Statut Općine Pićan – PDF

 

Temeljem članka 136. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) te članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst, Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2018. godine, donosi

S T A T U T

O P Ć I N E   P I Ć A N

Pročišćeni tekst

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Pićan, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Pićan (dalje u tekstu: Općina).

(2) Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

Članak 2.

(1) Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

(2) Naziv Općine je: Općina Pićan.

(3) Općina je pravna osoba, sa sjedištem u Pićnu, Pićan br. 40.

Članak 3.

(1) Općina obuhvaća područje sljedećih naselja:

 • Grobnik, sa selima: Grobnik, Lencovići, Karnelići.
 • Jakomići, sa selima: Jakomići, Švići, Bafi, Bilići, Blaškovići, Donji i Gornji   Kralji, Floričići, Lukačići, Opatići, Šestani, Braušići i Slavići.
 • Krbune, sa selima: Krbune, Bajci, Beloglavski Breg, Blažići, Kaligari, Komarići,  Lištići, Pećari, Puhari, Runki, Stojšići, Šilići i Vlašići.
 • Kukurini, sa selima: Kukurini, Bajci, Čehi, Benazići, Tonićevci, Ilići, Šimunici, Marišće, Perinići, Barišići, Šilci i Vodogradnja.
 • Montovani, sa selima: Montovani, Ćopi, Gusterini, Kunici, Milanovići, Doline, Petrinčići, Ribići, Rebani, Zatkari, Maršani i Marfani.
 • Orič, sa selima: Orič, Jurani, Lanči, Piletići i Stari grad.
 • Pićan, sa selima: Pićan, Lukeži, Most Pićan, Medigi, Rimanići, Tominčići, Pedrovica, Papići i Lazišće.
 • Sveta Katarina, sa selima: Sv.Katarina, Andretići, Belušići, Bolobani, Debeli Bajci, Ivšići, Jakovici, Marinjaši, Obrš, Tučići, Benići, Palčić i Žudigi.
 • Tupljak, sa selima: Babići, Fonovići, Kalčići, Mandići, Krištofići, Pavićevci, Smilovići, Tončetići, Vrtlić, Gopci, Karlići, Rasade i Gorica.
 • Zajci, sa selima: Zajci, Hajnožići, Brežac, Išišće, Klesari, Runki, Mašinarija,   Žiganti, Roviži, Svetinčići, Oršanići, Cinzebi, Benkovići i Bugarini.                              

Članak 4.

(1) Granice Općine Pićan su granice katastarskih Općina Pićan, Tupljak, Krbune i Grobnik.

(2) Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim Zakonom.

III.  SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 5.

(1) Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

(2) Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 1. uređenje naselja i stanovanje,
 2. prostorno i urbanističko planiranje,
 3. komunalne djelatnosti,
 4. brigu o djeci,
 5. socijalnu skrb,
 6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
 7. odgoj i osnovno obrazovanje,
 8. kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
 9. zaštitu potrošača,
 10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 11. protupožarnu i civilnu zaštitu,
 12. promet na svom području,
 13. održavanje nerazvrstanih cesta,
 14. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

(3) Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 2. ovog članka.

(4) Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 6.

(1) Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 5. ovog Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

(2) Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovog članka donosi općinsko vijeće.

Članak 7.

(1) Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Istarsku županiju.

(2) Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore. U tom slučaju Općina osigurava sredstva za obavljanje prenesenih poslova.   

IV.  OBILJEŽJA , PEČAT I DAN OPĆINE

Članak 8.

(1) Općina ima svoja obilježja, i to: grb Općine i zastavu Općine.

Članak 9.

(1) Grb Općine Pićan je sljedećeg izgleda: Izrađen je u obliku štita u čijem se gornjem dijelu polja nalazi tvrđava, iznad čijeg ulaza su tri otvora, nad kojima je krunište, dok je na krovu manja kula sa dva manja prozora koja završavaju također kruništem. S obje strane tvrđave je jedna osmerokraka zvijezda.  

(2) Na donjem dijelu polja je veliki ljiljan.  

(3) Boje grba: na plavoj podlozi grba nalazi se zlatna kula na brijegu u čijem podnožju se nalazi ljiljan od zlata, a s obje strane tvrđave po jedna osmerokraka zvijezda.  

