Arhiva objava

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine

13. kolovoza 2018. | Natječaji, Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PIĆAN
Općinski Načelnik

Pićan 40, 52332 Pićan
Tel: 052/887-048, Fax: 052/887-058
E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr ; www.pican.hr
OIB: 30638625602  

KLASA: 022-05/18-01/76
URBROJ: 2144/05-01-01-18-1
Pićan, 13. kolovoza 2018. godine

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 40. Statuta Općine Pićan (SN br. 2/12), te temeljem Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan (SN br. 3/15), dana 13. kolovoza 2018.g. Načelnik Općine Pićan raspisuje

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za prodaju suvlasničkog dijela od 3/1296 dijela nekretnine – zemljišta na području Općine Pićan, i to:

Red. br. Adresa lokacije nekretnine Katastarska općina Katastarska čestica Površina nekretnine Početna cijena Jamčevina Namjena zemljišta
1. Kukurini Pićan k.č. 9565 119,00 m2 30,58 kn 2,00 kn Građevinsko zemljište

Napomena:
Nekretnine iz ovog natječaja prodaju se sa knjižnim i izvanknjižnim teretima.
Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.
U slučaju da do raskida ugovora dođe zbog krivnje kupca, istome ne pripada nikakva naknada niti pravo na povrat uloženih sredstava.
Izvođenje radova na predmetnim nekretninama moguće je u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Članak 2.

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela od 3/1296 dijela nekretnine (zemljišta) iz članka 1. ovog Natječaja provest će se pisanim javnim nadmetanjem.
Najmanji iznos povećanja ponude iznosi 2% od početne kupoprodajne cijene.

Članak 3.

Ukoliko bude zainteresiranih osoba, organizirat će se razgledavanje nekretnine dana 17. kolovoza 2018.g. u 9,00 sati.
Molimo zainteresirane da prijave prisustvo na razgledavanju najkasnije do 16. kolovoza 2018.g. do 14,00 sati na e-mail: martina.bilic@pican.hr.
Ukoliko ne bude zainteresiranih, razgledavanje se neće održati.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelj), koje prema pozitivnim propisima RH mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.
Pravo sudjelovanja na Natječaju nemaju osobe koje imaju dugovanja prema Općini Pićan.

Članak 5.

Jamčevina za učešće u natječaju iznosi najmanje 5% od početne cijene nekretnine, a iznos je prikazan u tablici u članku 1.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN račun Općine Pićan broj HR07 2407000 1833000003, pozivom na broj HR68 9016-OIB ponuditelja, do isteka roka za podnošenje ponuda.
Ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka natječaja.
Ponuditelj koji uspije u natječaju, jamčevina se u uračunava u ponuđenu cijenu.
Ponuditelj koji uspije u natječaju i naknadno odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Članak 6.

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja, tj. 21. kolovoza 2018.g. do 12,00 sati.
Javno otvaranje ponuda će provesti Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama dana 21. kolovoza 2018.g. u 13,00 sati u prostorijama Općine Pićan.
Ponuditelji koji su podnijeli ponude imaju pravo biti nazočni na otvaranju ponuda.

Članak 7.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, obvezno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za natječaj – ne otvaraj“.

Članak 8.

Ugovori o kupoprodaji će se sklopiti u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja od strane Načelnika Općine Pićan.
Kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ona ponuda kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

Članak 9.

Kupoprodajnu cijenu za nekretninu kupac plaća odjednom u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.
Ne omogućava se pravo na obročno plaćanje kupoprodajne cijene.

Članak 10.

Ponuditelji su obvezni, uz ponudu, dostaviti i sljedeće:

  • osobne podatke (ime i prezime fizičke, odnosno naziv pravne osobe, adresa odnosno sjedište, OIB, telefon, e-mail),
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • presliku osobne iskaznice, odnosno dokaz o registraciji pravne osobe (izvadak iz trgovačkog registra, ne stariji od 6 mjeseci),
  • punomoć za zastupanje (ako ponuditelj ima opunomoćenika) ovjerena kod javnog bilježnika,
  • preslika kartice tekućeg računa (za povrat jamčevine ukoliko ne uspije u natječaju),
  • ponuditelji zainteresirani za nekretnine gospodarske namjene trebaju priložiti pismo namjere.

Članak 11.

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama će na javnom otvaranju ponuda najprije utvrditi je li natječaj propisano objavljen, koliko je ponuda pristiglo i jesu li ponude predane u roku.
Nakon toga će se pristupiti otvaranju ponuda prema redoslijedu prispijeća, o čemu se sastavlja Zapisnik povjerenstva.

Članak 12.

Načelnik Općine Pićan zadržava pravo poništiti objavljeni natječaj u cijelosti ili djelomično bez posebnog obrazloženja do donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 13.

Sve obavijesti glede nekretnina izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan u Pićnu, Pićan 40, na telefon 052/887-048, ili na e-mail martina.bilic@pican.hr.
Tekst natječaja objavit će se na web stranici Općine Pićan: www.pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.

Natječaj – PDF