KLASA: 022-05/20-01/87
URBROJ: 2144/05-01-01-20-2
Pićan, 08. prosinca 2020. godine

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), te članka 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15), dana 08. prosinca 2020.g. Načelnik Općine Pićan raspisuje

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina na području Općine Pićan, i to:

  • suvlasničkog dijela od 2/10 dijela nekretnine:  
Red. br. Adresa lokacije nekretnine Katastarska općina Katastarska čestica Površina u dijelu suvlasništva Početna cijena Jamčevina Namjena zemljišta
1. Floričići 53 Pićan k.č. 193 ZGR 92 x (2/10)= 18,4 m2 22.100,00 kn 1105,00 kn Građevinsko zemljište

 

  • suvlasničkog dijela od 60/2700 dijela nekretnine:  
Red. br. Adresa lokacije nekretnine Katastarska općina Katastarska čestica Površina u dijelu suvlasništva Početna cijena Jamčevina Namjena zemljišta
2. Floričići 53A Pićan k.č. 188 ZGR 116 x (60/2700)= 2,58 m2 1.582,00 kn 80,00 kn Građevinsko zemljište
3. Floričići 53A Pićan k.č. 189 ZGR 179 x (60/2700)= 3,98 m2 1.922,00 kn 100,00 kn Građevinsko zemljište

 

  •  suvlasničkog dijela od 2/20 dijela nekretnine:  
Red. br. Adresa lokacije nekretnine Katastarska općina Katastarska čestica Površina u dijelu suvlasništva Početna cijena Jamčevina Namjena zemljišta
4. Floričići 53A Pićan k.č. 190 ZGR 225 x (2/20)= 22,5 m2 1.710,00 kn 90,00 kn Građevinsko zemljište

 

  • suvlasničkog dijela od 60/2700 dijela nekretnine:  
Red. br. Adresa lokacije nekretnine Katastarska općina Katastarska čestica Površina u dijelu suvlasništva Početna cijena Jamčevina Namjena zemljišta
5. Floričići Pićan k.č. 1805 576 x (60/2700)= 12,80 m2 1.460,00 kn 75,00 kn Građevinsko zemljište
6. Floričići Pićan k.č. 1811 58 x (60/2700)= 1,29 m2 98,00 kn 5,00 kn Građevinsko zemljište
7. Floričići Pićan k.č. 1877 1546 x (60/2700)= 34,36 m2 413,00 kn 25,00 kn Poljoprivredno zemljište
8. Floričići Pićan k.č. 1878 97 x (60/2700)= 2,16 m2 27,00 kn 2,00 kn Poljoprivredno zemljište
9. Floričići Pićan k.č. 1882 590 x (60/2700)= 13,11 m2 156,00 kn 8,00 kn Poljoprivredno zemljište

 Napomena:

Nekretnine iz ovog natječaja prodaju se sa knjižnim i izvanknjižnim teretima.

Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.

U slučaju da do raskida ugovora dođe zbog krivnje kupca, istome ne pripada nikakva naknada niti pravo na povrat uloženih sredstava.

Izvođenje radova na predmetnim nekretninama moguće je u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Članak 2.

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela devet nekretnina (zemljišta) iz članka 1. ovog Natječaja provest će se pisanim javnim nadmetanjem.

Najmanji iznos povećanja ponude iznosi 2% od početne kupoprodajne cijene.

Članak 3.

Razgledavanje nekretnine neće se posebno organizirati.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelj), koje prema pozitivnim propisima RH mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.

Pravo sudjelovanja na Natječaju nemaju osobe koje imaju dugovanja prema Općini Pićan.

Članak 5.

Jamčevina za učešće u natječaju iznosi najmanje 5% od početne cijene nekretnine, a iznos je prikazan u tablici u članku 1.

Jamčevina se uplaćuje na IBAN račun Općine Pićan broj HR07 2407000 1833000003, pozivom na broj HR68 9016-OIB ponuditelja, do isteka roka za podnošenje ponuda. Ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka natječaja.

Ponuditelj koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu.

Ponuditelj koji uspije u natječaju i naknadno odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Članak 6.

Rok za podnošenje ponuda je 16. prosinca 2020.g. do 12,00 sati.

Javno otvaranje ponuda će provesti Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama dana 21. prosinca 2020.g. u 9,00 sati u prostorijama Općine Pićan.

Ponuditelji koji su podnijeli ponude imaju pravo biti nazočni na otvaranju ponuda.

Članak 7.

Ponude se dostavljaju obvezno poštom preporučeno na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, obvezno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za natječaj – ne otvaraj“.

Članak 8.

Ugovor o kupoprodaji će se sklopiti u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja od strane Načelnika Općine Pićan.

Kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ona ponuda kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

Članak 9.

Kupoprodajnu cijenu za nekretninu kupac plaća odjednom u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

Ne omogućava se pravo na obročno plaćanje kupoprodajne cijene.

Članak 10.

Ponuditelji su obvezni, uz ponudu, dostaviti i sljedeće:

  • osobne podatke (ime i prezime fizičke, odnosno naziv pravne osobe, adresa odnosno sjedište, OIB, telefon, e-mail),
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • presliku osobne iskaznice, odnosno dokaz o registraciji pravne osobe (izvadak iz trgovačkog registra, ne stariji od 6 mjeseci),
  • punomoć za zastupanje (ako ponuditelj ima opunomoćenika) ovjerena kod javnog bilježnika,
  • preslika kartice tekućeg računa (za povrat jamčevine ukoliko ne uspije u natječaju),
  • ponuditelji zainteresirani za nekretnine gospodarske namjene trebaju priložiti pismo namjere.

Članak 11.

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama će na javnom otvaranju ponuda najprije utvrditi je li natječaj propisano objavljen, koliko je ponuda pristiglo i jesu li ponude predane u roku. Nakon toga će se pristupiti otvaranju ponuda prema redoslijedu prispijeća, o čemu se sastavlja Zapisnik povjerenstva.

Članak 12.

Načelnik Općine Pićan zadržava pravo poništiti objavljeni natječaj u cijelosti ili djelomično bez posebnog obrazloženja do donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 13.

Sve obavijesti glede nekretnina izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan u Pićnu, Pićan 40, na telefon 052/887-048, ili na e-mail martina.bilic@pican.hr.

Tekst natječaja objavit će se na web stranici Općine Pićan: www.pican.hr i oglasnoj ploči.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.

Natječaj – PDF Odluka o prodaji – PDF