Statut Općine Pićan SN 6/18 Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pićan SN 3/21 Statut Općine Pićan – pročišćeni tekst SN 4/21

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 29. ožujka godine, donosi

S T A T U T    O P Ć I N E     P I Ć A N
-pročišćeni tekst-

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Pićan, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Pićan (dalje u tekstu: Općina).

(2) Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

Članak 2.

(1) Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

(2) Naziv Općine je: Općina Pićan.

(3) Općina je pravna osoba, sa sjedištem u Pićnu, Pićan br. 40.

Članak 3.

(1) Općina obuhvaća područje sljedećih naselja:

– Grobnik, sa selima: Grobnik, Lencovići, Karnelići.

– Jakomići, sa selima: Jakomići, Švići, Bafi, Bilići, Blaškovići, Donji i Gornji Kralji, Floričići, Lukačići, Opatići, Šestani, Braušići i Slavići.

– Krbune, sa selima: Krbune, Bajci, Beloglavski Breg, Blažići, Kaligari, Komarići, Lištići, Pećari, Puhari, Runki, Stojšići, Šilići i Vlašići.

– Kukurini, sa selima: Kukurini, Bajci, Čehi, Benazići, Tonićevci, Ilići, Šimunici, Marišće, Perinići, Barišići, Šilci i Vodogradnja.

– Montovani, sa selima: Montovani, Ćopi, Gusterini, Kunici, Milanovići, Doline, Petrinčići, Ribići, Rebani, Zatkari, Maršani i Marfani.

– Orič, sa selima: Orič, Jurani, Lanči, Piletići i Stari grad.

– Pićan, sa selima: Pićan, Lukeži, Most Pićan, Medigi, Rimanići, Tominčići, Pedrovica, Papići i Lazišće.

– Sveta Katarina, sa selima: Sv.Katarina, Andretići, Belušići, Bolobani, Debeli Bajci, Ivšići, Jakovici, Marinjaši, Obrš, Tučići, Benići, Palčić i Žudigi.

– Tupljak, sa selima: Babići, Fonovići, Kalčići, Mandići, Krištofići, Pavićevci, Smilovići, Tončetići, Vrtlić, Gopci, Karlići, Rasade i Gorica.

– Zajci, sa selima: Zajci, Hajnožići, Brežac, Išišće, Klesari, Runki, Mašinarija, Žiganti, Roviži, Svetinčići, Oršanići, Cinzebi, Benkovići i Bugarini.

Članak 4.

(1) Granice Općine Pićan su granice katastarskih Općina Pićan, Tupljak, Krbune i Grobnik.

(2) Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim Zakonom.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 5.

(1) Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

(2) Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

1. uređenje naselja i stanovanje,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalne djelatnosti,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11. protupožarnu i civilnu zaštitu,
12. promet na svom području,
13. održavanje nerazvrstanih cesta,
14. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

(3) Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 2. ovog članka.

(4) Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 6.

(1) Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 5. ovog Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

(2) Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovog članka donosi općinsko vijeće.

Članak 7.

(1) Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Istarsku županiju.

IV. OBILJEŽJA , PEČAT I DAN OPĆINE

Članak 8.

(1) Općina ima svoja obilježja, i to: grb Općine i zastavu Općine.

Članak 9.

(1) Grb Općine Pićan je sljedećeg izgleda: Izrađen je u obliku štita u čijem se gornjem dijelu polja nalazi tvrđava, iznad čijeg ulaza su tri otvora, nad kojima je krunište, dok je na krovu manja kula sa dva manja prozora koja završavaju također kruništem. S obje strane tvrđave je jedna osmerokraka zvijezda.

(2) Na donjem dijelu polja je veliki ljiljan.

(3) Boje grba: na plavoj podlozi grba nalazi se zlatna kula na brijegu u čijem podnožju se nalazi ljiljan od zlata, a s obje strane tvrđave po jedna osmerokraka zvijezda.

Članak 10.

(1) Zastava Općine Pićan ima podlogu svijetlo plave boje, a u sredini je smješten grb Općine Pićan. Omjer širine i dužine zastave je 1:2, a visina grba je 2/3 zastave.

