MISIJA

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Pićan, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Pićan je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Pićan postane poželjno mjesto za rad i život.
Općinska uprava Pićna opredijeljena je za obavljanje svoje zakonom definirane djelatnosti na način koji osigurava potpuno zadovoljavanje potreba građana i ispunjavanje njihovih očekivanja i to posebno kroz:

 • Poticanje građana na sudjelovanje u predlaganju i odlučivanju o poslovima koji se tiču njihovog svakodnevnog života i rada,
 • Osiguranje potpune sukladnosti rada općinske uprave sa zahtjevima primjenjivih zakona i propisa,
 • Dosljednu primjenu principa društveno odgovornog, transparentnog i antikoruptivnog djelovanja i
 • Analiziranje i ocjenjivanje vlastitog rada uz praćenje zadovoljstva građana i utvrđivanje mogućnosti za neprekidno poboljšavanje učinkovitosti općinske uprave.

Pri tom će posebna pozornost i svi raspoloživi materijalni i kadrovski resursi biti usmjereni na poboljšanje:

 • uređenja naselja i stanovanje,
 • prostornog i urbanističkog planiranja,
 • komunalne djelatnosti,
 • brige o djeci,
 • socijalne skrbi,
 • primarne zdravstvene zaštite,
 • odgoja i osnovnog obrazovanja,
 • kulture, tjelesne kulture i sporta,
 • zaštite potrošača,
 • zaštite i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarne i civilne zaštite,
 • prometa na našem području,
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima, te
 • rada i učinkovitosti rada svih zaposlenika Općinske uprave kao i odnosa prema građanima sukladno visokim standardima etičkog i profesionalnog ponašanja.

U cilju ostvarenja misije svi zaposlenici Općine Pićan spremni su nesebično i požrtvovno obavljati sve povjerene im poslove, konstantno se obrazujući s ciljem postizanja što učinkovitijeg, etičnog i profesionalnog obavljanja poslova na dobrobit svih građana.

VIZIJA

U budućnosti Općinu Pićan vidimo kao poželjno mjesto za život u kojem će naši građani moći zadovoljiti sve svoje životne potrebe. U tom smislu, koristeći se našim prednostima koje proizlaze iz prirodne ljepote kraja, dobre prometne povezanosti, uz vrijedne i marljive ljude, te otklanjanjem nedostataka kroz prostorno uređenje, gospodarsku revitalizaciju kao promjenama i u svim ostalim segmentima života, a posebno, društvenom, kulturnom, obrazovnom i komunalnom, uz maksimalno zalaganje i profesionalizaciju zaposlenika Općine Pićan, poboljšati uvjete života i rada, stvoriti uvjete za zapošljavanje radno sposobnog stanovništva, a sukladno tome i bolji i kvalitetniji život kroz ispunjenje svih civilizacijskih potreba stanovništva koje je, trenutno tehnološki i gospodarski potencijal razvijenih europskih regija i lokalne samouprave, omogućio svojim građanima. Time će Općine Pićan svojim građanima osigurati dobre uvjete života i ukupno oplemeniti život na području Općine. Općina Pićan će činiti sve što je u njezinoj moći da osigura dobre uvjete u socijalnoj skrbi, predškolskom i školskom obrazovanju, voditi brigu o visokoj razini kulturnih, sportskih i rekreativnih sadržaja. To će provoditi na način da pravilno i stručno raspolaže resursima te postane jedna od vodećih uprava po načinu upravljanja javnim dobrima, komunalnim gospodarstvom i prostornim planiranjem.

POLITIKA KVALITETE

Općinska uprava prihvaća i preuzima odgovornost za potpuno zadovoljstvo svojih sugrađana i gostiju, kao i svojih poslovnih partnera, što ostvarujemo praćenjem modernih tehnologija upravljanja lokalnom samoupravom, kao i kroz kontinuirano obrazovanje naših kadrova. Prema našim građanima i gostima ponašat ćemo se kao prema poslovnim partnerima i prijateljima, vodeći računa da njihovo zadovoljstvo našim uslugama i radom, kao i životom i radom na našem području budu naš cilj i zadaća koju ćemo kontinuirano provoditi i poboljšavati. Naši građani i gosti predmet su naše kontinuirane profesionalne brige kroz iskazanu punu pažnju u svrhu zadovoljenje svih njihovih potreba i očekivanja, uz održavanje najviše razine kvalitete naših usluga, koje u trenutnim uvjetima možemo postići.Cilj naše politike kvalitete jest pružiti našim građanima i gostima uslugu kakva se i od nas očekuje, imajući u vidu postojeće okruženje, tehnološki i gospodarski potencijal kao i sve postojeće zakonske propise. Ostvarenje naše fundamentalne misije, a to je potpuno zadovoljstvo naših građana, gostiju i naših partnera kroz dugoročnu obostrano korisnu poslovnu suradnju, naš je cilj i svakodnevna zadaća.Kvaliteta rada svakog našeg zaposlenika, a i vanjskog suradnika dok obavlja poslove za nas, pretpostavka je i cilj koji si pred sebe postavlja općinska uprava. Osiguranje kvalitete toga prati naše usluge na svim razvojnim, pripremnim i realizatorskim fazama, do izvršenja naše usluge ili zadaće, kao i njezino kontinuirano praćenje i vrednovanje.Odgovornost za kvalitetu snosi svaki naš zaposlenik, vanjski suradnik i kooperant. Politika kvalitete ugrađena je u sve poslovne procese i ona je obvezujuća za sve zaposlenike i vanjske suradnike.Zacrtanu politiku kvalitete ostvariti ćemo dosljednom primjenom sljedećih načela:

 • osigurati politički i institucionalni okvir za učinkovito pružanje usluga našim korisnicima,
 • održavati kvalitetnu komunikaciju sa institucijama, organizacijama, gospodarstvom i građanima – korisnicima naših usluga,
 • stvarati kvalitetne i održive razvojne planove i projekte koji će osigurati prosperitet općini i njenim građanima,
 • održavati pozitivnu i realnu sliku u javnosti vezano na aktivnosti općinskih tijela,
 • zapošljavati stručne i ambiciozne djelatnike koji će imati mogućnosti i obvezu stalnog usavršavanja.

 

STRATEŠKI CILJEVI OPĆINE PIĆAN

Strateški ciljevi Općine Pićan proizlaze iz djelokruga rada koji su u nadležnost Općine preneseni sukladno postojećoj zakonskoj regulativi (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi), a odnose se na uspješnu provedbu svih prenesenih funkcija, kao i na optimalno funkcioniranje općinske uprave.
CILJEVI:

 1. Optimalno upravljanje proračunom
 2. Poboljšanje uređenja naselja i uvjeta stanovanja
 3. Optimalno upravljanje prostorom preko prostornog i urbanističkog planiranja
 4. Razvoj i funkcioniranje komunalne djelatnosti
 5. Kontinuirana briga o djeci
 6. Poboljšanje socijalne skrbi
 7. Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite
 8. Kontinuirana briga o odgoju i osnovnom obrazovanju
 9. Briga o kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu
 10. Briga o zaštiti potrošača
 11. Upravljanje zaštitom i unapređenjem prirodnog okoliša
 12. Briga o protupožarnoj i civilnoj zaštiti
 13. Razvoj prometa
 14. Optimizacija sustava nabave
 15. Poboljšanje upravljanja imovinom
 16. Poboljšanje upravljanja računovodstvom
 17. Optimizacija funkcioniranja općinske uprave
 18. Gospodarski razvoj

Iz tog konteksta proizlaze sljedeći strateški ciljevi za Općinu Pićan:Uspješnost upravljanja proračunom mjerit će se usklađenošću proračunskih prihoda i rashoda kao i efektivnošću kreditnih zaduženja (ako postoje).Upravljanje sustavom nabave mjerit će se odnosnom rezerviranih sredstava i ostvarene cijene, kao i odnosom planiranih i ostvarenih rokova realizacije.Upravljanje imovinom mjerit će se preko odnosa potrebnih troškova za redovno i investicijsko održavanje u odnosu na realizaciju, kao i uspješnošću rješavanja nastalih šteta.Upravljanje računovodstvom mjerit će se temeljem poštovanja rokova te brojem i težinom primjedbi interne kontrole, interne revizije i državne revizije.