Arhiva objava

Objava Odluke o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma

18. lipnja 2021. | Novosti

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 3/17) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, načelnik Općine Pićan Dean Močinić, dana 17.06.2021. godine donosi:

ODLUKU
kojom se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za „Strategiju razvoja turizma Općine Pićan za razdoblje 2021.-2027.“

I.

Načelnik Općine Pićan je dana 16. veljače 2021. godine donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma Općine Pićan za razdoblje 2021.-2027. (dalje u tekstu: Strategija) (KLASA: 022-05/19-01/15, URBROJ 2144/05-01-01-21-11). Prema Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije, Općina Pićan provela je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Strategija vjerojatno neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

Strategijom su navedeni razlozi izrade iste: valorizacija bogate turističke ponude i načina definiranja turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne turističke ponude i ukupnog razvoja Općine Pićan.

Glavni ciljevi turističkog razvoja Općine Pićan su:
• Strateški cilj 1 – Uspostava održivog i učinkovitog sustava upravljanja resursima i potencijalima turizma
• Strateški cilj 2 – Smanjenje sezonalnosti kroz razvoj konkurentnog turističkog sektora
• Strateški cilj 3 – Unaprjeđenje turističke infrastrukture i usluga, te zaštita okoliša

III.

Nositelj izrade Strategije je Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan.
Izrađivač Strategije je tvrtka je AB Consulting d.o.o., Kringa 32, 52444 Tinjan.

IV.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina Pićan zatražila je 19. veljače 2021. godine mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, odnosno sukladno članku 29. stavak 6. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17), i to:

1. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
2. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, KONZERVATORSKI ODJEL U PULI, Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula
3. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
4. MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
5. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE, Nazorova 23, 52100 Pula
6. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA BUZET, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet
7. ISTARSKI VODOVOD D.O.O. BUZET, Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
8. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., ELEKTROISTRA PULA, Vergerijeva 6, 52100 Pula
9. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE, M.B. Rašana 2/4, 52000 Pazin
10. POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA, Trg Republike 1, 52100 Pula
11. ISTARSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ, Flanatička 29, 52100 Pula
12. ISTARSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO, Matka Brajše Rašana 2/1, 52000 Pazin
13. ISTARSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU, Riva 8, 52100 Pula
14. ISTARSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST, Mlinska ulica 4b, 52466 Novigrad
15. ISTARSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, Obala M.Tita 4, 52440 Poreč
16. NATURA HISTRICA, Riva 8, 52100 Pula
17. OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban
18. OPĆINA CEROVLJE, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje
19. OPĆINA GRAČIŠĆE, Loža 1, 52403 Gračišće
20. OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, p.p.2, 52232 Kršan
21. OPĆINA SVETA NEDJELJA, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina

Temeljem dostavljenih zahtjeva u roku od 30 dana očitovali su se:

• Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin, Odjel inspekcije je dopisom (KLASA: 214-02/21-17/245, URBROJ: 511-01-378-21-2.I.B., 8. ožujka 2021. godine) dalo mišljenje kako dokumentom nisu razrađeni prostorni uvjeti zaštite od požara te kako je u postupku izrade Strategije potrebno voditi računa o prostornim uvjetima zaštite od požara.
• Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je dopisom (KLASA: 351-03/21-01/6, URBROJ: 530-06-1-1-21-2, 2. ožujka 2021. godine) dalo mišljenje kako Strategija neće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice okoliša
• Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom je očitovanjem (KLASA: 351-03/21-01/429, URBROJ: 517-03-1-1-21-2) informirala Općinu Pićan kako oni ne sudjeluju u postupku ocjene o potrebi strateške procjene kada se predmetni zahvati odnose na lokalnu razinu.
• Ministarstvo turizma i sporta je dopisom (KLASA: 351-02/21-20/2, URBROJ: 529-05-01-02/1-21-2, 25. veljače 2021. godine) dalo mišljenje kako nije potrebna izrada strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju
• Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je, na temelju proslijeđenog zahtjeva od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dopisom (KLASA: 351-03/21-01/03, URBROJ: 376-05-01-21-02, 1. ožujka 2021. godine) dala mišljenje kako za Strategiju nemaju posebnih uvjeta o potrebi provedbe strateške procjene
• Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša je dopisom (Broj: 04/01-138/2-21) dao mišljenje kako za Strategiju nema potrebe za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš
• Javna ustanova Natura Histrica je dopisom (KLASA: 050-01/21-01/7, URBROJ: 02/2021, 9. ožujak 2021. godine) dala mišljenje kako Strategija daje okvir za provedbu zahvata koji bi mogli imati negativan utjecaj na ciljne vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže te da bi bilo potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Za mišljenja koja nisu zaprimljena, sukladno članku 70. st. 2. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), odnosno u roku od 30 dana, smatra se da nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti Strategiji.

