Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), članka 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15), te Odluke o prodaji nekretnine („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/20) dana 05. studenoga 2021.g. Načelnik Općine Pićan raspisuje

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine
(ponovljeni)

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine na području Općine Pićan, i to:

Adresa nekretnine Katastarska čestica i katastarska općina   Oznaka zemljišta Površina čestice   Zk. ul. br. Početna cijena Jamčevina Namjena zemljišta
Marišće br. 51 (naselje Kukurini) k.č. 8802/2 k.o. Pićan kuća i dvorište 452 m2 1347 222.000,00 kn 11.100,00 kn Izgrađeno građevinsko zemljište

Napomena:
Nekretnina iz ovog natječaja prodaje se sa knjižnim i izvanknjižnim teretima.
Nekretnina se izlaže prodaji prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretnini, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.
U slučaju da do raskida ugovora dođe zbog krivnje kupca, istome ne pripada nikakva naknada niti pravo na povrat uloženih sredstava.
Izvođenje radova na predmetnoj nekretnini moguće je u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Članak 2.

Natječaj za prodaju nekretnine iz članka 1. ovog Natječaja provest će se pisanim javnim nadmetanjem, a postupak provodi Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama.

Članak 3.

Razgledavanje nekretnine neće se posebno organizirati.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelj), koje prema pozitivnim propisima RH mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.
Pravo sudjelovanja na Natječaju nemaju osobe koje imaju dugovanja prema Općini Pićan.

Članak 5.

Jamčevina za učešće u natječaju iznosi najmanje 5% od početne cijene nekretnine, a iznos je prikazan u tablici u članku 1.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN račun Općine Pićan broj HR07 2407000 1833000003, pozivom na broj HR68 9016-OIB ponuditelja, do isteka roka za podnošenje ponuda.
Ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka natječaja.
Ponuditelj koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu.
Ponuditelj koji uspije u natječaju i naknadno odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Članak 6.

Rok za podnošenje ponuda je 05. siječnja 2022.g. do 12,00 sati.
Javno otvaranje ponuda će provesti Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama dana 10. siječnja 2022.g. u 9,00 sati u prostorijama Općine Pićan.
Ponuditelji koji su podnijeli ponude imaju pravo biti nazočni na otvaranju ponuda.

Članak 7.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, obavezno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za natječaj – ne otvaraj“.

Članak 8.

Ugovor o kupoprodaji će se sklopiti u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja od strane Općinskog vijeća Općine Pićan.
Kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ona ponuda kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

Članak 9.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku kamatu za vrijeme zakašnjenja.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.

Članak 10.

Ponuditelji su obvezni, uz ponudu, dostaviti i sljedeće:
– osobne podatke (ime i prezime fizičke, odnosno naziv pravne osobe, adresa odnosno sjedište, OIB, telefon, e-mail),
– dokaz o uplati jamčevine,
– presliku osobne iskaznice, odnosno dokaz o registraciji pravne osobe (izvadak iz trgovačkog registra, ne stariji od 6 mjeseci),
– punomoć za zastupanje (ako ponuditelj ima opunomoćenika) ovjerena kod javnog bilježnika,
– preslika kartice tekućeg računa (za povrat jamčevine ukoliko ne uspije u natječaju).

Članak 11.

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama će na javnom otvaranju ponuda najprije utvrditi je li natječaj propisano objavljen, koliko je ponuda pristiglo i jesu li ponude predane u roku. Nakon toga će se pristupiti otvaranju ponuda prema redoslijedu prispijeća, o čemu se sastavlja Zapisnik povjerenstva.

Članak 12.

Ukoliko na javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama utvrdi da je najpovoljnija ponuda pristigla u istom iznosu od dva ili više ponuđača, provest će se usmeno javno nadmetanje. U tom slučaju minimalni iznos svakog povećanja ponude iznosi 2% od najpovoljnije ponude.

Članak 13.

Načelnik Općine Pićan zadržava pravo poništiti objavljeni natječaj u cijelosti ili djelomično bez posebnog obrazloženja do donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 14.

Sve obavijesti glede nekretnina izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan u Pićnu, Pićan 40, na telefon 052/887-048, ili na e-mail martina.bilic@pican.hr.

Tekst natječaja objavit će se na web stranici Općine Pićan: www.pican.hr i oglasnoj ploči.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Natječaj – PDF