Članak 10.  

(1) Zastava Općine Pićan ima podlogu svijetlo plave boje, a u sredini je smješten grb Općine Pićan. Omjer širine i dužine zastave je 1:2, a visina grba je 2/3 zastave.  

(2) Kod svečane zastave dodan je zlatni rub.

Članak 11.

(1) O načinu isticanja i uporabe grba i zastave Općine, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

(2) Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo Općine.

(3) Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 12.

(1) Tijela Općine su: Općinsko vijeće, Općinski načelnik, kao i ustrojstvena jedinica Jedinstveni upravni odjel. Ova tijela imaju svoje posebne pečate. Opis pečata iz st. 1. ovog članka, način njihove uporabe i čuvanja, uređuju se posebnim propisima.

Članak 13.  

(1) Dan Općine Pićan obilježava se 16. kolovoza na dan Sv. Roka, zaštitnika župe Pićan prema posebnoj odluci.  

Članak 14.  

(1) Javna priznanja i počasti Općine Pićan su:

 • Plaketa Općine Pićan,
 • Nagrada Općine Pićan,
 • Priznanje počasnog građanina Općine Pićan.      

Članak 15.  

(1) Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.  

Članak 16.  

(1) Priznanje Počasnog građanina Općine Pićan može se dodijeliti građaninu Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim, političkim, kulturnim, humanitarnim ili sportskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine Pićan, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva.  

(2) Javna priznanja Općine Pićan dodjeljuju se na Dan Općine Pićan.

Članak 17.

(1) O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom.

(2) Osim javnih priznanja u smislu članka 14. ovog Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće može ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.   

V.  USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

a) Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće

Članak 18.

(1) Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

(2) Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

(3) Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja općinsko vijeće.

Članak 19.

(1) Općinsko vijeće:

 1. donosi Statut Općine,
 2. donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 3. donosi dokumente prostornog uređenja Općine,
 4. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 5. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 6. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te odluku o privremenom financiranju,
 7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno drugom raspolaganju imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos (0,5%) manji od 70.000,00 kuna, tada odlučuje ako vrijednost prelazi 70.000,00 kuna,
 8. donosi odluku o promjeni granice Općine,
 9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 10. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 11. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 12. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 13. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, kao i odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima jedinica lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
 14. raspisuje lokalni referendum,
 15. nadzire rad upravnih tijela Općine,
 16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 17. osniva radna tijela i bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 18. odlučuje o pokroviteljstvu koje preuzima Općinsko vijeće,
 19. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 20. donosi odluku o izgledu, uporabi i čuvanju grba i zastave Općine,
 21. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 22. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, Statutom i Poslovnikom.

Članak 20.

(1) Općinsko vijeće ima 11 članova, odnosno vijećnika.

Članak 21.

(1) Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

(2) Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci općinskog vijeća.

(3) Predsjednik općinskog vijeća zastupa općinsko vijeće, saziva i predsjedava sjednicama općinskog vijeća, predlaže dnevni red sjednica, upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, brine o postupku donošenja odluka i općih akata, održava red na sjednici općinskog vijeća, usklađuje rad radnih tijela, potpisuje odluke i akte koje donosi općinsko vijeće, brine o suradnji općinskog vijeća i općinskog načelnika, brine se o zaštiti prava vijećnika i obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom općinskog vijeća.

Članak 22.

(1) Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

(2) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku 15 dana od primitka zahtjeva.

(3) Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati načelnik u roku od 8 dana.

(4) Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuju Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 23.

(1) Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja općinskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno zakonu.

(2) Mandat članova općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno zakonskim odredbama, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno zakonskim odredbama.  

Članak 24.

(1) Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

(2) Članu Općinskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu.

(3) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

(4) Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

(5) Član vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.

(6) Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 25.

(1) Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, već ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom općinskog vijeća.

Članak 26.

(1) Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova predstavničkog tijela, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća.

Članak 27.

(1) Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina od svih članova Općinskog vijeća.

(2) O donošenju Statuta Općine, proračuna, odluci o privremenom financiranju, godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, usvajanju informacije o kretanju prihoda i izdataka Općine Pićan za duža vremenska razdoblja, Poslovniku o radu Općinskog vijeća, o izmjenama i dopunama navedenih akata, o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, o donošenju Odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 28.

