Arhiva objava

Konačna Odluka o odobravanju isplate sredstava za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022.g.

12. rujna 2022. | Poljoprivreda i gospodarstvo

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst) i točke 9. Javnog natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022. godinu (Klasa: 320-01/22-01/3, Urbroj: 2163-30-04-22-5) i temeljem prijedloga za donošenje Odluke o odobravanju isplate sredstava od Povjerenstva za provedbu Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Pićan za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) (Klasa: 320-01/22-01/3, Urbroj: 2163-30-04-22-39 od 11. kolovoza 2022.g.), te na temelju članka 15. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022. godine („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/22), Načelnik Općine Pićan dana 12. rujna 2022.g. donosi sljedeću

KONAČNU ODLUKU
o odobravanju isplate sredstava

Članak 1.

Na temelju članka 13. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Pićan za 2022. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/22) (dalje u tekstu: Program) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan u 2022. godini (Klasa: 320-01/22-01/3, Urbroj: 2163-30-01-22-3), dana 02. lipnja 2022. godine je raspisan Javni natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan u 2022. godini (dalje u tekstu: Natječaj), a koji je bio otvoren do 04. srpnja 2022. godine, te tijekom kojeg je pristiglo 26 prijava.

Članak 2.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za donošenje Odluke o odobravanju isplate sredstava (Klasa: 320-01/22-01/3, Urbroj: 2163-30-04-22-39) od 11. kolovoza 2022. godine, donesena je Privremena Odluka o odobravanju isplate sredstava dana 12. kolovoza 2022. godine (KLASA: 320-01/22-01/3, URBROJ: 2163-30-01-22-41) i objavljena na web stranici Općine Pićan.
Na privremenu rang listu nije pristigao niti jedan prigovor.

Članak 3.

Odobrava se isplata potpora prijaviteljima koji ispunjavaju sve uvjete Javnog natječaja, kako slijedi:

* mladi poljoprivrednik

Članak 4.

Temeljem točke 3. Natječaja i članka 4. Programa, za ulaganja koja provode mali poljoprivrednici koji imaju manje od 40 godina u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, potpora će se uvećati za 20% na odobrena sredstva.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel će poslati obavijesti korisnicima potpora o visini i namjeni odobrene potpore, te načinu izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava.

Članak 6.

Isplata sredstava izvršit će se najkasnije do 31. listopada 2022. godine na žiro račun korisnika naznačen u prijavi.

Članak 7.

Ukoliko su u prijavi na natječaj dostavljene narudžbe, ponude ili predračuni kao dokazi o namjeri ulaganja, isti se ne smiju mijenjati nakon isteka roka za dostavu zahtjeva. Takva dokumentacija i namjera ulaganja treba ostati ista do izvršenja, osim ukoliko podnositelj zahtjeva odustane od svog zahtjeva.
Ukoliko se iznosi navedeni na dostavljenoj dokumentaciji razlikuju, u slučaju da je nakon promjene iznos ulaganja manji, sukladno tome će se od podnositelja zahtjeva zatražiti da izvrši povrat preplaćenog iznosa, a u slučaju da je nakon promjene iznos ulaganja veći, dodijeljena potpora se neće mijenjati.

Članak 8.

Korisnici se za sve informacije mogu obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na broj telefona 052/887-054, mobitela 099/200-0041 ili putem e-maila na martina.bilic@pican.hr.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Pićan i na oglasnoj ploči Općine Pićan.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Konačna odluka o odobravanju isplate sredstava