Temeljem članka 40. Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 2/12), Načelnik Općine Pićan dana 13. srpnja 2016. godine raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje javnih površina
za LegendFest 2016.g.  (30. i 31. srpnja)  
 1. Predmet ponude: Zakup javne površine radi postavljanja pokretnih ugostiteljskih radnji za prodaju hrane i pića, na sljedećim prodajnim mjestima:
  1. Prodajno mjesto na trgu u Pićnu, ispred zgrade dječjeg vrtića
  2. Prodajno mjesto u donjem dijelu parka u Pićnu.
 2. Za svako prodajno mjesto početna cijena zakupa iznosi 10.000,00 kuna (za oba dana).
 3. Podnositelji ponuda dužni su uplatiti jamčevinu u visini od 400,00 kuna. Natjecateljima koji ne uspiju u Natječaju jamčevina se vraća, dok se onome koji uspije ista uračunava u cijenu korištenja prodajnog mjesta. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Pićan, IBAN: HR07 2407000 1833000003, model plaćanja 68, poziv na broj 5738-OIB ponuđača, sa naznakom „jamčevina za zakup javne površine“.
 4. Zainteresirane osobe podnose pisane ponude s naznakom prodajnog mjesta za koje se natječu, visinu ponuđenog iznosa i kratkim opisom asortimana ponude. Uz ponudu, zainteresirane osobe dostavljaju presliku rješenja o obavljanju djelatnosti, odnosno presliku rješenja o upisu u sudski registar, kao i dokaz o uplati jamčevine.
 5. Ponuditelji se mogu istovremeno natjecati za jedno ili oba prodajna mjesta.
 6. Ponude za zakup javnih površina (postavu ugostiteljskih radnji) podnose se u zatvorenoj kuverti s naznakom „Natječaj za korištenje javnih površina – ne otvaraj“, zaključno do 21. srpnja 2016. godine do 15,00 sati, putem pošte ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. Ponude pristigle van tog roka neće se razmatrati.
 7. O rezultatima natječaja svi ponuđači će biti obaviješteni u roku od tri dana od dana odabira najpovoljnije ponude. Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan osobno, na broj telefona 052/887-048 ili putem maila: martina.bilic@pican.hr.

Načelnik Općine Pićan

Ivan Franković

KLASA: 022-05/16-01/87

URBROJ: 2144/05-01-16-2

Pićan, 13. srpnja 2016.g.