Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, dana 22. srpnja 2015.g. objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj 75 od 08. srpnja 2015.godine, objavljen je natječaj za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, na radno mjesto stručnog suradnika za ekologiju, kulturu i turizam.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti 2 kandidata/kandidatkinje čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

ponedjeljak, 27. srpnja 2015. godine u 9,00 sati, u vijećnici Općine Pićan.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Tim osobama će se poslati pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj i na tu obavijest kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete propisane natječajem, pozvati će se telefonski da pristupe pisanom testiranju. Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Nakon pisanog testiranja, provodit će se intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja, a najveći broj bodova koji kandidat može ostvariti na pisanom testiranju je 10. Intervju će se održati dva dana nakon pisanog testiranja, odnosno u srijedu, 29. srpnja 2015.g. Ti kandidati će biti pozvani na intervju telefonski, a kandidati koji nisu položili pisano testiranje će dobiti pismenu obavijest.

Na web stranicama Općine Pićan su objavljeni Podaci o opisu poslova i podaci o plaći, među kojima su i informacije vezane uz prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.