Arhiva objava

Javni poziv za izbor zapovjednika JVP Labin

15. svibnja 2015. | Novosti

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu  («Narodne novine» broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04. i 38/09. i  80/10), članka 33. stav 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin i Odluke  Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin broj  UV-4/15 od 14. svibnja 2015.. godine, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Labin raspisuje

 Javni poziv za izbor Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin

 

UVJETI:

– Viša stručna sprema odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara

– položen stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija

– najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

– da nije kažnjavan za kaznena dijela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti

– tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Zapovjednik se imenuje  na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Prijaviti  se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija uz uvjet da ga polože u roku od godine dana.

Prijava, životopis i izjave koje daju kandidati moraju biti pisane strojopisom (pisaći stroj ili računalo), tako da njihov tekst bude razumljiv. Dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u izvorniku ili preslici.

Prijave s dokazima  o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u zatvorenoj omotnici uz naznaku «NE OTVARAJ – JAVNI POZIV ZA ZAPOVJEDNIKA» na adresu  JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN, 52220 Labin, Dubrova 84.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka.

Cjelokupni tekst Javnog poziva:  Javni poziv