Prostorni plan uređenja Općine Pićan

Odluka o donošenju ID PPU OP Odredbe za provedbu – pročišćeni tekst Obrazloženje

 

Elektroenergetika i plinoopskrba Elektroničke komunikacije Granice i sustav središnjih naselja i razvojnih središta Karta staništa Krajobraz i ekološka mreža Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite Površine za razvoj i uređenje Promet Tlo i vode Uređenje vodotoka i voda Uvjeti korištenja Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

 

Građevinska područja:

Pregledna karta

 

4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 4I 4J 4K 4L 4M

 

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone “Jurani”

Korištenje i namjena površina Prometna mreža Elektroničke komunikacije Elektroenergetika Plinoopskrba Vodoopskrba Odvodnja Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora Oblici korištenja Način i uvjeti gradnje Obrazloženje Odredbe za provođenje