Izvan roka od 30 dana zaprimljeno je očitovanje Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije (KLASA: 351-03/21-01/21, URBROJ: 2163/1-08-02/5-21-09, 29. travnja 2021. godine) u kojem je u sklopu postupka ocjene o potrebi strateške procjene ovo upravno tijelo pokrenulo postupak prethodne ocjene prihvatljivosti predmetne Strategije za ekološku mrežu. Nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je mišljenjem (KLASA:612-07/21-38/377, URBROJ: 517-12-2-3-2-21-2, 6. travnja 2021. godine) izreklo kako se smatra da je Strategija prihvatljiva za ekološku mrežu. No, s obzirom da se u obuhvatu predmetne Strategije nalaze zaštićena područja, strogo zaštićene vrste te ugroženi i rijetki stanišni tipovi, nadležno Ministarstvo dalo je prijedlog uvjeta zaštite prirode koji bi trebali biti ukomponirani i usklađeni s Odlukom. Uvjeti zaštite prirode odnose se na sljedeće:
– sve prostorne komponente Strategije potrebno je planirati izvan područja rasprostranjenosti rijetkih i ugroženih stanišnih tipova,
– biciklističke, pješačke i poučne staze, kao i ostalu turističku infrastrukturu potrebno je planirati na način da se vodotoci zajedno s obalnom vegetacijom očuvaju u prirodnom stanju, odnosno da se očuva autohtona obalna vegetacija te da se ne zadire u korito vodotoka niti planira izgradnja vodenih građevina u koritu vodotoka,
– usporedno s planiranjem povećanja kapaciteta turističke ponude potrebno je planirati i povećanje kapaciteta prateće komunalne infrastrukture, primjerice sustava odvodnje otpadnih voda te kapaciteta i odgovarajućeg stupnja pročišćavanja planiranih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

V.

Odlukom kojom se utvrđuje da za Strategiju nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, načelnik Općine Pićan donio je temeljem provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene, temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima te kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš navedenih u prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, i to kako slijedi:

1. Značajke Strategije osobito u odnosu na:

a) Stupanj do kojega PUR određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti i to u odnosu na lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora
Strategija u prvom redu predstavlja dokument općenitog karaktera koji definira okvire razvojnih projekata/zahvata koji se planiraju implementirati u razdoblju do kraja 2027. godine, ali s nedostatnom razinom određenosti planiranih zahvata s obzirom na lokaciju, veličinu, operativne uvjete te izvore financiranja. Određivanje lokacije i veličine projekata provest će se u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za svaki pojedini zahvata ukoliko se on nalazi na jednom od Priloga Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17).

b) Stupanj do kojega PUR utječe na druge planove ili programe, uključujući i one u hijerarhiji
Strategija predstavljaju razvojni dokument lokalnog karaktera koji prati smjernice razvojne dokumentacije viših razina (regionalne, nacionalne, EU) te će se implementacijom istoga doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i prioriteta definiranih dokumentima više razine hijerarhije.

c) Pogodnost plana ili programa za uključivanje pitanja zaštite okoliša, osobito s ciljem promicanja održivog razvoja
Kao razvojni dokument koji definira opće smjernice lokalnog razvoja, Strategija uključuje i pitanja zaštite okoliša. Strateški cilj 3. Strategije (Unaprjeđenje turističke infrastrukture i usluga, te zaštita okoliša), Prioritet 3.3. (Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti) uključuje zaštitu okoliša gdje stoji: „Potrebno je osigurati zaštitu od dodatnog devastiranja, odnosno upravljati prostorom i resursima u skladu sa zakonima održivosti“, čime se očekuje da će se u provođenju projekta poštivati načela zaštite okoliša.

d) Okolišni problemi važni za Strategiju
Okolišni problemi koji su prepoznati Strategijom odnose se na određene nedostatke osnovne infrastrukture. Osobiti nedostaci se ističu u prometnoj povezanosti i infrastrukturi, zatim komunalnoj infrastrukturi (kanalizacija, odvodnja), kvaliteti javnog transporta, te opremljenosti i uređenosti turističkih kapaciteta, osobito šetnica i biciklističkih staza. Potrebno je osigurati zaštitu od dodatnog devastiranja, odnosno upravljati prostorom i resursima u skladu sa zakonima održivosti. Ovaj proces zahtjeva implementaciju preventivnih i sankcijskih mjera zaštite okoliša, racionalno korištenje resursa s tendencijom korištenja obnovljivih izvora energije, pametno raspolaganje otpadom te provođenje aktivnosti usmjerenih održavanju kvalitetnog okoliša, temeljenog na ekološkoj proizvodnji i sačuvanim nenarušenim procesima u prirodi.

