Arhiva objava

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčane pomoći za roditelje čija djeca ne pohađaju predškolske programe

06. travnja 2022. | Novosti

Općinsko je vijeće na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2022. godine usvojilo Odluku o novčanoj pomoći za roditelje čija djeca ne pohađaju predškolske programe („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/22) (dalje u tekstu: Odluka).

Sukladno Odluci, novčanu pomoć mogu ostvariti roditelji, udomitelji ili druge osobe kojima je dijete povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • koji kao državljani Republike Hrvatske imaju prijavljeno prebivalište u Općini Pićan u trenutku podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok primaju novčanu pomoć,
 • čije dijete/djeca imaju prebivalište u Općini Pićan u trenutku podnošenja zahtjeva i neprekidno dok primaju novčanu pomoć;
 • čija djeca, za koju se podnosi zahtjev za novčanu pomoć, nisu upisana u programe pravnih ili fizičkih osoba za predškolski odgoj i obrazovanje (npr. dječji vrtić, obrt ili trgovačko društvo za čuvanje djece, dadilje i sl.);
 • ukoliko su kapaciteti Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan, popunjeni.

Iznimno od točke 2., ako drugi roditelj djeteta za koje se podnosi zahtjev za novčanu pomoć ima prijavljeno prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave u trenutku podnošenja zahtjeva, može biti odobreno 50% iznosa novčane pomoći iz članka 5. ove Odluke.

Sukladno Izjavi o popunjenosti kapaciteta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ (KLASA: 601-03/21-01/05, URBROJ: 2144-01-01-21-2 od 15.06.2021.g.), za pedagošku godinu 2021./2022., kapaciteti Dječjeg vrtića „Lišnjak“ su popunjeni.

Novčana pomoć se može ostvariti od navršene godine dana djetetova života do godine prije polaska u osnovnu školu kada je dijete obveznik pohađanja programa predškole.

Novčana pomoć iznosi 300,00 kuna mjesečno po djetetu, a isplaćuje se mjesečno za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja, te od 01. rujna do 31. prosinca tekuće godine, odnosno 10 mjeseci po 300,00 kuna mjesečno, što ukupno iznosi 3.000,00 kuna godišnje.

Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan, koje temeljem zahtjeva donosi Rješenje o odobravanju prava na novčanu naknadu.

Jedinstvenom upravnom odjelu je, za odobravanje prava na novčanu pomoć iz Odluke, potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći (obrazac 1),
 • privola za obradu osobnih podataka,
 • preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta/djece za koju se traži pravo na novčanu pomoć,
 • izvatke iz matice rođenih ili rodne listove za svu djecu navedenu u zahtjevu za koju se traži pravo na novčanu pomoć,
 • kopija tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva na koji će se isplaćivati novčana pomoć,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o tome da dijete/djeca za koju se traži pravo na novčanu pomoć nisu upisana u programe pravnih ili fizičkih osoba za predškolski odgoj i obrazovanje (obrazac 2).

Dokumentacija se dostavlja na jedan od sljedećih načina:

 • putem e-maila: martina.bilic@pican.hr (skenirani izvornici)
 • putem pošte na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan (preslike uz predočenje izvornika)
 • osobno u Jedinstveni upravni odjel na gore navedenu adresu (preslike uz predočenje izvornika).

Za 2022. godinu će se novčane pomoći isplatiti roditeljima počevši od 01. siječnja 2022. godine, ukoliko najkasnije do 30. travnja 2022. godine podnesu zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći.

Nakon navedenog datuma, roditelji mogu tijekom godine u bilo kojem trenutku podnijeti zahtjev za novčanu pomoć, koja će se ostvariti od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Jedinstveni upravni odjel Rješenjem odlučuje o novčanoj pomoći u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od roditelja za zajedničku djecu iz zajedničkog kućanstva.

Novčana pomoć prestaje se ostvarivati:

 • 30. lipnja u godini u kojoj će dijete započeti sa programom predškole,
 • posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište u Općini Pićan ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske bilo kojeg roditelja ili djeteta za koje se ostvaruje novčana pomoć,
 • posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dijete za koje je ostvarena novčana pomoć upisana u program pravnih ili fizičkih osoba za predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno 30. lipnja ukoliko dijete započinje program pravnih ili fizičkih osoba za predškolski odgoj i obrazovanje od početka naredne pedagoške godine,
 • posljednjeg dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za prestankom novčane pomoći od strane korisnika iz bilo kojeg razloga.

Prestanak ostvarivanja novčane pomoći utvrđuje Rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan.

Korisnik novčane pomoći dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan prijaviti promjenu podataka roditelja i djece te drugih činjenica koje bi mogle utjecati na isplatu, u roku od 10 dana od dana nastanka promjene.

Korisnik iz stavka 1. ovog članka dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane pomoći koje je primio na temelju ove Odluke. U suprotnome, Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti prisilno.

Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan će provjeravati osobne podatke roditelja i djece te druge činjenice koje bi utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja novčane pomoći.

Ako Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan utvrdi promjene činjenica iz stavka 1. ovog članka u vezi s isplatom novčane pomoći, privremeno će obustaviti isplatu novčane pomoći do provjere svih činjenica.

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite pročelnici JUO Martini Bilić na e-mail martina.bilic@pican.hr, tel. 052/887-054 ili mob. 099/200-0041.

Zahtjev za novčanu pomoć