Arhiva objava

Odluka o dodjeli financijskih sredstava medijima

14. ožujka 2022. | Novosti

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst) i članka 8. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine Općine Pićan“ br. 4/22), razmatrajući Zapisnik o pregledu i ocjeni prijava Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima (KLASA: 024-02/22-01/10, URBROJ: 2163-30-01-22-5) Općinski načelnik Općine Pićan donio je

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava medijima

Članak 1.

Općinski načelnik Općine Pićan na temelju raspisanog Javnog natječaja za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini (KLASA: 024-02/22-01/10, URBROJ: 2163-30-01-22-1) od 23. veljače 2022. godine, nakon razmatranja prijedloga Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima (KLASA: 024-02/22-01/10, URBROJ: 2163-30-01-22-5) od 14. ožujka 2022. godine, utvrđuje odobrene programe i iznose kako slijedi:

PRIJAVITELJ BODOVI ODOBRENI GODIŠNJI IZNOS
Matković & Ćakić d.o.o. 72 12.500,00 kn
Obrt I.A.Media 72 12.500,00 kn
Obrt Kova PR 72 12.500,00 kn

 

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. osigurana su u Proračunu Općine Pićan za 2022. godinu, Aktivnost A100004 Protokol i promidžba, konto 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja.

Članak 3.

S odabranim prijaviteljima bit će sklopljeni Ugovori o poslovnoj suradnji kojima će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih potpora i Općine Pićan.

Članak 4.

Podnositelji prijava koji su sudjelovali u Javnom natječaju mogu podnijeti prigovor u roku od 8 dana od objave ove Odluke. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik Općine Pićan.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Pićan www.pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava medijima