Prostorni plan uređenja Općine Pićan

 

 

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone “Jurani”

Korištenje i namjena površina Prometna mreža Elektroničke komunikacije Elektroenergetika Plinoopskrba Vodoopskrba Odvodnja Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora Oblici korištenja Način i uvjeti gradnje Obrazloženje Odredbe za provođenje

 

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone “Pićan – jug”

Odredbe za provedbu Obrazloženje Odluka o donošenju UPU-a (“Službene novine Općine Pićan” br. 5/20)

Grafički dio:  Korištenje i namjena površina Prometna mreža Elektronička komunikacijska infrastruktura Elektroenergetika – srednji napon Elektroenergetika – niski napon Elektroenergetika – javna rasvjeta Plinoopskrba Vodnogospodarski sustav Odvodnja otpadnih voda Područja posebnih ograničenja u korištenju – tlo i vode Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – oblici korištenja Način i uvjeti gradnje

 

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (SN 4/21)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (SN 8/21)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (SN 6/22)

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan za ponovnu javnu raspravu

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan

 

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Poduzetničke zone Pićan-jug”

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”

Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Poduzetničke zone Pićan-jug”

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU PZ Pićan-jug

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Pićan-jug

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU PZ Pićan-jug

 

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani”

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani”

Odluka o ne provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna UPU-a poduzetničke zone “Jurani”