(1) Na sjednicama općinskog vijeća glasuje se javno, ako općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

(2) Sjednicama općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik i njegov zamjenik.

Članak 29.

(1) Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova djelokruga.

(2) Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se posebnom odlukom o osnivanju radnih tijela i poslovnikom o radu.

Članak 30.

(1) Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke,
 2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
 4. ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta,
 5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
 6. smrću.

Članak 31.

(1) Vijećnik ima prava i dužnosti:

 1. sudjelovati na sjednicama općinskog vijeća,
 2. raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice vijeća,
 3. predlagati vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
 4. postavljati pitanja iz djelokruga rada općinskog vijeća,
 5. postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika,
 6. sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 7. tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela općine.

(2) Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama općinskog vijeća.

(3) Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

(4) Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika općinskog vijeća.

Članak 32.

(1) Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

(2) Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

(3) Ako se općinsko vijeće ne konstituira u zakazanom roku, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se općinsko vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

(4) Konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

(5) Ako se predstavničko tijelo ne konstituira u rokovima predviđenim ovim člankom, raspisat će se novi izbori. 

Članak 33.

(1) Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.  

b) Izvršno tijelo (općinski načelnik)  

Članak 34.  

(1) Izvršno tijelo u Općini je Općinski načelnik.  

Članak 35.  

(1) Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.  

(2) Mandat općinskog načelnika počinje teći prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.  

(3) Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na snagu novog općinskog načelnika i njegovog zamjenika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.  

(4) Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.  

Članak 36.  

(1) Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prestaje mandat po sili zakona:

 1. danom podnošenja ostavke
 2. danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti
 3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca
 4. danom odjave prebivališta s područja jedinice
 5. danom prestanka hrvatskog državljanstva
 6. smrću.

(2) U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovog članka prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu RH radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.  

(3) Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.  

(4) Ako prestane mandat zamjeniku Općinskog načelnika, neće se raspisivati prijevremeni izbori.  

Članak 37.  

(1) Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.  

(2) Način opoziva iz stavka 1. ovog članka propisano je člankom 57. ovog Statuta.  

Članak 38.  

(1) Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji se bira na općim i izravnim izborima sukladno posebnom zakonu.  

Članak 39.      

(1) Općinski načelnik zastupa Općinu.  

(2) Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine.  

(3) Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od osam dana otkloni uočene nedostatke.  

(4) Ako predstavničko tijelo to ne učini, općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji.  

(5) Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo općinsko vijeće.  

(6) Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene statutom općine u skladu sa zakonom.  

Članak 40.  

(1) Zamjenik općinskog načelnika zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili ako je općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i slično.  

(2) Općinski načelnik, u skladu sa statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.  

Članak 41.  

(1) Izvršne poslove obavlja u općini Općinski načelnik.  

(2) Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.    

Članak 42.  

(1) Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.  

(2) Mandat načelnika traje četiri godine.  

(3) U obavljanju izvršne vlasti načelnik:

 1. priprema prijedloge općih akata,
 2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 3. utvrđuje prijedloge proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 4. upravlja imovinom Općine u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno drugom raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos (0,5%) manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 6. upravlja prihodima i rashodima Općine,
 7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Pićan,
 8. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
 9. donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel,
 10. imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
 11. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 12. utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel,
 13. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 14. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,                                                                  
 15. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 16. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 17. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 18. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 19. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,                                                               
 20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za prethodnu godinu,
 21. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu sa posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
 22. organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 23. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni  Općini,
 24. nadzire rad upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu  i poslovima državne uprave,
 25. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 26. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 27. imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava kojima je vlasnik Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, a služe obavljanju gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, s tim da je takvu odluku o imenovanju i razrješenju dužan objaviti u prvom broju „Službenih novina Općine Pićan“ koji slijedi nakon donošenja te odluke,
 28. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

(4) Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineja 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.  

(5) O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 3. točkom 5. ovog članka odlučuje općinsko vijeće.  

Članak 43.  

(1) Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.  

(2) Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.  

(3) Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.  

(4) Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

c) Općinska uprava

Članak 44.

