Natječaji

Arhiva objava

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 9560/1 k.o. Pićan

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta Općine...

Odluka o poništenju Natječaja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 9560/1 k.o. Pićan

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta Općine...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – vježbenik za radno mjesto višeg referenta za proračun, računovodstvo i financije

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam namještenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, dana 12. rujna 2023.g. objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) U Narodnim novinama broj 93/2023 od 11. kolovoza...

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 9560/1 k.o. Pićan

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta Općine...

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (dio društveno-vatrogasnog doma u Sv. Katarini)

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) i članka 13. stavka 3. Odluke o zakupu i privremenom korištenju poslovnih prostora („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/23), Općinski načelnik Općine Pićan raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U...

Podaci o opisu poslova i podaci o plaći vježbenika/ce za radno mjesto višeg referenta za proračun, računovodstvo i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan

Sukladno odredbi članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), te odredbi Natječaja za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan (Klasa: 112-01/23-01/2, Urbroj: 2163-30-02/01-23-1 od 9. kolovoza 2023.g.), objavljuju se PODACI O OPISU POSLOVA I PODACI O PLAĆI vježbenika/ce za radno...

Javni natječaj za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na radno mjesto višeg referenta za proračun, računovodstvo i financije

NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA/CE U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PIĆAN Na temelju članka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) (dalje u tekstu: Zakon), i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za 2023. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/23, 7/23), pročelnica...

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje javne površine

Na temelju članka 7. stavka 3. Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22, 8/22), Povjerenstvo za raspolaganje javnim površinama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje javne površine Članak 1. Ovim javnim pozivom daje se na korištenje dio javne površine na k.č. 22192/1 i k.č....

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 4. Odluke o davanju u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponskih elektrana („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/23) i članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u...

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje javne površine

Na temelju članka 7. stavka 3. Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22, 8/22), Povjerenstvo za raspolaganje javnim površinama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje javne površine Članak 1. Ovim javnim pozivom daje se na korištenje dio javne površine na k.č. 22739, k.č. 25 i k.č....

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje javne površine

Na temelju članka 7. stavka 3. Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22, 8/22), Povjerenstvo za raspolaganje javnim površinama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje javne površine Članak 1. Ovim javnim pozivom daje se na korištenje dio javne površine na k.č. 22739 i k.č. 25 k.o....

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje javne površine

Na temelju članka 7. stavka 3. Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22, 8/22), Povjerenstvo za raspolaganje javnim površinama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje javne površine Članak 1. Ovim javnim pozivom daje se na korištenje dio javne površine na k.č. 22739 i k.č. 25 k.o....