e) Važnost Strategije za primjenu propisa Zajednice u području zaštite okoliša (npr. u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom ili zaštitu voda)
Strategija je značajan dokument za implementaciju propisa na EU razini u području zaštite okoliša, s obzirom da definirane mjere trebaju biti u okviru predloženih prioriteta i ciljeva, uključujući i aktivnosti kojima se potiče raspolaganje resursima na održiv i okolišno prihvatljiv način poput ekološke proizvodnje hrane, učinkovitog korištenja energije, korištenje obnovljivih izvora energije, unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i uvođenje nacionalnih i europskih standarda u sektoru malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva.

2. Obilježja utjecaja i obilježje područja na koje provedba Strategije može utjecati, posebice u odnosu na:

a) vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost (reverzibilnost) utjecaja
Provedba Strategije u dugoročnom razdoblju imat će kontinuirano pozitivan utjecaj na okoliš i kvalitetu života na lokalnom području.

b) kumulativnu prirodu utjecaja
Kumulativna priroda utjecaja provedbe Strategije bit će vidljiva ponajprije kroz očuvanost i zaštitu resursa koji će se održivim korištenjem sačuvati za buduće generacije bez ugrožavanja sastavnica okoliša.

c) prekograničnu prirodu utjecaja
Strategija dugoročno može generirati pozitivne prekogranične utjecaje i to u području razvoja turističke ponude. Negativni prekogranični utjecaji se ne očekuju.

d) rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš
Strategija neće uzrokovati potencijalne negativne rizike za ljudsko zdravlje i okoliš.

e) veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će vjerojatno djelovati)
S obzirom da će Strategija biti izrađena i usmjerena isključivo na područje jedinice lokalne samouprave Općine Pićan koja prema popisu stanovništva iz 2011. godine broji 1.827 stanovnika, provedba iste imat će prije svega utjecaj na zemljopisno područje općine i njezino stanovništvo.

f) vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog:
– posebnih prirodnih obilježja ili kulturno povijesne baštine
Strategija će imati pozitivne utjecaje na očuvanje prirodnih obilježja i kulturno-povijesne baštine s obzirom da će se definirane mjere, prioriteti i ciljevi programirati na način da se isti maksimalno valoriziraju, očuvaju i zaštite od potencijalnih negativnih utjecaja

– prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti
Provedba Strategije kao i projekata/zahvata koji će iz njega proizaći neće uzrokovati potencijalna prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti.

– intenzivnog korištenja zemljišta
Provedbom Strategije neće se direktno ni indirektno intenzivno koristiti poljoprivredno ni drugo zemljište na području Općine Pićan.

g) utjecaji na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj, međunarodnoj razini ili razini Zajednice
Na području Općine Pićan nalazi se Značajni krajobraz Pićan, područje određeno kao zaštićeni dio prirode. Također, na području Općine nalaze se područja ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS:
• POVS područje HR2001365 – Pazinština
• POVS područje HR2001133 – Ponor Bregi
• POVS područje HR2001349 – Dolina Raše
Većina zahvata planiranih Strategijom ne planiraju se provoditi na području ekološke mreže, dok se dio projekata planira na području Značajnog krajobraza Pićan. Radi karakteristika i kapaciteta planiranih zahvata ne očekuje se kako će oni imati značajnih negativnih utjecaja na zaštićena područja Općine. Svi zahvati planirani Strategijom moraju se provoditi uvažavajući gore navedene prijedloge uvjeta zaštite prirode dane od strane nadležnog Ministarstva.

VI.

Člankom 71. st. 2. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) propisano je kako je tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene dužno, prije upućivanja prijedloga strategije, plana ili programa u proceduru donošenja, o postupku ocjene ishoditi mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u Županiji. U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, kao glavnog tijela u predmetnom postupku, u kojem je navedeno kako nemaju dodatnih očitovanja na prijedlog Strategije (KLASA: 351-03/21-01/21, URBROJ 2163/1-08-02/5-21-11, 26. svibnja 2021. godine).

VII.

Općina Pićan dužna je o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, objavom ove Odluke na službenoj internet stranici Općine Pićan i u “Službenom glasniku Općine Pićan”.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

IX.

Stupanjem na snagu ove Odluka prestaje važiti prethodno donesena Odluka kojom se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja turizma Općine Pićan za razdoblje 2021.-2027.“ (KLASA: 022-05/19-01/15, URBROJ: 2144/05-01-01-21-18) od 26. ožujka 2021. godine.

Odluka kojom se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš – Strategija razvoja turizma 2021-2027