(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu ustrojava se Jedinstveni upravni odjel, a unutar istog mogu se osnovati i službe. Akt o unutarnjem ustrojstvu u smislu stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

(2) Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Članak 45.

(1) Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, a osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, suglasno zakonu.

Članak 46.

(1) Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere.

(2) Jedinstveni upravni odjel za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovara općinskom načelniku.

(3) Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se u proračunu Općine.     

VI.  FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

Članak 47.

(1) Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

(2) Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njena tijela u skladu sa zakonom.

(3) Prihodi Općine su:

 1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
 2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Općine,
 3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjele ili dionice,
 4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,
 5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa zakonom,
 6. udio u zajedničkom porezu,
 7. sredstva pomoći od državnog, županijskog ili drugih proračuna, od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU,
 8. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 48.

(1) Temeljni financijski akt Općine je proračun. Proračun i Odluku o izvršavanju proračuna donosi općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

(2) Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

(3) Ako općinski načelnik ne predloži proračun općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada RH će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime.

(4) Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti predstavničkom tijelu proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

(5) Općinsko vijeće nakon toga mora donijeti proračun u roku od 45 dana od kada ga je općinski načelnik predložio općinskom vijeću.

(6) Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najdulje za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa Općine i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

(7) Odluku o privremenom financiranju donosi do 31. prosinca općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika odnosno povjerenika Vlade RH.

(8) U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade RH, financiranje se obavlja izvršavanjem redovitih i nužnih rashoda i izdataka na temelju odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka, koju donosi općinski načelnik.

(9) Po imenovanju povjerenika Vlade RH, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka, u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdatci u vremenu do dolaska povjerenika.

(10) Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

(11) Vlada RH raspustit će općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 49.

(1) Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine njenu imovinu.

(2) Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta, pažnjom dobrog gospodara.

(3) Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

(4) U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju općih akata općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom općine.

Članak 50.

(1) Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

(2) Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

(3) Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

(4) Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.

(5) Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja a završava 31. prosinca.

Članak 51.

(1) Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

(2) Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 52.

(1) Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire općinsko vijeće.

(2) Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.   

VII.  OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

Članak 53.

(1) Općinsko vijeće može prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o tim pitanjima.

(2) Konzultiranje u smislu st.1. ovog članka obavit će se naročito ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

Članak 54.

(1) Konzultiranje u smislu članka 53. ovog Statuta obavlja se organiziranjem javnih rasprava na zborovima, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine. 

VIII.  PROVEDBA REFERENDUMA

Članak 55.

(1) Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 56.

(1) Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

(2) Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

(3) Referendum, sukladno zakonu i ovom Statutu, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog 1/3 njegovih članova, na prijedlog Načelnika, na prijedlog polovice mjesnih odbora i na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača Općine.

(4) Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača.

(5) Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

(6) Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.

Članak 57.

(1) Osim iz razloga utvrđenih člankom 56. ovog Statuta, referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

(2) Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća.

(3) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Općine, općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, sukladno zakonskim odredbama.

(4) Predsjednik općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

(5) Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 60 dana od dostave utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

(6) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.

(7) Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

(8) Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv, niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

(9) Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.

Članak 58.

(1) Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 59.

(1) Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

(2) Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika općinskog vijeća i općinski načelnik.

(3) Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

(4) Odlukom iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti općinskom vijeću.

Članak 60.

(1) Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 59. stavka 3. ovog Statuta.

(2) Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

(3) Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

(4) Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.

Članak 61.

(1) Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća.

(2) Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

(3) Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

Članak 62.

(1) Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela i Jedinstvenog upravnog odjela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

(2) Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije. 

IX.  MJESNA SAMOUPRAVA

a) Osnivanje mjesnih odbora

Članak 63.

(1) Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se mjesni odbori.

(2) Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja).  

(3) Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 64.

(1) Utvrđuje se, da se na području Općine osnivaju mjesni odbori kako slijedi:

 1. Mjesni odbor “JAKOMIĆI” za naselje Jakomići i sela: Švići, Bafi, Bilići, Blaškovići, Donji i Gornji Kralji, Floričići, Opatići, Šestani, Braušići i Slavići i naselje Zajci sa selima: Išišće, Klesari, Runki, Mašinarija, Žiganti, Roviži, Svetinčići, Oršanići, Cinzebi, Benkovići i Bugarini,
 2. Mjesni odbor “PIĆAN” za naselje Pićan i sela: Lukeži, Most Pićan, Brežac, Hajnožići, Medigi, Rimanići, Tominčići i Pedrovica, naselje Kukurini i sela: Bajci, Čehi, Benazići, Tonićevci,Ilići,     Šimunici, Marišće, Perinići, Barišići, Šilci i  Vodogradnja.
 3. Mjesni odbor “SV.KATARINA” za naselje Sv.Katarina i sela: Andretići, Belušići, Bolobani, D.Bajci, Ivšići, Jakovici, Marinjaši, Obrš, Tučići, Benići, Palčić, Ćopi i Žudigi, naselje Orič sa selima: Jurani, Lanči, Piletići, Stari grad, naselje Montovani sa selima: Kunici, Milanovići, Doline, Petrinčići, Rebani, Zatkari, Maršani i Marfani.
 4. Mjesni odbor “TUPLJAK” za naselje Tupljak i sela: Babići, Fonovići, Kalčići, Mandići, Pavićevci, Smilovići, Tončetići,  Vrtlić, Gopci, Karlići, naselje Grobnik sa selima Grobnik, Lencovići i Lukačići naselje Krbune sa selima: Beloglavski Breg, Blažići, Kaligari, Komarišće, Lištići, Pećari, Puhari, Runki, Stojšići, Šilići i Vlašići.  

(2) Utvrđuje se da mjesni odbori iz stavka 1. ovog članka udovoljavaju kriterijima iz članka 63. stavka 2. ovog Statuta, odnosno članka 57. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 65.

(1) Za područje Općine za koji nisu osnovani mjesni odbori, isti se mogu osnovati, o čemu će odlučiti Općinsko vijeće odgovarajućom dopunom ovog Statuta, odnosno statutarnom odlukom, polazeći od odgovarajućih inicijativa i prijedloga u smislu članka 66. ovog Statuta.

Članak 66.

(1) Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi općinskog vijeća, organizacije i udruženja građana te općinski načelnik.

(2) Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.

(3) Ako prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnose građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja općinskom načelniku.

(4) Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

(5) Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

(6) Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

(7) Zboru građana za područje mjesnog odbora koji je sazvan radi razloga navedenih u stavku 1. ovog članka mora prisustvovati najmanje 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se traži osnivanje mjesnog odbora.

(8) Odluka o osnivanju ili preustroju mjesnog odbora donijeta je ako se za nju izjasni natpolovična većina građana prisutnih na zboru građana.

(9) Nakon donošenja odluke iz stavka 8. ovog članka, Općinski Načelnik upućuje svoje mišljenje Komisiji za Statut, poslovnik i zakonodavstvo, koja utvrđuje prijedlog izmjena Statuta, odnosno prijedlog statutarne odluke u smislu čl. 65. ovog Statuta, te ga upućuje Općinskom vijeću.

b) Tijela mjesnog odbora – izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti

Članak 67.

(1) Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

(2) Vijeće mjesnog odbora ima s predsjednikom ukupno 5 članova. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

(3) Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 68.

(1) Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

(2) Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 69.

(1) Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od 4 godine.

(2) Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu čl. 7. st. 2. ovog Statuta odgovara načelniku.

Članak 70.

(1) Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

(2) Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

(3) Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 71.

(1) Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.

(2) O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 72.

(1) U svom radu mjesni se odbor mora pridržavati zakona i ovog Statuta.

(2) Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Načelnik, koji može predložiti općinskom vijeću raspuštanje vijeća mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove.

c) Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

Članak 73.

(1) Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.

(2) Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada svake godine za narednu godinu.

Članak 74.

(1) Program rada mjesnog odbora sadrži popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju. Godišnjim programom rada utvrđuju se osobito slijedeći zadaci mjesnog odbora:

 1. vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora,
 2. poboljšanje kvalitete stanovanja,
 3. zadovoljavanje potreba iz oblasti komunalnih djelatnosti i lokalne infrastrukture,
 4. osiguravanje potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanja i odgoja,
 5. zadovoljavanje potreba iz oblasti javnog zdravlja i socijalne skrbi,
 6. zaštita okoliša,
 7. osiguranje potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi, športu i drugo.

