Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Lišnjak” Pićan je na 3. redovnoj sjednici održanoj dana 23. studenoga 2020. godine s početkom u 18,30 sati donijelo

ODLUKU O UPISU DJECE I O MJERILIMA UPISA
U DJEČJI VRTIĆ “LIŠNJAK” PIĆAN

PRIJAVE ZA UPIS DJECE podnose se: OD 24.11.2020. DO 26.11.2020.

UTORAK (24.11.) i ČETVRTAK (26.11.) OD 08:00 DO 15:00 sati,
SRIJEDA (25.11.) OD 12:00 DO 19:00 sati

u prostorijama Općine Pićan ili putem e-pošte.

I. VRSTE PROGRAMA

a) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM U JASLIČNOJ GRUPI (za djecu od navršene 1.godine života)
b) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM U VRTIĆNIM GRUPAMA (za djecu od 3.godine života u centralnom vrtiću Pićan i područnom objektu Tupljak)
U jaslične programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 1 godinu života.
U vrtićne programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života.

II. UVJETI UPISA

Dokumentacija za upis:

a) OSNOVNI DOKUMENTI:

1. Ispunjen obrazac Zahtjev za upis i obrazac Inicijalni upitnik (obrasce se može preuzeti na mrežnim stranicama Općine Pićan / Dječji vrtić Lišnjak ili osobno u prostorijama Općine Pićan, Pićan 40)
2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta
3. Presliku osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta
4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
5. Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju, odnosno potvrda u slučaju kontraindikacija koja je izdana od nadležnog liječnika, te dodatnu zdravstvenu potvrdu u slučaju promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda
6. Potvrdu o pregledu stomatologa za djecu stariju od tri godine
7. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene teškoće u razvoju
8. Ostalu zdravstveno-medicinsku dokumentaciju bitnu za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu posjeduju).

b) DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:

1. Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (dokaz o radnom statusu roditelja) ili jednakovrijednu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili dokaz da se roditelj redovno školuje
2. Potvrdu nadležnog tijela o samohranosti roditelja, dokaz o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji, Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili Rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta
3. Uvjerenje ili Potvrdu nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata
4. Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu
5. Izvatke iz matične knjige rođenih ili rodne listove za ostalu djecu iz obitelji (za dijete iz obitelji s troje i više djece)
6. Eventualne druge dokumente na osnovu kojih dijete može ostvariti prednost pri upisu.

Napomene:
*Roditelji svojim potpisom na Zahtjevu za upis potvrđuju istinitost danih podataka.
*Svi potrebni dokazi u dokumentaciji za upis mogu se dostaviti u preslici. Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.
*Ustanova zadržava pravo provjere svih danih podataka kod nadležnih institucija.

III. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prema sljedećim kriterijima:  

RB OPIS KRITERIJA BROJ BODOVA
1. Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 30
2. Dijete s oba zaposlena roditelja, dijete roditelja koji se redovno školuju, samohranog  zaposlenog roditelja ili dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji 10
3. Dijete s teškoćama u razvoju 6
4. Dijete s preporukom Centra za socijalnu skrb zbog teških socijalnih ili zdravstvenih uvjeta 6
5. Dijete iz obitelji teškog zdravstvenog stanja(invaliditet roditelja-80% i više, drugo dijete s teškoćama u razvoju, teška bolest koja smanjuje radnu sposobnost roditelja) 6
6. Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen, dijete samohranog nezaposlenog roditelja ili dijete nezaposlenog roditelja/skrbnika iz jednoroditeljske obitelji 5
7. Dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji 3
8. Dijete iz obitelji s troje ili više maloljetne djece 3
9. Dijete roditelja invalida Domovinskog rata 2
10. Dijete korisnika doplatka za djecu 1
11. Dijete čiji je brat ili sestra već upisan u Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan 1

Za dijete sa specifičnim i/ili zdravstvenim posebnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju), bez obzira na ostvareni broj upisanih bodova, upis će se vršiti prema procjeni Povjerenstva Dječjeg vrtića sukladno posebnoj potrebi djeteta, mogućnosti uvjeta za prihvat i kapacitetima Dječjeg vrtića.

IV. NAČIN PROVOĐENJA UPISA

Dokumentaciju za upis djeteta u vrtić moguće je dostaviti:
– e-mailom na adresu lisnjak@pican.hr
– osobno u prostorijama Općine Pićan na adresi Općina Pićan, Pićan 40 (zbog trenutne epidemiološke situacije s Covid-19 molimo za oprezno korištenje ovog načina dostave dokumentacije)

Napomene:
a) Obrazac Zahtjev za prijavu te obrasce: Inicijalni upitnik, Potvrda o pregledu stomatologa, Izjava roditelja o dovođenju i odvođenju djeteta, Privola-suglasnost roditelja(za određene aktivnosti u Dječjem vrtiću, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka), roditelji mogu preuzeti u Općini Pićan ili na mrežnim stranicama Općine Pićan/Dječji vrtić Lišnjak. Temeljem obrađenih Zahtjeva za upis djece, oformit će se odgojno-obrazovne skupine sukladno važećim standardima.
b) Ako Povjerenstvo nakon isteka roka za podnošenje Zahtjeva za upis u programe Vrtića utvrdi da se prema raspoloživom kapacitetu pojedinog programa odnosno Vrtića, sva prijavljena djeca mogu upisati u pojedini program odnosno Vrtić, neće utvrđivati prednost za upis. U ostalim slučajevima, ove pedagoške godine zbog izvanrednih okolnosti, Povjerenstvo za provedbu upisa utvrđuje, iznimno, konačnu Rang listu slijedom provedene Obavijesti za upis djece koja se objavljuje 27. studenog 2020.godine na oglasnoj ploči Općine Pićan, Vrtića i web stranici Općine Pićan/Dječji vrtić Lišnjak.
c) Roditelj ima pravo prigovora na Rang listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 8 dana od objave Rang liste.
d) Odluku o prigovoru donosi Upravno vijeće Ustanove u najkraćem mogućem roku
e) Ukoliko roditelj zbog opravdanih razloga ne dostavi svu potrebnu dokumentaciju najkasnije do 26.11.2020.g., odobrava se pravo na dodatni rok od 15 dana u kojem su roditelji dužni dostaviti dopunu dokumentacije, te će se u tom slučaju dijete rasporediti na rang listu sukladno dostupnim informacijama, no neće moći pohađati Vrtić dok dokumentacija ne bude potpuna.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Daniel Stanić, v.r.

 

Odluka o upisu – PDF Zahtjev za upis Inicijalni upitnik Potvrda o pregledu stomatologa Suglasnost za fotografiranje i snimanje djeteta Izjava roditelja o dovođenju-odvođenju djeteta