Pozivaju se zainteresirani subjekti (pravne i fizičke osobe) da iskažu interes za kupnju zemljišta i građenje poslovne građevine u zoni gospodarsko proizvodno poslovne namjene, Poduzetničkoj zoni „Pićan – jug“ (dalje u tekstu: PZ Pićan-jug). Cilj ovog Javnog poziva je ispitivanje zainteresiranosti obrtnika, poduzetnika i poduzetničkih potencijala, te poziv na dostavu pisama namjere za kupnju zemljišta.

PZ Pićan jug je ukupne površine oko 120 ha, no ovaj javni poziv za iskaz interesa se odnosi na zemljište unutar zone u vlasništvu Općine Pićan: nekretnina na k.č. 22224/1, k.o. Pićan, površine oko 15 ha, te k.č. 22224/10, k.o. Pićan, površine oko 2 ha (Prilog 1.). S obzirom na veličinu zemljišta, planirana je izrada parcelacijskih elaborata i utvrđivanje zasebnih katastarskih čestica, sukladno potrebama i iskazima interesa zainteresiranih investitora.

PZ Pićan jug nalazi se na mjestu dobre prometne povezanosti, uz postojeću DC 64 koja povezuje naselje Kršan sa Pićnom i Pazinom. Zemljištima je osiguran prometni pristup, međutim, s obzirom na veličinu zemljišta i planirane parcelacije, predviđena je izrada prometnih površina unutar nekretnine k.č. 22224/1, prema priloženoj skici (Prilog 2.). Zona je opremljena električnom energijom, plinom, vodom, telekomunikacijama i odvodnjom otpadnih voda (Prilozi 3.-7.)

Zemljište se nalazi unutar zone gospodarske namjene proizvodno – poslovne namjene, gdje je dopuštena izgradnja građevina proizvodne pretežito industrijske i pretežito zanatske namjene (malo poduzetništvo, obrtništvo, servisi, proizvodnja prehrambenih proizvoda, prerada poljoprivrednih proizvoda i sl.), te građevine proslovne – pretežito trgovačke namjene (skladišta, hladnjače, trgovina na veliko i sl.), komunalno servisne namjene i uslužne namjene (automehaničarske, autolimarske, stolarske, bravarske, tokarske i sl. djelatnosti). Obavljanje industrijske namjene uvjetuje se prihvatljivim utjecajem zahvata na okoliš, koji mora biti u dopuštenim granicama propisanim odgovarajućih važećim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša. (Prilog 8.)

Općina Pićan će raspisati javni natječaj putem kojeg će biti odabrani najpovoljniji ponuditelji kojima će se zemljište prodati.

U travnju 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Pićan je usvojilo Urbanistički plan uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“, koji možete slobodno pregledavati na sljedećoj web stranici Općine Pićan: https://www.pican.hr/o-picnu/prostorni-plan-opcine-pican/

Početna cijena zemljišta će biti utvrđena temeljem procjene tržišne vrijednosti ovlaštenog sudskog vještaka – procjenitelja.

Od zainteresiranih investitora očekuje se PISMO NAMJERE sljedećeg sadržaja:

  • naziv pravne osobe odnosno ime i prezime fizičke osobe, OIB, adresa, kontakt, web adresa
  • pretežita djelatnost
  • broj zaposlenih
  • planirana djelatnost u zoni – namjena ulaganja
  • očekivani broj novozaposlenih osoba
  • procijenjena vrijednost ulaganja (u HRK)
  • potrebna veličina zemljišta
  • planirana bruto/neto površina građevine
  • posebni zahtjevi (npr. energetske potrebe, potrebna količina vode, plina i odvodnje i sl.).

Pisma namjere upućuju se na adresu: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, ili na e-mail martina.bilic@pican.hr. Pisma namjere primaju se do 01. srpnja 2020. godine.

Iskazivanje interesa podnošenjem pisma namjere ne predstavlja obvezujuću ponudu već isključivo polaznu informaciju za raspisivanje natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u PZ Pićan jug.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 052 887 054, mobitel 099 200 0041 ili e-mail martina.bilic@pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković

Javni poziv – PDF – s prilozima