(2) Kod svečane zastave dodan je zlatni rub.

Članak 11.

(1) O načinu isticanja i uporabe grba i zastave Općine, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

(2) Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo Općine.

(3) Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 12.

(1) Tijela Općine su: Općinsko vijeće, Općinski načelnik, kao i ustrojstvena jedinica Jedinstveni upravni odjel. Ova tijela imaju svoje posebne pečate. Opis pečata iz st. 1. ovog članka, način njihove uporabe i čuvanja, uređuju se posebnim propisima.

Članak 13.

(1) Dan Općine Pićan obilježava se 16. kolovoza na dan Sv. Roka, zaštitnika župe Pićan prema posebnoj odluci.

Članak 14.

(1) Javna priznanja i počasti Općine Pićan su:
o Plaketa Općine Pićan,
o Nagrada Općine Pićan,
o Priznanje počasnog građanina Općine Pićan,
o Zahvalnica Općine Pićan.

Članak 15.

(1) Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Članak 16.

(1) Priznanje Počasnog građanina Općine Pićan može se dodijeliti građaninu Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim, političkim, kulturnim, humanitarnim ili sportskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine Pićan, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

(2) Javna priznanja Općine Pićan dodjeljuju se na Dan Općine Pićan.

Članak 17.

(1) O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom.

(2) Osim javnih priznanja u smislu članka 14. ovog Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće može ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.

V. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

a) Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće

Članak 18.

(1) Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

(2) Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

(3) Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja općinsko vijeće.

Članak 19.

(1) Općinsko vijeće:

1. donosi Statut Općine,
2. donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
3. donosi dokumente prostornog uređenja Općine,
4. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
5. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
6. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te odluku o privremenom financiranju,
7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno drugom raspolaganju imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos (0,5%) manji od 70.000,00 kuna, tada odlučuje ako vrijednost prelazi 70.000,00 kuna,
8. donosi odluku o promjeni granice Općine,
9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
10. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
11. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
12. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
13. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, kao i odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima jedinica lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
14. raspisuje lokalni referendum,
15. nadzire rad upravnih tijela Općine,
16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
17. osniva radna tijela i bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
18. odlučuje o pokroviteljstvu koje preuzima Općinsko vijeće,
19. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
20. donosi odluku o izgledu, uporabi i čuvanju grba i zastave Općine,
21. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
22. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, Statutom i Poslovnikom.

Članak 20.

(1) Općinsko vijeće ima 9 članova, odnosno vijećnika.

Članak 21.

(1) Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

(2) Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci općinskog vijeća.

(3) Predsjednik općinskog vijeća zastupa općinsko vijeće, saziva i predsjedava sjednicama općinskog vijeća, predlaže dnevni red sjednica, upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, brine o postupku donošenja odluka i općih akata, održava red na sjednici općinskog vijeća, usklađuje rad radnih tijela, potpisuje odluke i akte koje donosi općinsko vijeće, brine o suradnji općinskog vijeća i općinskog načelnika, brine se o zaštiti prava vijećnika i obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom općinskog vijeća.

Članak 22.

(1) Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

(2) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku 15 dana od primitka zahtjeva.

(3) Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati načelnik u roku od 8 dana.

(4) Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuju Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 23.

(1) Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja općinskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno zakonu.

(2) Mandat članova općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno zakonskim odredbama, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno zakonskim odredbama.

Članak 24.

(1) Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

(2) Članu Općinskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu.

(3) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

(4) Vijećnik ne može istovremeno biti privremeni zamjenik Općinskog načelnika koji zamjenjuje Općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je Općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

(5) Vijećniku kojeg je Općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika Općinskog načelnika, mandat miruje po sili zakona od dana kada je Općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

(6) Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

(7) Član vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

(8) Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

(9) Iznimno, ograničenje iz stavka 8. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti vijećnika kojemu je mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 5. ovog članka.

Članak 25.

(1) Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, već ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom općinskog vijeća.

Članak 26.

(1) Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova predstavničkog tijela, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća.

