Arhiva objava

Natječaj za prodaju nekretnine

15. prosinca 2023. | Natječaji

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), članka 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15), te članka 4. Odluke o prodaji nekretnine („Službene novine Općine Pićan“ br. 12/23) dana 15. prosinca 2023.g. Načelnik Općine Pićan raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pićan, udio vlasništva 1/1, u naselju Pićan, upisane u zk. ul. br. 869, i to:

K.O. K.Č. Površina

čestice

Početna cijena Jamčevina Namjena zemljišta Građevina
Pićan (Pićan) zgr. 40 208 m2 9.900,00 EUR / 74.591,55 kuna 495,00 EUR (3.729,58 kn) Izgrađeno građevinsko zemljište „Baronova kuća“ – rekonstrukcija u mini hotel

Napomena:
Nekretnina iz ovog natječaja prodaje se sa knjižnim i izvanknjižnim teretima.
Nekretnina se izlaže prodaji prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretnini, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.
U slučaju da do raskida ugovora dođe zbog krivnje kupca, istome ne pripada nikakva naknada niti pravo na povrat uloženih sredstava.
Nekretnina se prodaje uz zadržavanje prava nazadkupnje u korist prodavatelja Općine Pićan.
Pod pravom nazadkupnje prodane nekretnine u korist prodavatelja podrazumijeva se prodavateljevo pravo da od kupca kupi nekretninu koju mu je prodao po istoj kupoprodajnoj cijeni ako kupac u predviđenom roku ne izvrši neku radnju iz članka 3. ovog Natječaja.
Izvođenje radova na predmetnoj nekretnini moguće je u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Članak 2.

Kupnja i rekonstrukcija predmetne nekretnine dozvoljena je isključivo u skladu sa postojećom ishođenom projektnom dokumentacijom koju posjeduje Općina Pićan, odnosno prema glavnom projektu zajedničke oznake projekta 30-2008 od rujna 2011. godine, izrađenom od poduzeća „Atelje Slavko Batelić“ d.o.o. iz Labina, kojem je glavni projektant Slavko Batelić, dipl. ing. arh., za rekonstrukciju ugostiteljsko – smještajne zgrade – „Baronova kuća“ u mini hotel, na k.č. 40/ZGR k.o. Pićan (nastala spajanjem k.č. 40/ZGR, 41/ZGR i 42/1 ZGR sve k.o. Pićan), u naselju Pićan, Općina Pićan, na temelju kojega je ishođena Potvrda glavnog projekta KLASA: 361-03/12-03/23, URBROJ: 2163/1-18-03/10-13-11 od 15. srpnja 2013. godine, te je 14. srpnja 2015. godine podnesena prijava početka građenja, uz eventualne izmjene odobrene uz prethodnu pisanu suglasnost Općine.

Članak 3.

Rokovi za rekonstrukciju i stavljanje u funkciju predmetne nekretnine, koja se može obnoviti isključivo prema namjeni definiranoj u postojećoj ishođenoj projektnoj dokumentaciji, a koji započinju od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji, su sljedeći:

 1. u roku od 1 godine od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji – završeni visoki grubi radovi, izvedeno krovište
 2. u roku od 2 godine od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji – završeni radovi na vanjskoj ovojnici objekta, ugrađena vanjska stolarija
 3. u roku od 3 godine od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji – završeni unutarnji građevinsko-obrtnički radovi
 4. u roku od 4 godine od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji – završeno opremanje interijera i ishođena uporabna dozvola
 5. u roku od 5 godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji – započeto sa radom mini hotela.

Kupac je dužan najkasnije u roku od osam dana od isteka roka za poduzimanje pojedine radnje iz stavka 1. Općini Pićan dostaviti dokaze o ispunjenju pojedinog uvjeta.

Ako kupac bez opravdanog razloga ove dokaze ne dostavi u navedenom roku, smatrat će se da se slijedeći radni dan nakon proteka roka ima smatrati datumom sklapanja kupoprodajnog ugovora kojim se Općini Pićan omogućava ostvarenje prava nazadkupnje.

