Na temelju članka 6. stavka 5. Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-01/22-01/2, URBROJ: 2163-30-01-22-1 od 09.02.2022.g.), Načelnik Općine Pićan utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU STIPENDISTA

1. NINA SMOKOVIĆ

2. JANJA ŠVIĆ

3. MATEA IVANČIĆ

 

Na utvrđenu Konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju Konačne rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju Načelnik i stipendist.

Općinski načelnik
Dean Močinić, v.r.

Konačna rang lista