REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PIĆAN
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/14-01/14
URBROJ: 2144/05-01-15-4
Pićan, 09. ožujka 2015. godine

Temeljem članka 40. Statuta Općine Pićan (pročišćeni tekst, Službene novine Općine Pićan br. 2/12), Odluke o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Općine Pićan za razdoblje 2013. – 2015. godine (Službene novine Općine Pićan br. 7/13), te temeljem Javnog natječaja za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Pićan 2015. godine (KLASA: 022-05/15-01/14, URBROJ: 2144/05-01-15-1) i prijedloga Povjerenstva za provedbu postupaka dodjela potpora poljoprivredi Općine Pićan, načelnik Općine Pićan donosi sljedeću

O D L U K U

o dodjeli potpora poljoprivredi

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se prijedlog Povjerenstva za provedbu postupaka dodjela potpora poljoprivredi Općine Pićan (dalje u tekstu: Povjerenstvo) sukladno Zapisniku sa sastanka Povjerenstva (KLASA: 022-05/15-01/14, URBROJ: 2144/05-01-15-3), te se raspoređuju sredstva podnositeljima zahtjeva kako slijedi:

  1. Iznos od 10.000,00 kuna se dodjeljuje OPG-u Celić Lucijan, Krbune 39, za poticaj br. 5. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
  2. Iznos od 10.000,00 kuna se dodjeljuje OPG-u Valković Julija, Krbune 40, za poticaj br. 5. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
  3. Iznos od 10.000,00 kuna se dodjeljuje OPG-u Carić Danijel, Bilići 26, za poticaj br. 14. Subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja (za sufinanciranje nabave plastenika za proizvodnju povrća)
  4. Iznos od 10.000,00 kuna se dodjeljuje OPG-u Bažon Miroslav, Obrš 73, za poticaj br. 7. Izrada dokumentacije i legalizacija objekata namjenjenih poljoprivrednoj proizvodnji
  5. Iznos od 10.000,00 kuna se dodjeljuje OPG-u Benazić Biserka, Benazići 101, za poticaj br. 6. Nabava novih košnica i pčelarske opreme
  6. Iznos od 10.000,00 kuna se dodjeljuje OPG-u Gržinić Atilio, Maršani 6, za poticaj br. 13. Sufinanciranje nabave sadnog materijala.

Članak 2.

Temeljem članka 6. Javnog natječaja za dodjelu potpora, korisnici potpore su podložni provjeri Povjerenstva, u cilju provjere istinitosti podataka.

Članak 3.

Korisnici potpore se obvezuju dodijeljena sredstva iskoristiti do kraja 2015. godine, te redovito opravdavati trošenje sredstava, odnosno podnositi dokaze kojima se potvrđuje namjensko trošenje sredstava (računi, dostavnice, itd.).

Članak 4.

Odobreni iznosi biti će isplaćeni iz Proračuna Općine Pićan za 2015. godinu, Aktivnost: Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, na žiro račune korisnika potpore.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općine Pićan.

NAČELNIK OPĆINE PIĆAN

Ivan Franković