Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 3/17) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, načelnik Ivan Franković, dana 26.3.2021. godine donosi:

ODLUKU
kojom se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja turizma Općine Pićan za razdoblje 2021.-2027.“

Načelnik Općine Pićan je dana 16. veljače 2021. godine donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma Općine Pićan za razdoblje 2021.-2027. (dalje u tekstu: Strategija) (KLASA: 022-05/19-01/15, URBROJ 2144/05-01-01-21-11). Prema Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije, Općina Pićan provela je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš. U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Strategija vjerojatno neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Strategijom su navedeni razlozi izrade iste: valorizacija bogate turističke ponude i načina definiranja turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne turističke ponude i ukupnog razvoja Općine Pićan.  

Glavni ciljevi turističkog razvoja Općine Pićan su:

  • Strateški cilj 1 – Uspostava održivog i učinkovitog sustava upravljanja resursima i potencijalima turizma
  • Strateški cilj 2 – Smanjenje sezonalnosti kroz razvoj konkurentnog turističkog sektora
  • Strateški cilj 3 – Unaprjeđenje turističke infrastrukture i usluga, te zaštita okoliša.

Nositelj izrade Strategije je Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. Izrađivač Strategije je tvrtka je AB Consulting d.o.o., Kringa 32, 52444 Tinjan.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije nije pribavljeno mišljenje Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, kao glavnog tijela u predmetnom postupku, u traženom roku od 30 dana. Za mišljenja koja nisu zaprimljena, sukladno članku 70. st. 2. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), odnosno u roku od 30 dana, smatra se da nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti Strategiji.
Člankom 71. st. 2. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) propisano je kako je tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene dužno, prije upućivanja prijedloga strategije, plana ili programa u proceduru donošenja, o postupku ocjene ishoditi mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji.

Radi kratkih vremenskih rokova i pozitivnih mišljenja ostalih tijela u postupku, Općina Pićan usvaja ovu Odluku bez pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije uz napomenu:
1. ukoliko Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije naknadno dostavi pozitivno mišljenje kako nije potrebno provoditi postupak strateške procjene, Općina će nadopuniti ovu Odluku te o tome informirati javnost,
2. ukoliko Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije naknadno dostavi negativno mišljenje kako je potrebno provesti postupak strateške procjene, Općina će ovu Odluku staviti van snage, pokrenuti postupak strateške procjene te o tome informirati javnost.

Cjelovitu Odluku možete preuzeti ovdje: ODLUKA