Arhiva objava

JVP Labin raspisala natječaj za prijem u službu

13. listopada 2023. | Novosti

Na temelju članka 51. zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19), Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Izmjena i dopuna Pravilnika, članka 39. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin, te Odluke Vatrogasnog vijeća JVP Labin od 6. listopada 2023.godine, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Labin objavljuje Natječaj za prijam u radni odnos. 

1. VATROGASAC – 2 izvršitelja/izvršiteljice na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri (3) mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

1. Državljanstvo RH

2. Da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca

3. Da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera

4. Da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

5. Da ima posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

6. Da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

7. Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

8. Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i movine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

9. Da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teške povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnog tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu (članak 69. i članak 118. stavak 1. točka 8.Zakona o vatrogastvu)

10. Položen vozački ispit B kategorije

 

Natječaj je objavljen na web stranici JVP Labin: https://jvp-labin.hr/natjecaj-za-prijam-u-radni-odnos-vatrogasac/

Cjelokupni tekst Natječaja dostupan u prilogu: Natječaj