Obavještavaju se svi zainteresirani roditelji s područja Općine Pićan da se produžuje rok za dostavu zahtjeva za subvencioniranje školskih marendi do 01.09.2017.g. 

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, osobno u općinu ili putem e-maila na opcina.pican@pu.t-com.hr.

U zahtjevu obvezno navesti ime, prezime, OIB i kontakt podatke (adresa, telefon, e-mail) roditelja, te podatke o djeci za koju se traži subvencioniranje, te koju školu i razred pohađaju.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka neće se razmatrati.