Arhiva objava

Odluka o dodjeli financijskih sredstava medijima za 2024. godinu

21. veljače 2024. | Natječaji

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst) i članka 8. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine Općine Pićan“ br. 4/22, 1/23), razmatrajući Zapisnik o pregledu i ocjeni prijava Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima (KLASA: 024-02/24-01/6, URBROJ: 2163-30-01-24-9) i na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinski načelnik Općine Pićan donio je

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA MEDIJIMA

Članak 1.

Općinski načelnik Općine Pićan na temelju raspisanog Javnog natječaja za financiranje programskih sadržaja medija u 2024. godini (KLASA: 024-02/24-01/6, URBROJ: 2163-30-01-24-1) od 30. siječnja 2024. godine, nakon razmatranja prijedloga Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima (KLASA: 024-02/24-01/6, URBROJ: 2163-30-04-24-9) od 21. veljače 2024. godine, utvrđuje odobrene programe i odobrene iznose financijskih sredstava za tri (3) internetska portala i jednu (1) radio postaju, kako slijedi:

Članak 2.

S obzirom na to da se Javnim natječajem iz stavka 1. ovog članka sredstva u 2024. godini dodjeljuju za financiranje programskih sadržaja za tri (3) internetska portala i jednu (1) radio postaju, sredstva se ne odobravaju prijaviteljima koji su postigli nedovoljan broj bodova, kako slijedi:

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 1. osigurana su u Proračunu Općine Pićan za 2024. godinu, Aktivnost A100004 Protokol i promidžba, konto 35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

Članak 4.

S odabranim prijaviteljima iz članka 1. bit će sklopljeni Ugovori o dodjeli financijskih sredstava za 2024. godinu, kojima će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih potpora i Općine Pićan.

Članak 5.

Podnositelji prijava koji su sudjelovali u Javnom natječaju mogu podnijeti prigovor na ovu Odluku u roku od osam (8) dana od dana primitka ove Odluke. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik Općine Pićan.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Pićan www.pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava medijima za 2024.g.