Obavještavaju se građani kako će Općina Pićan započeti postupak izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan te se pozivaju svi zainteresirani za uključivanje katastarskih čestica u građevinska područja naselja na području Općine Pićan da ispune Zahtjev za uvrštenje zemljišta u građevinsko područje i dostave ga na adresu Općina Pićan, Pićan 40, Pićan ili skenirano na e-mail adresu: opcina.pican@pu.t-com.hr i ivana.toncic@pican.hr najkasnije do 15. travnja 2021. godine.

Postupci za javnu raspravu vezani uz V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan biti će dostupni javnosti putem web stranice Općine Pićan: www.pican.hr, mrežnih stranica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te na oglasnim pločama Općine Pićan, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

Važna napomena:
Neizgrađeno građevinsko zemljište podliježe obvezi plaćanja komunalne naknade. Iznos plaćanja komunalne naknade razlikuje se ovisno na kojem se području (zoni) pojedino neizgrađeno građevinsko zemljište nalazi unutar Općine Pićan. Iznos komunalne naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište po m2 površine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda (B) komunalne naknade, sukladno članku 14. Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/19).

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite Ivani Tončić, višoj stručnoj suradnici za prostorno planiranje i gradnju Općine Pićan, na e-mail ivana.toncic@pican.hr ili broj telefona 052/887-056.

Obrazac – Zahtjev za uvrštenje zemljišta u građevinsko područje