Arhiva objava

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2017./2018. godinu

03. studenoga 2017. | Novosti, Odgoj i obrazovanje

Temeljem članka 5. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 7/14) i članka 40. Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 2/12), Načelnik Općine Pićan dana 03. studenoga 2017. godine donosi

O  D  L  U  K  U
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima
s prebivalištem na području Općine Pićan za akademsku godinu 2017./2018.

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Pićan u akademskoj godini 2017./2018.  

Članak 2.

Opći uvjeti koje student mora ispunjavati kako bi ostvario pravo na dodjelu stipendije su:

 • da je državljanin RH, što potvrđuje domovnicom,
 • da ima prebivalište na području Općine Pićan najmanje posljednjih 24 mjeseca, što potvrđuje uvjerenjem o prebivalištu,
 • da ima status redovitog studenta, što potvrđuje potvrdom obrazovne ustanove o redovnom upisu u studentsku godinu,
 • da ne prima drugu stipendiju, što potvrđuje osobnom pismenom izjavom.

Članak 3.

Za dodjelu stipendija imaju se pravo natjecati studenti s prebivalištem na području Općine Pićan.
Bodovanje podnositelja molbe i utvrđivanje liste stipendista izvršit će se na temelju slijedećih kriterija:

A)    Uspjeh u prethodnoj godini školovanja odnosno studiranja

Bodovi se izračunavaju svođenjem prosjeka ocjena na jednu decimalu i nakon toga množenjem sa 10. (npr. prosjek ocjena 4,14, svođenjem 4,1 x 10 = 41 bod; prosjek ocjena 4,15, svođenjem 4,2 x 10 = 42 boda) (dokaz iz čl. 4. st. 4)

B)    Posebne okolnosti

 • teži materijalno-socijalni položaj obitelji podnositelja molbe za stipendiju (dokaz iz čl. 4. st. 6 ili st. 7)  – 30 bodova
 • dijete bez oba roditelja (dokaz iz čl. 4. st. 8)  – 40 bodova
 • samohrani roditelj (dokaz iz čl. 4. st. 8) – 20 bodova
 • za svakog člana obitelji koji se redovito školuje u Srednjim školama ili na fakultetu izvan mjesta stanovanja (dokaz iz čl. 4. st. 9) – 5 bodova  

C)  Godina studija (dokaz iz čl. 4. st. 3)

 • za upisanu drugu godinu – 20 bodova
 • za upisanu treću godinu – 30  bodova
 • za upisanu četvrtu godinu – 40  bodova
 • za upisanu petu godinu – 50  bodova  

D) Za postignut uspjeh na natjecanjima u znanju iz oblasti vezano za daljnje obrazovanje i osvojeno mjesto boduje se kako slijedi (dokaz iz čl. 4. st. 5)

za osvojeno 1. – 3. mjesto na :

 • županijskom natjecanju – 5 bodova
 • državnom natjecanju – 10 bodova
 • međunarodnom natjecanju – 15 bodova

Pravo iz ove točke stječe se samo po jednoj osnovi.

Članak 4.

Molbe za dodjelu stipendija podnose se na propisanom obrascu, osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan ili poštom preporučeno, u roku propisanom u natječaju.
Molbi se obavezno prilaže:

 1. Preslika domovnice,
 2. Uvjerenje o prebivalištu,
 3. Potvrda o redovnom upisu u visokoškolsku ustanovu, s naznakom koju studentsku godinu upisuje,
 4. Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske godine ili ovjerenu presliku svjedodžbe iz prethodne školske godine, odnosno prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija,
 5. Dokaz o učestvovanju i osvojenom mjestu na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju u svojstvu državnog predstavnika iz oblasti vezano za daljnje obrazovanje, ukoliko dokazuje posebnu okolnost iz članka 3. stavka D),
 6. Presliku Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi temeljem Socijalnog programa Općine Pićan, ukoliko dokazuje posebnu okolnost iz članka 3. stavak B) točka 1.,
 7. Potvrda o primanjima roditelja ili skrbnika za posljednja tri mjeseca, ukoliko dokazuje posebnu okolnost iz članka 3. stavak B), točka 1.,
 8. Dokaz o statusu djeteta samohranog roditelja, ili statusu djeteta bez oba roditelja, ukoliko dokazuje posebnu okolnost iz članka 3. stavka B) točke 2. ili 3.,
 9. Potvrdu o redovitom školovanju člana obitelji u srednjoj školi ili na fakultetu izvan mjesta stanovanja, ukoliko dokazuje posebnu okolnost iz članka 3. stavka B) točke 4.,
 10. Izjava da ne prima stipendiju po drugoj osnovi,
 11. Kratak životopis.

Dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.

Članak 5.

Rezultati natječaja i prijedlog liste stipendista objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Pićan i na web stranici Općine Pićan – www.pican.hr.
Na prijedlog liste stipendista može se uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan, u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na web stranici Općine Pićan.
Prigovor rješava Načelnik Općine Pićan i utvrđuje konačnu listu stipendista, te donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Članak 6.

Lista stipendista vrijedi za akademsku godinu 2017./2018. (od 1. rujna 2017. do 30. lipnja 2018.).
U slučaju da neki student koji je na listi dobije županijsku, državnu ili neku drugu stipendiju, dodijeljenu stipendiju dobit će slijedeći student po redu sa liste na kojoj je bio student koji je primio županijsku, državnu ili neku drugu stipendiju.

Članak 7.

Sva ostala pitanja vezana uz dodjelu stipendija uređena su Pravilnikom o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Pićan (pročišćeni tekst) (Službene novine Općine Pićan br. 7/14.) 

Članak 8.

Sa stipendistima se zaključuje Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Članak 9.

Natječaj je otvoren od 06. studenoga do 20. studenoga 2017. godine.

Članak 10.

Svi potrebni obrasci (za dodjelu stipendija, izjava studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi, za nastavak stipendiranja), mogu se podignuti u Općini Pićan ili na web stranici Općine Pićan (www.pican.hr).

Članak 11.

Korisnik stipendije s kojim je već sklopljen Ugovor o stipendiranju, dužan je do 20. studenoga 2017.g. dostaviti Molbu za nastavak isplate stipendije i Potvrdu o upisu u narednu godinu studija, te nije potrebno ponovno se prijaviti na natječaj.
Ukoliko korisnik stipendije ne dostavi dokumentaciju u roku iz prethodnog, neće se nastaviti isplata stipendije.  

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Pićan i na web stranici Općine Pićan – www.pican.hr.    

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.

KLASA: 022-05/17-01/101
URBROJ: 2144/05-01-01-17-1
Pićan, 03. studenoga 2017. godine

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti mailom na martina.bilic@pican.hr ili telefonom na 052/887-048 ili 099/200-0041.

 

OBRASCI:

Izjava Molba za dodjelu stipendije Molba za nastavak isplate stipendije

 

NATJEČAJ U PDF-u:

Odluka o raspisivanju natječaja

 

PRAVILNIK:

Pravilnik o kriterijima za dodjelu stipendija