Prostorni planovi

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja Općine Pićan

Odredbe za provedbu – pročišćeni tekst Teritorijalno-politički ustroj – granice i sustav središnjih naselja i razvojnih središta Korištenje i namjena površina Promet Elektroničke komunikacije Elektroenergetika i plinoopskrba Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda Uređenje vodotoka i voda Područja posebnih uvjeta korištenja – zaštita prirodne i kulturne baštine Područja posebnih uvjeta korištenja – krajobraz i ekološka mreža Područja posebnih uvjeta korištenja – tlo i vode Područja posebnih uvjeta korištenja – karta staništa Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Pregledna karta Karta 4.1.a (k.o.Pićan) Karta 4.1.b (k.o.Pićan) Karta 4.1.c (k.o.Pićan) Karta 4.2. (k.o. Krbune) Karta 4.3. (k.o. Tupljak) Karta 4.4. (k.o. Grobnik)

 

 

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone “Jurani”

Odredbe za provedbu – pročišćeni tekst Korištenje i namjena površina Prometna mreža Elektronička komunikacijska infrastruktura Elektroenergetika Vodnogospodarski sustav Odvodnja otpadnih voda Područja posebnih ograničenja u korištenju Oblici korištenja Način i uvjeti gradnje

 

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone “Pićan – jug”

Odredbe za provedbu – pročišćeni tekst Korištenje i namjena površina Prometna mreža Elektronička komunikacijska infrastruktura Elektroenergetika – srednji napon Elektroenergetika – niski napon Elektroenergetika – javna rasvjeta Plinoopskrba Vodnogospodarski sustav Odvodnja otpadnih voda Područja posebnih ograničenja u korištenju – tlo i vode Oblici korištenja Način i uvjeti gradnje

 

 

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (SN 4/21)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (SN 8/21)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (SN 6/22)

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan za ponovnu javnu raspravu

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Odluka o donošenju Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Pićan

 

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Poduzetničke zone Pićan-jug”

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”

Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Poduzetničke zone Pićan-jug”

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU PZ Pićan-jug

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Pićan-jug

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU PZ Pićan-jug

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Pićan-jug

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Pićan-jug

Odluka o donošenju Pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Pićan-jug

 

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani”

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani”

Odluka o ne provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna UPU-a poduzetničke zone “Jurani”

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU PZ “Jurani”

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga I. izmjena i dopuna UPU PZ “Jurani”

Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani”

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani”

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani”

 

Odluke o transformaciji prostorno-planske dokumentacije

Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. godine usvojilo je međusobno povezane Odluku o transformaciji Prostornog plana uređenja, Odluku o transformaciji Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Pićan-jug“ i Odluku o transformaciji Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Jurani“.

Razlozi za transformaciju planova proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju kojim je dana mogućnost provedbe postupka transformacije kao procesa prelaska planova iz analognog u digitalni oblik uz digitalnu transformaciju poslovnih procesa u novom sustavu ePlanovi.

Cilj transformacije planova je izrada i donošenje digitalnog oblika planova sa svojstvima i sadržajima pridruženih sukladno Pravilniku o prostornim planovima, dakle, ovim se postupcima ne mijenjaju granice niti druge odredbe iz predmetnih prostornih planova.

Planiraju se sredstva za izradu postupaka transformacije osigurati prijavom na javni poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine iz NPOO-a „Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi”.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 2/24 od 26. siječnja 2024.g.