Članak 27.

(1) Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina od svih članova Općinskog vijeća.

(2) O donošenju Statuta Općine, proračuna, odluci o privremenom financiranju, godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, usvajanju informacije o kretanju prihoda i izdataka Općine Pićan za duža vremenska razdoblja, Poslovniku o radu Općinskog vijeća, o izmjenama i dopunama navedenih akata, o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, o donošenju Odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 28.

(1) Na sjednicama općinskog vijeća glasuje se javno, ako općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

(2) Sjednicama općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik.

Članak 29.

(1) Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova djelokruga.

(2) Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se posebnom odlukom o osnivanju radnih tijela i poslovnikom o radu.

Članak 29.a

(1) Radna tijela Općinskog vijeća su:

– Mandatna komisija

– Komisija za izbor i imenovanja.

Članak 29.b

(1) Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.

(2) Mandatna komisija:
– na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
– obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 29.c

(1) Komisija za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana.

(2) Komisija za izbor i imenovanja predlaže:

– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
– izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća.

Članak 30.

(1) Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke,
2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
4. ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta,
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
6. smrću.

Članak 31.

(1) Vijećnik ima prava i dužnosti:

1. sudjelovati na sjednicama općinskog vijeća,
2. raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice vijeća,
3. predlagati vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
4. postavljati pitanja iz djelokruga rada općinskog vijeća,
5. postavljati pitanja općinskom načelniku,
6. sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
7. tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela općine.

(2) Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama općinskog vijeća.

(3) Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

(4) Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika općinskog vijeća.

Članak 32.

(1) Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

(2) Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u jedinici nije imenovan pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.

(3) Ako se općinsko vijeće ne konstituira u zakazanom roku, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se općinsko vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

(4) Konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

(5) Ako se predstavničko tijelo ne konstituira u rokovima predviđenim ovim člankom, raspisat će se novi izbori.

Članak 33.

(1) Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

b) Izvršno tijelo (općinski načelnik)

Članak 34.

(1) Izvršno tijelo u Općini je Općinski načelnik.

Članak 35.

(1) Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

(2) Mandat općinskog načelnika počinje teći prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.

(3) Općinskom načelniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na snagu novog općinskog načelnika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

(4) Općinski načelnik obvezan je u roku od osam dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan o tome hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.

(5) Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan.

(6) Osoba koja dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 36.

(1) Općinskom načelniku prestaje mandat po sili zakona:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku
2. danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti
3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca
4. danom odjave prebivališta s područja jedinice
5. danom prestanka hrvatskog državljanstva
6. smrću.

(2) Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

(3) Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

(4) O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 37.

(1) Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.

(2) Način opoziva iz stavka 1. ovog članka propisano je člankom 57. ovog Statuta.

Članak 38.

(1) Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je Općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, Općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će Općinski načelnik imenovati na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.

(2) Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća Općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

(3) Zamjenik općinskog načelnika član općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

(4) Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.

(5) Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.

(6) Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

(7) Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

(8) O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

(9) O okolnostima iz stavka 6. ovog članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Članak 39.

(1) Općinski načelnik zastupa Općinu.

(2) Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

Članak 40.

(1) Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

(2) Ako predstavničko tijelo ne otkloni nedostatke iz stavka 1., općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Članak 41.

(1) Izvršne poslove obavlja u općini Općinski načelnik.

(2) Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 42.

(1) Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

(2) Mandat načelnika traje četiri godine.

(3) U obavljanju izvršne vlasti načelnik:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
3. utvrđuje prijedloge proračuna Općine i izvršenje proračuna,
4. upravlja imovinom Općine u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno drugom raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos (0,5%) manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
6. upravlja prihodima i rashodima Općine,
7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Pićan,
8. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
9. donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel,
10. imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
11. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
12. utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel,
13. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
14. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
15. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
16. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
17. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
18. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
19. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
21. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu sa posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
22. organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
23. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
24. nadzire rad upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
25. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
26. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
27. imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava kojima je vlasnik Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, a služe obavljanju gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, s tim da je takvu odluku o imenovanju i razrješenju dužan objaviti u prvom broju „Službenih novina Općine Pićan“ koji slijedi nakon donošenja te odluke,
28. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

(4) Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineja 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

(5) O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 3. točkom 5. ovog članka odlučuje općinsko vijeće.

Članak 43.

(1) Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

(2) Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.

(3) Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

(4) Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

c) Općinska uprava

Članak 44.

(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave povjerenih Općini ustrojava se Jedinstveni upravni odjel, a unutar istog mogu se osnovati i odsjeci. Akt o unutarnjem ustrojstvu u smislu stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

(2) Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Članak 45.

(1) Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, a osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, suglasno zakonu.

Članak 46.

(1) Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere.

(2) Jedinstveni upravni odjel za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovara općinskom načelniku.

(3) Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se u proračunu Općine.

VI. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

Članak 47.

(1) Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

(2) Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njena tijela u skladu sa zakonom.

(3) Prihodi Općine su:

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Općine,
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjele ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa zakonom,
6. udio u zajedničkom porezu,
7. sredstva pomoći od državnog, županijskog ili drugih proračuna, od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU,
8. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 48.

(1) Temeljni financijski akt Općine je proračun. Proračun i Odluku o izvršavanju proračuna donosi općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

(2) Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

(3) Ako općinski načelnik ne predloži proračun općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada RH će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka Vlada RH imenovat će povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.

(5) Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti predstavničkom tijelu proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

(6) Općinsko vijeće nakon toga mora donijeti proračun u roku od 45 dana od kada ga je općinski načelnik predložio općinskom vijeću.

(7) Rješenje Vlade RH o razrješenju općinskog načelnika stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

(8) Protiv rješenja Vlade RH iz prethodnog stavka razriješeni općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu RH u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

(9) Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade RH je hitan.

(10) Visoki upravni sud RH odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi RH i razriješenom općinskom načelniku.

(11) Odluka Visokog upravnog suda RH objavljuje se u „Narodnim novinama“.

(12) Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada RH će raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda RH u „Narodnim novinama“.
(13) Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najdulje za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa Općine i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

(14) Odluku o privremenom financiranju donosi do 31. prosinca općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika odnosno povjerenika Vlade RH.

(15) U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade RH, financiranje se obavlja izvršavanjem redovitih i nužnih rashoda i izdataka na temelju odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka, koju donosi općinski načelnik.

(16) Po imenovanju povjerenika Vlade RH, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka, u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdatci u vremenu do dolaska povjerenika.

(17) Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

(18) Vlada RH raspustit će općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika u slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 48.a

(1) Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, a Općinski načelnik je onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika.

Članak 48.b

(1) Kada je konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Članak 48.c

(1) Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke Općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

(2) Ako Visoki upravni sud RH u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda RH u „Narodnim novinama“. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Članak 49.

(1) Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine njenu imovinu.

(2) Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta, pažnjom dobrog gospodara.

(3) Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

(4) U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju općih akata općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom općine.

Članak 50.

(1) Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

(2) Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

(3) Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

(4) Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.

(5) Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja a završava 31. prosinca.

Članak 51.

(1) Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

(2) Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 52.

(1) Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire općinsko vijeće.

(2) Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

VII. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

Članak 53.

(1) Općinsko vijeće može prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o tim pitanjima.

(2) Konzultiranje u smislu st.1. ovog članka obavit će se naročito ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

Članak 54.

(1) Konzultiranje u smislu članka 53. ovog Statuta obavlja se organiziranjem javnih rasprava na zborovima, i na druge odgovarajuće načine.

VIII. PROVEDBA REFERENDUMA

Članak 55.

(1) Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 56.

(1) Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

(2) Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

(3) Referendum, sukladno zakonu i ovom Statutu, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog 1/3 njegovih članova, na prijedlog Načelnika, i na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača Općine.

(4) Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača.

(5) Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

(6) Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.

Članak 57.

(1) Osim iz razloga utvrđenih člankom 56. ovog Statuta, referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika.

(2) Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća.

(3) Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.

(4) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Općine, općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika, sukladno zakonskim odredbama.

(5) Predsjednik općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

(6) Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 60 dana od dostave utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

(7) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv načelnika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.

(8) Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog, mandat mu prestaje danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

(9) Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv, niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Članak 58.

(1) Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 59.

(1) Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) Zborove građana može sazvati Općinsko vijeće ili Općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.

(3) Kad zborove građana saziva Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, te za pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine.

(4) Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

(5) Mišljenje dobiveno od zbora građana savjetodavno je za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.

Članak 60.

(1) Prijedlog za traženje mišljenja iz članka 59. stavka 2. može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća.

(2) Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

(3) Odlukom iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se o kojom će se pitanjima tražiti mišljenje od zbora građana te rok u kojem je mišljenje odnosno rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

(4) Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke iz stavka 2. ovog članka.

(5) Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača za čije područje je sazvan zbor građana.

Članak 61.

(1) Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini.

(3) Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

(4) Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem.

Članak 62.

(1) Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela i Jedinstvenog upravnog odjela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

(2) Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

IX. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 63.

(1) U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

(2) Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društava, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

(3) Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

X. AKTI OPĆINE

Članak 64.

(1) Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.

(2) Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinim stvarima.

(3) Općinski Načelnik poslovima iz svoje nadležnosti donosi odluke, naredbe, uputstva, zaključke, rješenja, preporuke, pravilnike i druge akte određene zakonom ili ovim Statutom.

(4) Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

(5) Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

(6) Podrobnije odredbe o aktima Općine, načinu i postupku njihova donošenja te vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuje se Poslovnikom.

Članak 65.

(1) Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Vijeća i Načelnika donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

(2) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.

(3) Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima Općine.

(4) U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

Članak 66.

(1) Nadzor nad zakonitošću općih akata koje općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

XI. OBJAVA AKATA I NJIHOVO STUPANJE NA SNAGU

Članak 67.

(1) Opće akte koje donose Općinsko vijeće, Načelnik i njihova radna tijela objavljuju se u “Službenim novinama Općine Pićan”.

(2) Opći akt stupa na snagu osmog dana od dana objave. Iznimno se može odrediti da iz osobito opravdanih razloga opći akt stupi na snagu prvog dana od dana objave.

XII. JAVNA RASPRAVA

Članak 68.

(1) Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.

(2) Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika općinskog vijeća.

(3) Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata općinskog vijeća u „Službenim novinama Općine Pićan“ i na internetskim stranicama Općine.

(4) Javnost rada općinskog načelnika osigurava se objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenim novinama Općine Pićan“ i na internetskim stranicama Općine.

(5) Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.

Članak 69.

(1) U postupku donošenja Prostornog plana uređenja Općine Pićan i drugih prostornih planova, te postupku izmjena, dopuna i stavljanja van snage prostornih planova provodi se javna rasprava i javno izlaganje te omogućuje javni uvid u prijedloge planova.

Članak 70.

(1) Način i postupak provođenja javne rasprave, javnog izlaganja i javnog uvida kod donošenja prostornih planova provodi se sukladno postupku i uvjetima propisanim Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima iz područja prostornog uređenja.

XIII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE, TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 71.

(1) Općina posebno surađuje s pripadajućom Istarskom županijom, svim jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu, kao i sa susjednom Primorsko-goranskom županijom, te jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu.

Članak 72.

(1) Radi suradnje u smislu čl. 86. ovog Statuta, Općina s drugim općinama može osnovati trgovačko društvo i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Članak 73.

(1) Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

(2) Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

(3) O prijateljstvu u smislu stavka 1. ovog članka potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.

(4) Povelja iz stavka 3. ovog članka objavljuje se u „Službenim novinama Općine Pićan“.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

(1) Stupanjem na snagu ovog Statuta (pročišćeni tekst) stavlja se van snage Statut Općine Pićan (“Službene novine Općine Pićan” br. 2/12).

Članak 75.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Pićan”.

(2) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIĆAN

Predsjednik Općinskog vijeća
Silvan Juran, v.r.