Na temelju članka 9. Odluke o priznanjima Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 5/02), i članka 40. Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 2/12), Načelnik Općine Pićan dana 10. lipnja 2016.g. objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Pićan  

I.

Pokreće se postupak za dodjelu priznanja Općine Pićan.

Priznanja Općine Pićan su:

  1. PLAKETA OPĆINE PIĆAN

dodjeljuje se pojedincima, poduzećima, javnim i drugim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave i uprave, državnim tijelima i drugim institucijama i službama sa ili van područja općine, kao i stranim državljanima, organizacijama ili institucijama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled općine, a posebice za naročite uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, te poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.

2. NAGRADA OPĆINE PIĆAN

dodjeljuje se pojedincima kao godišnja nagrada za zasluge, rezultate ili doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled općine, a posebice za naročite uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, te poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.

3. PROGLAŠENJE POČASNOG GRAĐANINA

može se proglasiti pojedina osoba, državljanin RH ili strani državljanin, koji je svojim djelovanjem i postupcima posebno pridonio promicanju značaja i ugleda Općine, te ostvarivanju i razvoju odnosa Općine s drugim općinama ili gradovima u zemlji i inozemstvu.

 II.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja imaju vijećnici Općinskog vijeća, radna tijela Općine, Načelnik Općine, članovi Komisije za dodjelu priznanja Općine Pićan, te druge fizičke i pravne osobe.

Prijedlozi se dostavljaju Komisiji za dodjelu priznanja, koja razmatra prispjele prijedloge predlagatelja, sastavlja konačan prijedlog s obrazloženjem za svakog kandidata i upućuje ga Općinskom vijeću.

Odluku o dodjeli priznanja donosi Općinsko vijeće.

III.

Prijedlog kandidata za dodjelu priznanja se podnosi Komisiji u pisanom obliku i mora sadržavati:

  • ime i prezime odnosno naziv predlagatelja,
  • prebivalište odnosno sjedište predlagatelja,
  • ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za kandidata za dodjelu priznanja,
  • kratki životopis kandidata,
  • naziv javnog priznanja i područje za koje se predlaže,
  • pisano obrazloženje i opis značajnih dostignuća i doprinosa radi kojih se predlaže kandidata za dodjelu priznanja s odgovarajućom dokumentacijom.

IV.

Prijedlog kandidata s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom se dostavlja u Općinu Pićan, Komisiji za dodjelu priznanja, s naznakom „Za dodjelu priznanja Općine Pićan“, na adresu Pićan 40, Pićan, najkasnije do 11. srpnja 2016. godine.

 

KLASA: 022-05/16-01/74

URBROJ: 2144/05-01-16-1

Pićan, 10. lipnja 2016.g.

Načelnik Općine Pićan

Ivan Franković