Na 29. redovnoj sjednici održanoj 29. ožujka 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Pićan je donijelo Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (SN 4/21).

 

KLASA: 021-05/21-01/5
URBROJ: 2144/05-03-01-21-3
Pićan, 29. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), mišljenja iz članka 7. stavka 2. ove Odluke, te članka 19. Statuta Općine Pićan (“Službene novine Općine Pićan”, br. 6/18, 3/21), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine, donosi

O D L U K U
o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

I. Opće odredbe

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“, br. 10/05, 2/09, 5/15, 6/15 i 3/17) – u daljnjem tekstu: V. Izmjene i dopune PPUO Pićan.

II. Pravna osnova za izradu i donošenje V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan

Članak 2.

(1) V. Izmjene i dopune PPUO Pićan izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) – u daljnjem tekstu: Zakon, Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) i Prostornog plana Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: PPIŽ).

(2) Nositelj izrade V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan je Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan.

III. Razlozi za izradu i donošenje V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan

Članak 3.

(1) Glavni razlozi za pokretanje postupka izrade i donošenja V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan su preispitivanje planskog rješenja u segmentu građevinskih područja naselja te ostalim segmentima planskog rješenja koja iz toga proizlaze u skladu sa zahtjevima građana te zahtjevima javnopravnih tijela sve temeljeno na odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i drugih važećih propisa kao i na odredbama Prostornog plana Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: PPIŽ).

(2) Ukoliko se tijekom izrade i donošenja V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan, uslijed zahtjeva i uvjeta nadležnih javnopravnih tijela, utvrde razlozi koji nisu navedeni u stavku 1. ovog članka, takve će se dopune provesti bez izmjena i dopuna ove Odluke.

IV. Obuhvat V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan

Članak 4.

(1) Obuhvat V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan istovjetan je obuhvatu važećeg Prostornog plana uređenja Općine Pićan kojim je obuhvaćeno područje Općine Pićan.

V. Ocjena stanja u obuhvatu V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan

Članak 5.

(1) Od donošenja posljednjih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan u ožujku 2017. godine, određeni dio područja Općine Pićan priveden je planskoj namjeni u skladu sa važećim Prostornim planom uređenja Općine Pićan.

VI. Ciljevi i programska polazišta V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan

Članak 6.

(1) Ciljevi izrade i donošenja V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan odnose se na:
– preispitivanje planskog rješenja u segmentu građevinskih područja naselja te ostalim segmentima planskog rješenja koja iz toga proizlaze u skladu sa zahtjevima građana te zahtjevima javnopravnih tijela.

(2) Programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna PPUO Pićan utvrđuju se sukladno zakonskoj regulativi, prostorno planskoj dokumentaciji šireg područja i višeg reda te zahtjevima javnopravnih tijela i drugih subjekata s javnim ovlastima.

VII. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan

Članak 7.

(1) Za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan koristit će se važeći Prostorni plan uređenja Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“, br. 10/05, 2/09, 5/15, 6/15 i 3/17), podaci i planske smjernice te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga prema potrebi osiguravaju javnopravna tijela.

(2) Sukladno mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije od 23. ožujka 2021. godine (KLASA: 351-03/21-01/26, UBROJ: 2163/1-08-02/6-21-02) za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

VIII. Način pribavljanja stručnih rješenja V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan

Članak 8.

(1) Stručno rješenje V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan izradit će stručni izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade sukladno pravilima struke odnosno pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju izradu prostornih planova.

IX. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan

Članak 9.

(1) Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve sudjeluju u izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan, te drugi učesnici u izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan, utvrđeni su popisom, kako slijedi :

– Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske,
– Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske,
– Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske,
– Ministarstvo obrane Republike Hrvatske,
– Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske,
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli,
– Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske,
– Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin,
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM,
– Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pula,
– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin,
– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana,
– Hrvatske ceste d.o.o.,
– HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka,
– HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula – Pogon Labin,
– Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Labin,
– Plinacro d.o.o.,
– Istarski vodozaštitni sustav – IVS d.o.o.,
– Vodovod Labin d.o.o.,
– Istarski vodovod d.o.o. Buzet,
– Plinara d.o.o. Pula,
– 1.MAJ d.o.o. Labin,
– Istarska županija – Upravni odjel za održivi razvoj,
– Istarska županija – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin,
– Istarska županija – Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu,
– Istarska županija – Ured državne uprave,
– Javna ustanova Natura Histrica,
– Županijska uprava za ceste Istarske županije,
– Zavod za prostorno uređenje Istarske županije.

Članak 10.

(1) Javnopravna tijela i drugi učesnici u izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan iz članka 9. ove Odluke pozvat će se, sukladno odredbama Zakona iz članka 2. ove Odluke da, u roku od 30 dana, dostave svoje zahtjeve za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

(2) U zahtjevima za izradu prostornog V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan iz stavka 1. ovog članka moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se zahtjevi temelje. Ako to ne bude učinjeno, nositelj izrade postupit će sukladno odredbama Zakona iz članka 2. Ove Odluke.

X. Rok za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan

Članak 11.

(1) Rok za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan, po pojedinim fazama je sljedeći:

– za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan – trideset (30) dana od zaprimanja Odluke o izradi s pozivom na dostavu zahtjeva,
– za izradu Nacrta prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan za javnu raspravu – 60 dana od zaprimanja zahtjeva javnopravnih tijela za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan,
– za izradu nacrta konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan – 15 dana od Izvješća o provedenoj javnoj raspravi,
– za izradu konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan – 15 dana od utvrđivanja,
– za izradu elaborata donesenih V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan – 10 dana od donošenja na Općinskom vijeću Općine Pićan.

XI. Izvori financiranja V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan

Članak 12.

(1) Sredstva za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan će biti osigurana iz Proračuna Općine Pićan.

XII. Završne odredbe

Članak 13.

(1) Nositelj izrade V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan obvezuje se da u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke:
– obavijesti javnost o izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan,
– pisanim putem o izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan obavijesti Općinu Gračišće, Općinu Barban, Općinu Sveta Nedelja, Općinu Cerovlje i Općinu Kršan,
– ovu Odluku dostavi Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije,
– ovu Odluku dostavi tijelima iz članka 9. Ove Odluke sa pozivom za dostavu zahtjeva za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan.

Članak 14.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana od objave u “Službenim novinama Općine Pićan“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIĆAN

Predsjednik Silvan Juran, v.r.

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan