se uzimati u obzir prilikom odabira ponuditelja, kao ni ponude onih ponuditelja koji nisu podmirili obvezu prema Općini Pićan po osnovi prijašnjih zakupa i korištenja javne površine.

Članak 8.

Na ovaj javni poziv primjenjuju se odredbe Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22).

Članak 9.

Ovaj javni poziv objavit će se na web stranici Općine Pićan www.pican.hr.

Predsjednica Komisije za kulturu, turizam i sport
Antonela Fornažar, v.r.