Arhiva objava

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

15. veljače 2016. | Novosti

Na 19. redovnoj sjednici održanoj 28. siječnja 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Pićan je donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (SN 2/16).

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE

Pravna osnova za donošenje Odluke je članak 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13.), kojime je utvrđeno da izrada prostornog plana započinje na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI OVOM ODLUKOM

Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“, br. 10/05, 2/09, 5/15 i 6/15).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE

Za područje Općine Pićan na snazi je  PPUO Pićan („Službene novine Općine Pićan“, br. 10/05, 2/09, 5/15 i 6/15 ).

Od vremena donošenja navedenog Plana :

– promijenili su se propisi iz područja prostornog uređenja koji se odnose na izradu prostornih planova,

– mijenjan je prostorni plan šireg područja (Prostorni plan Istarske županije,) što neposredno utječe i na planiranje uređenja prostora Općine Pićan

Navedeni razlozi utjecali su na zaključak da se pristupi izradi Izmjena i dopuna PPUO Pićan. Stoga se ovom odlukom :

– definira postupak sukladno Zakonu o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13.),

Nadalje, prema Zakonu o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13.) određeno je da se odluka o izradi donosi po prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. Kako  dosad nije donijeta Uredba koja regulira navedeno pitanje, prema Uputi  Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa  351-02/14-04/16 i urbroj 517-06-2-1-2-14-2 od 6. veljače 2014. godine i uputi Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije 351-01/14-01/23 i urbroj 2164/1-08-02/1-14-1 od 12. veljače 2014. godine, odluka o izradi može se donijeti bez pribavljenog mišljenja.

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE

Sredstva za  izradu Plana osigurana su u Proračunu Općine Pićan.

POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI DONOŠENJEM OVE ODLUKE

Donošenjem ove Odluke omogućit će se izrada i donošenje Plana.

Tekst Odluke možete preuzeti ovdje:     Odluka o izradi ID PPU OP