1. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u petak, 25. lipnja 2021. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red: 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na području Općine Pićan, komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. Labin za 2020. godinu
2. Verifikacija zapisnika sa prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
3. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 636, k.o. Krbune
4. Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, načelnika koji dužnost obavlja volonterski, te članove radnih tijela
5. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
6. Odluka o dopuni Strategije razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027.
7. Odluka o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja
8. Vijećnička pitanja.