Članak 4.

Natječaj za prodaju nekretnine iz članka 1. ovog Natječaja provest će se pisanim javnim nadmetanjem, a postupak provodi Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama.

Članak 5.

Razgledavanje nekretnine neće se posebno organizirati, a dokumentacija vezana uz projekt „Baronova kuća“ – rekonstrukcija u mini hotel, ustupit će se na uvid svakoj zainteresiranoj stranki.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: Ponuditelj), koje prema pozitivnim propisima RH mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH. Pravo sudjelovanja na Natječaju nemaju osobe koje imaju dugovanja prema Općini Pićan.

Članak 7.

Jamčevina za učešće u natječaju iznosi najmanje 5% od početne cijene nekretnine, a iznos je prikazan u tablici u članku 1.

Jamčevina se uplaćuje na IBAN račun Općine Pićan broj HR07 2407000 1833000003, pozivom na broj HR68 9016-OIB ponuditelja, do isteka roka za podnošenje ponuda.

Ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka natječaja.

Ponuditelju koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu.

Ponuditelj koji uspije u natječaju i naknadno odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Članak 8.

Rok za podnošenje ponuda je 27. prosinca 2023.g. do 12,00 sati.

Javno otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama dana 29. prosinca 2023.g. u 9,00 sati u prostorijama Općine Pićan.

Ponuditelji koji su podnijeli ponude imaju pravo biti nazočni na otvaranju ponuda.

Članak 9.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, obavezno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za natječaj – ne otvaraj“.

Članak 10.

Ugovor o kupoprodaji će se sklopiti u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja od strane Općinskog vijeća Općine Pićan.

Kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ona ponuda kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

Članak 11.

Kupac je po zaključenju ugovora o kupoprodaji dužan podmiriti i trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu od 480,00 eura.

Članak 12.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu i trošak izrade procjembenog elaborata platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku kamatu za vrijeme zakašnjenja.

Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom. Istodobno sa upisom prava vlasništva u korist kupca, upisat će se i zabilježba zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine radi omogućavanja ostvarivanja prava nazadkupnje.

Članak 13.

Ponuditelji su obvezni, uz ponudu, dostaviti i sljedeće:

 • osobne podatke (ime i prezime fizičke, odnosno naziv pravne osobe, adresa odnosno sjedište, OIB, telefon, e-mail),
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • presliku osobne iskaznice, odnosno dokaz o registraciji pravne osobe (izvadak iz trgovačkog registra, ne stariji od 6 mjeseci),
 • punomoć za zastupanje (ako ponuditelj ima opunomoćenika) ovjerena kod javnog bilježnika,
 • preslika kartice tekućeg računa (za povrat jamčevine ukoliko ne uspije u natječaju),
 • izjavu da se podnošenjem ponude na natječaj ujedno prihvaćaju svi uvjeti natječaja.

Članak 14.

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama će na javnom otvaranju ponuda najprije utvrditi je li natječaj propisano objavljen, koliko je ponuda pristiglo i jesu li ponude predane u roku. Nakon toga će se pristupiti otvaranju ponuda prema redoslijedu prispijeća, o čemu se sastavlja Zapisnik povjerenstva.

Članak 15.

Ukoliko na javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama utvrdi da je najpovoljnija ponuda pristigla u istom iznosu od dva ili više ponuditelja, ponuditelje će se pozvati da u određenom roku dostave nove ponude. U tom slučaju minimalni iznos svakog povećanja ponude iznosi 2% od najpovoljnije ponude.

Članak 16.

Načelnik Općine Pićan zadržava pravo poništiti objavljeni natječaj u cijelosti ili djelomično bez posebnog obrazloženja do donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 17.

Sve obavijesti glede nekretnine izložene na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan u Pićnu, Pićan 40, na telefon 052/887-048, ili na e-mail martina.bilic@pican.hr.

Tekst natječaja objavit će se na web stranici Općine Pićan: www.pican.hr i oglasnoj ploči.

 

Javni natječaj – PDF