(2) Jedan primjerak programa iz stavka 1. ove točke dostavlja se Općinskom Načelniku.

d) Osnove pravila mjesnih odbora

Članak 75.

(1) Kao osnove pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka 67. do 72. ovog Statuta, a kao osnove pravila mjesnih odbora se pored toga propisuje i sljedeće:

 • predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski – bez naknade, ali imaju pravo na naknadu putnih troškova prouzročenih obavljanjem poslova iz djelokruga rada svog mjesnog odbora.

(2) Suglasno osnovama pravila, odnosno odredbama stavka 1. ovog članka, mjesni odbori donose pravila mjesnog odbora.

Članak 76.

(1) Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalni administrativni i slični troškovi), te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.

(2) Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva, i to:

 1. prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,
 2. dotacije pravnih subjekata i građana,
 3. druga sredstva.

e) Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore

Članak 77.

(1) Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

(2) Općinska uprava osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

(3) Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka razumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja općinska uprava. 

X.  USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 78.

(1) U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

(2) Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društava, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

(3) Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.     

XI.  AKTI OPĆINE

Članak 79.

(1) Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.

(2) Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinim stvarima.

(3) Općinski Načelnik poslovima iz svoje nadležnosti donosi odluke, naredbe, uputstva, zaključke, rješenja, preporuke, pravilnike i druge akte određene zakonom ili ovim Statutom.

(4) Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

(5) Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

(6) Podrobnije odredbe o aktima Općine, načinu i postupku njihova donošenja te vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuje se Poslovnikom.

Članak 80.

(1) Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Vijeća i Načelnika donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

(2) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.

(3) Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima Općine.

(4) U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

Članak 81.

(1) Nadzor nad zakonitošću općih akata koje općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavlja ured državne uprave u Istarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.   

XII.  OBJAVA AKATA I NJIHOVO STUPANJE NA SNAGU

Članak 82.

(1) Opće akte koje donose Općinsko vijeće, Načelnik i njihova radna tijela objavljuju se u “Službenim novinama Općine Pićan”.

(2) Opći akt stupa na snagu osmog dana od dana objave. Iznimno se može odrediti da iz osobito opravdanih razloga opći akt stupi na snagu prvog dana od dana objave.   

XIII.  JAVNA RASPRAVA

Članak 83.

(1) Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.

(2) Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika općinskog vijeća.

(3) Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata općinskog vijeća u „Službenim novinama Općine Pićan“ i na internetskim stranicama Općine.

(4) Javnost rada općinskog načelnika osigurava se objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenim novinama Općine Pićan“ i na internetskim stranicama Općine.

(5) Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.

Članak 84.

(1) U postupku donošenja Prostornog plana uređenja Općine Pićan i drugih prostornih planova, te postupku izmjena, dopuna i stavljanja van snage prostornih planova provodi se javna rasprava i javno izlaganje te omogućuje javni uvid u prijedloge planova.

Članak 85.

(1) Način i postupak provođenja javne rasprave, javnog izlaganja i javnog uvida kod donošenja prostornih planova provodi se sukladno postupku i uvjetima propisanim Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima iz područja prostornog uređenja.   

XIV.  OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE, TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 86.

(1) Općina posebno surađuje s pripadajućom Istarskom županijom, svim jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu, kao i sa susjednom Primorsko-goranskom županijom, te jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu.

Članak 87.

(1) Radi suradnje u smislu čl. 86. ovog Statuta, Općina s drugim općinama može osnovati trgovačko društvo i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.  

Članak 88.

(1) Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

(2) Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

(3) O prijateljstvu u smislu stavka 1. ovog članka potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.

(4) Povelja iz stavka 3. ovog članka objavljuje se u „Službenim novinama Općine Pićan“.   

XV.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.

(1) Stupanjem na snagu ovog Statuta (pročišćeni tekst) stavlja se van snage Statut Općine Pićan (“Službene novine Općine Pićan” br. 2/12).

Članak 90.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Pićan”.

(2) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIĆAN  

Predsjednik Općinskog vijeća

Silvan Juran, v.r. 

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2144/05-03-01-18-7

Pićan, 22. svibnja 2018. godine