Temeljem članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan br. 6/18), članka 6. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Načelnik Općine Pićan dana 03. listopada 2018. godine donosi

O  D  L  U  K  U
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima
s prebivalištem
na području Općine Pićan za studijsku godinu 2018./2019.

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Pićan u studijskoj godini 2018./2019.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na ženski i muški rod.

Članak 2.

Opći uvjeti koje student mora ispunjavati kako bi ostvario pravo na dodjelu stipendije su:

 • da je državljanin RH, što potvrđuje domovnicom,
 • da ima prebivalište na području Općine Pićan najmanje posljednjih šest (6) mjeseci, što potvrđuje uvjerenjem o prebivalištu,
 • da ima status redovitog studenta, što potvrđuje potvrdom visokoškolske ustanove,
 • da ne prima drugu stipendiju, što potvrđuje osobnom pismenom izjavom.

Članak 3. Bodovanje podnositelja molbe i utvrđivanje liste stipendista izvršit će se na temelju slijedećih kriterija:

A) Uspjeh studenta u prethodnoj studijskoj godini  

Ostvareni prosjek ocjena Broj bodova
manje od 3,00 30
3,00 – 3,50 40
3,51 – 4,00 50
4,01 – 4,25 60
4,26 – 4,50 70
4,51 – 4,75 80
4,76 – 4,90 90
4,91 – 5,00 100

 

B)    Socijalni uvjeti  

Bez oba roditelja 50 bodova
Osoba s invaliditetom iznad 50% 50 bodova
Dijete samohranog roditelja 40 bodova
Ima člana domaćinstva kojemu je potrebna pomoć i njega druge osobe 25 bodova
Ima člana domaćinstva koji je osoba s invaliditetom iznad 50% 20 bodova
Živi u udomiteljskoj obitelji 20 bodova
Žrtva obiteljskog nasilja 20 bodova
Roditelj djeteta 20 bodova
Živi u jednoroditeljskoj obitelji 20 bodova
Teži materijalno-socijalni položaj obitelji podnositelja prijave 20 bodova
Za svakog člana obitelji koji je predškolskog uzrasta, ili se nalazi na redovitom školovanju u osnovnoj, srednjoj školi ili na fakultetu 10 bodova

 

C)    Godina studija  

za upisanu prvu godinu studija 10 bodova
za upisanu drugu godinu studija 20 bodova
za upisanu treću godinu studija 30 bodova
za upisanu četvrtu godinu studija 40 bodova
za upisanu petu godinu studija 50 bodova
za upisanu šestu godinu studija 60 bodova

 

D)    Sudjelovanje na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju i plasman na tom natjecanju u dvije prethodne studijske godine  

Za sudjelovanje na županijskom natjecanju 10 bodova
Za plasman na jedno od prvog do petog mjesta na županijskom natjecanju 20 bodova
Za sudjelovanje na državnom natjecanju 30 bodova
Za plasman na jedno od prvog do petog mjesta na državnom natjecanju 40 bodova
Za sudjelovanje na međunarodnom natjecanju 50 bodova
Za plasman na jedno od prvog do petog mjesta na međunarodnom natjecanju 60 bodova

Ako je podnositelj prijave stekao uvjete za dodjelu bodova po više osnova iz prethodnog stavka ovog članka, priznaje mu se samo jedan, najpovoljniji rezultat.

 

E) Volonterski i društveni angažman  

Broj sati volonterskog angažmana godišnje Broj bodova
od 5 do 20 sati 10 bodova
od 21 do 50 sati 15 bodova
od 50 do 100 sati 20 bodova
više do 100 sati 25 bodova

Članak 4.

Molbe za dodjelu stipendija podnose se na propisanom obrascu, osobno u Općinu Pićan na adresu: Pićan 40, 52332 Pićan, ili poštom preporučeno, u roku propisanom u ovom natječaju.

Molbi se obavezno prilaže:

 1. Preslika domovnice,
 2. Uvjerenje o prebivalištu,
 3. Potvrda o redovnom upisu u visokoškolsku ustanovu, s naznakom koju godinu studija podnositelj upisuje,
 4. Prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija,
 5. Dokaz o učestvovanju i osvojenom mjestu na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju, ukoliko dokazuje bodovanje prema čl. 3. D) ovog natječaja,
 6. Presliku dokumentacije kojom dokazuje bodovanje prema socijalnim uvjetima iz članka 3. B) ovog natječaja (npr. rješenje Centra za socijalnu skrb, potvrda o statusu samohranog roditelja, potvrda o primanjima članova obitelji, rodni list djeteta, potvrda o redovitom školovanju člana obitelji ili druga primjerena dokumentacija),
 7. Potvrda o volontiranju ukoliko dokazuje bodovanje po članku 3. E) ovog natječaja,
 8. Izjava da ne prima stipendiju po drugoj osnovi (obrazac koji se može preuzeti osobno u Općini Pićan ili na web stranici Općine Pićan),
 9. Privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka (obrazac se može preuzeti osobno u Općini Pićan ili na web stranici Općine Pićan)
 10. Kratak životopis.

Dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.

Članak 5.

Prijedlog Rang liste stipendista objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Pićan i na web stranici Općine Pićan – www.pican.hr u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj.

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan, u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju Načelnik i stipendist.

Sastavni dio Ugovora je Očitovanje o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane, koji mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, a kojeg potpisuje stipendist.

Članak 6.

Sva ostala pitanja vezana uz dodjelu stipendija uređena su Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18).

Članak 7.

Natječaj je otvoren od 03. do 31. listopada 2018. godine. Kako bi prijava bila pravovremena, mora biti zaprimljena u Općini Pićan ili na pošti najkasnije dana 31. listopada 2018.g.

Članak 8.

Mjesečna stipendija iznosi 500,00 kuna.

Temeljem provedenog javnog natječaja i utvrđene rang liste sklopit će se Ugovori o stipendiranju.

Isplata stipendije će za nove stipendiste započeti od 01. siječnja 2019. godine, mjesečno na bankovni račun stipendista, u pravilu do 30.-og u mjesecu za protekli mjesec kalendarske godine, odnosno ovisno o dinamici priliva sredstava u proračun Općine Pićan.

Članak 9.

Već postojeći stipendisti koji imaju sklopljen Ugovor o stipendiranju nisu dužni prijaviti se na ovaj natječaj ukoliko nastavljaju redovni plan školovanja, no dužni su do 31. listopada 2018.g. dostaviti potvrdu o upisu u narednu programsku godinu.

Članak 10.

Stipendija se dodjeljuje za razdoblje trajanja programa obrazovne ustanove.

Članak 11.

Svi potrebni obrasci (za dodjelu stipendija, izjava studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi, privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka), mogu se podignuti u Općini Pićan ili na web stranici Općine Pićan (www.pican.hr).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Pićan i na web stranici Općine Pićan – www.pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković

Za sve dodatne informacije, slobodno se nam se obratite mailom na martina.bilic@pican.hr, telefonom na 052/887-048 ili na mob. 099/200-0041 (pročelnica Martina Bilić).

OBRASCI:  Molba za dodjelu stipendije Izjava o neprimanju stipendije Privola

NATJEČAJ – PDF:  Odluka o raspisivanju natječaja

PRAVILNIK:  Pravilnik o stipendiranju

PRIJEDLOG UGOVORA:  Ugovor o stipendiranju

ODLUKA O BROJU I VISINI STIPENDIJA:  Odluka o broju i visini – za studente