Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) (dalje u tekstu: Zakon), i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za 2022. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/22, 15/22), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam namještenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, na radno mjesto:

 • DOMAR, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati:

 • opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona:
  – punoljetnost,
  – hrvatsko državljanstvo,
  – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, i
 • posebne uvjete:
  – srednja stručna sprema,
  – vozačka dozvola B kategorije.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua. 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave uredne, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela i e-mail adresu isključivo za potrebe natječajnog postupka). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Kandidati su uz prijavu obvezni priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja u Narodnim novinama),
 • preslika vozačke dozvole,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o davanju privole za javnu objavu podataka.

Tekst izjave o davanju privole za javnu objavu podataka može se preuzeti na web stranici Općine Pićan www.pican.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan, Pićan 40, Pićan.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu“. Prijave se mogu dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan ili preporučeno putem pošte.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati, te će se takvoj osobi dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj te nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Na web stranici Općine Pićan (www.pican.hr) će biti naveden opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel za Općinu Pićan, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na web stranici Općine Pićan (www.pican.hr), i na oglasnoj ploči Općine Pićan objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

Pročelnica JUO
Martina Bilić, v.r.

 

Napomena: Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” br. 156/2022 od 30.12.2022.g.

 

Natječaj – PDF Podaci o opisu poslova i podaci o plaći Izjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka