Prostorni plan uređenja Općine Pićan

Odredbe za provedbu – pročišćeni tekst Teritorijalno-politički ustroj – granice i sustav središnjih naselja i razvojnih središta Korištenje i namjena površina Promet Elektroničke komunikacije Elektroenergetika i plinoopskrba Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda Uređenje vodotoka i voda Područja posebnih uvjeta korištenja – zaštita prirodne i kulturne baštine Područja posebnih uvjeta korištenja – krajobraz i ekološka mreža Područja posebnih uvjeta korištenja – tlo i vode Područja posebnih uvjeta korištenja – karta staništa Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Pregledna karta Karta 4.1.a (k.o.Pićan) Karta 4.1.b (k.o.Pićan) Karta 4.1.c (k.o.Pićan) Karta 4.2. (k.o. Krbune) Karta 4.3. (k.o. Tupljak) Karta 4.4. (k.o. Grobnik)

 

 

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone “Jurani”

 

 

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone “Pićan – jug”

Odredbe za provedbu – pročišćeni tekst Korištenje i namjena površina Prometna mreža Elektronička komunikacijska infrastruktura Elektroenergetika – srednji napon Elektroenergetika – niski napon Elektroenergetika – javna rasvjeta Plinoopskrba Vodnogospodarski sustav Odvodnja otpadnih voda Područja posebnih ograničenja u korištenju – tlo i vode Oblici korištenja Način i uvjeti gradnje

 

 

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (SN 4/21)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (SN 8/21)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (SN 6/22)

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan za ponovnu javnu raspravu

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Odluka o donošenju Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Pićan

 

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Poduzetničke zone Pićan-jug”

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”

Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Poduzetničke zone Pićan-jug”

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU PZ Pićan-jug

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Pićan-jug

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU PZ Pićan-jug

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Pićan-jug

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Pićan-jug

Odluka o donošenju Pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Pićan-jug

 

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani”

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani”

Odluka o ne provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna UPU-a poduzetničke zone “Jurani”

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU PZ “Jurani”

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga I. izmjena i dopuna UPU PZ “Jurani”

Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani”