Temeljem članka 18. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan, članka 4. i 5. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“, te Odluke Upravnog vijeća o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku 2022./2023. godinu, Dječji vrtić „Lišnjak“ objavljuje:

O B A V I J E S T (NATJEČAJ)
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „LIŠNJAK“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Zahtjev za upis djece, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, roditelji/skrbnici podnose osobno u centralnom vrtiću „Lišnjak“ u Pićnu (Pićan 60, Pićan)
ili putem e-maila lisnjak@pican.hr
od 16. svibnja do 25. svibnja 2022.g.

Dana 18.05.2022. (srijeda) i 25.05.2022. (srijeda) zahtjev za upis može se podnijeti u vremenu od 10,00 do 17,00 sati, a sve ostale radne dane od 9,00 do 15,00 sati.

I. VRSTE PROGRAMA I BROJ SLOBODNIH MJESTA

Roditelji/skrbnici mogu Zahtjev za upis podnijeti za:

a) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA (VRTIĆKI PROGRAM) (u trajanju od 10 sati) U CENTRALNOM VRTIĆU U PIĆNU (za djecu od 3. godine života do polaska u školu).

b) REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA (VRTIĆKI PROGRAM) (u trajanju od 6 sati) U CENTRALNOM VRTIĆU U PIĆNU (za djecu od 3. godine života do polaska u školu).

c) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA (VRTIĆKI PROGRAM) (u trajanju od 10 sati) U PODRUČNOM OBJEKTU U TUPLJAKU (za djecu od 3.godine života do polaska u školu).

d) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM RANOG ODGOJA (JASLIČKI PROGRAM) (u trajanju od 10 sati) U PODRUČNOM OBJEKTU U TUPLJAKU (za djecu od navršene 1. do 3. godine života).

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS

a) OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

1. Ispunjen obrazac Zahtjev za upis i obrazac Inicijalni upitnik (obrasce se može preuzeti na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Lišnjak“ – https://vrtic-lisnjak.hr/upisi ili osobno u Centralnom vrtiću Pićan, Pićan 60)
2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta
3. Presliku osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta
4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
5. Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju i presliku iskaznice imunizacije djeteta (cijepna knjižica), odnosno potvrda u slučaju kontraindikacija koja je izdana od nadležnog liječnika, te dodatnu zdravstvenu potvrdu u slučaju promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda
6. Potvrdu o stomatološkom pregledu djeteta
7. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene teškoće u razvoju
8. Ostalu zdravstveno-medicinsku dokumentaciju bitnu za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu posjeduju).

b) DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU:

1. Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (dokaz o radnom statusu roditelja) ili jednakovrijednu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili dokaz da se roditelj redovno školuje
2. Potvrdu nadležnog tijela o samohranosti roditelja, dokaz o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji, Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili Rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta
3. Uvjerenje ili Potvrdu nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata
4. Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu
5. Izvatke iz matične knjige rođenih ili rodne listove za ostalu djecu iz obitelji (za dijete iz obitelji s troje i više djece)
6. Eventualne druge dokumente na osnovu kojih dijete može ostvariti prednost pri upisu.

III. PRAVO UPISA I PREDNOST PRI UPISU TE BODOVANJE

Temeljem Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“, Pićan prednost pri upisu u Vrtić imaju djeca koja zajedno s oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Pićan, odnosno dijete s roditeljima koji nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka na području rada Vrtića.

Radi ostvarivanja prednosti pri upisu djece, red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prema kriterijima navedenim u članku 7. Odluke o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“, Pićan za pedagošku 2022./2023. godinu, kao i članku 10. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“.

Na osnovu navedenih kriterija za svako dijete utvrđuje se zbroj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na listi reda prvenstva.

Ako nakon primjene utvrđenih kriterija više djece ostvari jednak broj bodova svrstavaju se po datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađemu.

Za dijete sa specifičnim i/ili zdravstvenim posebnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju), bez obzira na ostvareni broj upisanih bodova, upis će se vršiti prema procjeni Stručnog tijela Vrtića sukladno posebnoj potrebi djeteta, mogućnosti uvjeta za prihvat i kapacitetima Dječjeg vrtića.

Ovisno o strukturi djece prijavljene za upis (dob, djeca s teškoćama u razvoju, posebnim potrebama, prostorni uvjeti, financijski uvjeti, kadrovski uvjeti…) ukupan broj konačno upisane djece može biti različit od broja slobodnih mjesta objavljenog u Obavijesti o upisu djece, sukladno pedagoškom standardu.

Ukoliko se sva prijavljena djeca mogu upisati u pojedini program Vrtića neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Privremena Rang lista biti će objavljena pod šifrom djeteta na mrežnim stranicama Vrtića i Osnivača te oglasnim pločama Vrtića u roku od 15 dana od isteka roka za predaju Zahtjeva za upis, odnosno do 09. lipnja 2022.g.

Roditelj ima pravo prigovora na Privremenu rang listu. Prigovor na Privremenu rang listu podnosi se Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno na adresu Vrtića – Pićan 60, 52332 Pićan ( s naznakom „ Za Upravno vijeće – prigovor“) ili putem e-mail adrese: lisnjak@pican.hr u roku od osam (8) dana od dana objave Privremene rang liste.

Upravno vijeće Vrtića u roku od osam (8) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, razmatra i rješava pristigle prigovore. Odluka upravnog vijeća je konačna. Nakon isteka roka prava na prigovor, Upravno vijeće donosi odluku o Konačnoj rang listi koja se objavljuje na web stranicama Osnivača i Vrtića te oglasnim pločama Vrtića najkasnije do 27. lipnja 2022.g.

V. OSTALE INFORMACIJE I NAPOMENE

* Prilikom predaje Zahtjeva za upis roditelji će dobiti šifriranu oznaku koju će Vrtić koristiti prilikom javne objave rezultata upisa djece.

* Obrasce: Zahtjev za upis, Inicijalni upitnik, Potvrda o pregledu stomatologa, Izjava- stomatolog, Izjava roditelja o dovođenju i odvođenju djeteta, Privola-suglasnost roditelja (za određene aktivnosti u Dječjem vrtiću, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka) – roditelji mogu preuzeti na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Lišnjak“ – https://vrtic-lisnjak.hr/upisi ili osobno u Centralnom vrtiću Pićan, Pićan 60

* Svi potrebni dokazi u dokumentaciji za upis mogu se dostaviti u preslici. Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.

*Kao dokaz o samohranosti roditelja, uz navedeno, mogu se dostaviti preslike i/ili Izvadak iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja i/ili Potvrdu o nestanku drugog roditelja.

*Kao dokaz o jednoroditeljskoj obitelji dostavljaju se Pravomoćna presuda o razvodu braka (preslika) ili Izjava roditelja da je brakorazvodna parnica u tijeku.

* Roditelji s prebivalištem na području druge Općine/Grada dužni su donijeti Suglasnost(Potvrdu) druge Općine/Grada o sufinanciranju za polaznika (dijete) sa svojeg područja u Dječjem vrtiću „Lišnjak“ prije potpisivanja Ugovora o korištenju usluga, ili u suprotnome, roditelji su suglasni snositi puni iznos ekonomske cijene vrtića Dječjeg vrtića „Lišnjak“

* Učešće roditelja u ukupnoj cijeni programa („vrtića“) utvrđuje se u skladu s Odlukom o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja od 17. studenog 2020. (https://vrtic-lisnjak.hr/wp-content/uploads/2021/08/Odluka-o-mjerilima-za-financiranje-djelatnosti-PO.pdf) te Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje od 16. ožujka 2021. (https://vrtic-lisnjak.hr/wp-content/uploads/2021/08/Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-mjerilima-za-financiranje-djelatnosti-PO.pdf)

* Više detalja i informacija o potrebnoj dokumentaciji i obrascima, o načinu podnošenja Zahtjeva za upis, ostvarivanju prednosti za upis, Pravilnicima i Odlukama vezano uz upise i financiranje vrtića možete pronaći na web stranici https://vrtic-lisnjak.hr/upisi

DJEČJI VRTIĆ „LIŠNJAK“