Na temelju članka 8., 17., 19., 85 i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podučnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) (dalje u tekstu: Zakon), i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za 2015. godinu (Klasa: 022-05/15-01/5, Urbroj: 2144/05-01-15-2, od 14. siječnja 2015.g.), načelnik Općine Pićan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, na radno mjesto:

– stručni suradnik za ekologiju, kulturu i turizam, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati:

• opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. zakona:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, i

• posebne uvjete:

– sveučilišni ili stručni prvostupnik društvenih znanosti ili

– sveučilišni ili stručni prvostupnik tehničkih znanosti

– dobro poznavanje rada na računalu

– položen ispit za vozača B-kategorije

– bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. zakona.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem, određene stručne spreme i struke bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave uredne, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su uz prijavu obvezni priložiti:

– životopis,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, uvjerenja ili potvrde),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama),

– elektronički zapis HZMO-a, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO-a kao dokaz o nepostojanju radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– preslik vozačke dozvole,

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, s naznakom: »Javni natječaj za prijam vježbenika/ice u JUO Općine Pićan«. Prijave se mogu dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan ili preporučeno poštom.

U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta, te broj telefona i e-mail adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati, te će se takvoj osobi dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj te nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Na web-stranici Općine Pićan (www.pican.hr) će biti naveden opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel za Općinu Pićan, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na web-stranici Općine Pićan, www.pican.hr, i na oglasnoj ploči Općine Pićan objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 75/2015 od 08. srpnja 2015. – http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx

Natječaj – PDF:

Natječaj

Podaci o opisu poslova i plaći:

Podaci o opisu poslova i plaći

Izvještaj o provedenom postupku i rang lista: – objavljeno 29. srpnja 2015. godine

Izvještaj o provedenom postupku